Thursday, December 17, 2015

Istung 27

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 27

Volikogus kohal viis liiget

Vallavalitsuse info
Tiit: tulumaksu laekunud 97,5% planeeritud mahust novembri lõpuks. See on 106,4% prognoositud 11 kuu laekumisest, võrreldes 2014. aastaga 12,4% enam. Novembrikuus eraldi 17,6% rohkem kui aasta eest.
Palju kordaminekuid sel aastal. Tankla avatud, vallamaja on tulemusrikka töörütmi saavutanud.

Kristi: valitsuse otsus, mis tuli üleeile, otsustati Agapäeotsa seltsile lastehoiu teenuse eest mitte tasuda. Sõna sai Liia Rull, kel pole seltsi esindamise õigust
Kairi: Liia esines sotsiaalnõuniku rollis vallavalitsuse istungil

Ülo: kas oleme arvelduskrediiti kasutanud see aasta?
Tiit: ei ole

Emmaste Vallavolikogu määrus „Maamaksumäärade kehtestamine 2016. aastaks“
Pilvi: protsente ei ole eelnõus muudetud, jääks selle aasta tasemele.
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu määrus „Emmaste valla kaasava eelarve koostamise kord“
Kristi: tasuta huviringid olid meie valimislubadus, kas see kaasav eelarve ongi mõeldud täitmata valimislubaduste täitmiseks?
Järgnes arutelu
Kristi: kas raha kulutamist peab piirama investeeringuobjektiga või võiks laiemalt mõelda?
Arutelu käigus leiti, et tuleks keskenduda investeeringutele
4 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu määrus „Ühissõidukipeatuste nimede korrastamine“
Pilvi selgitas muutmisvajaduse tagamaid.
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu 30.10.2015 otsuse nr 104 „Emmaste Vabaajakeskuse loomine ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine“ muutmine
Kairi: see ettepanek on seotud nime muutmisega, vastavalt kultuurikomisjoni ettepanekule, nimeks Emmaste Vaba Aja Keskus
4 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu määrus „Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine Emmaste Vabaajakeskuseks ning Emmaste Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine“
Anne-Ly: esimese lugemise järel muudatusi tehtud ei ole
Hergo: kuidas on lood personaliga ja millal asutuse juht paika saab?
Tiit: kui nüüd otsus tehakse, siis homme saame selle asja lõpule viia
4 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu otsus „Loa andmine arvelduslaenulepingu sõlmimiseks“
Heidi: näen, et vajadus võib tekkida Tärkma puhasti projekti juures, kus on võimalik, et kulutusi tuleb teha enne kui projektiraha laekub
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu otsus „Jõulutoetuse määramine“
Hergo: kas vallavalitsuse liikme töö on osa põhitööst ehk seda saab teha tavatööajast? Või eeldab see ettevalmistust jms, mida ka väljaspool tööaega teha tuleb? Kui nii, siis leian, et tuleks kõiki võrdselt kohelda ehk toetust maksta kõigile vallavalitsuse liikmetele.
Tiit: saab teha tööajal, kui ei jätku aega, tuleb teha ka kodus
Kristi: pean seda toetust absoluutselt ebamoraalseks
kõigile võrdselt: 1 poolt
algne eelnõu: 3 poolt

Emmaste Vallavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 10 „Volikogu esimehe töötasu määramine. Vallavanema töötasu määramine“
Kairi: otsusesse on lisatud sõidupäeviku alusel sõidukulude maksmine, et anda üldvolitus ja vallavanem ei peaks iseendale sõidukulude kompenseerimiseks seda käskkirjaga kinnitama
Ülo: kas aruanne tuleb esitada ja kas selle võiks iga kuu volikogule esitada?
Hergo: kas see tähendab piiramatut sõitu või kehtib jätkuvalt 355€/kuus piirang?
Kairi: piiri ületamisel tuleb erisoodustusmaksu maksta
Tiit: lahkun otsustamise ajaks saalist, see puudutab mind isiklikult
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu 29.05.2008 otsuse nr 158 „Kohalike maanteede nimekirja kinnitamine“ muutmine
Kõik poolt

Revisjonikomisjoni hinnang vallavalitsuse tegevusele Pähkla-Konsu-Simuna kinnistute piiride kindlaksmääramise protsessis
Otsustati, et revisjonikomisjon peaks asjaga edasi tegelema, kuulates ära mõlemad piirivaidluse osapooled
Kõik poolt

Muud küsimused:
Ülevaade “Emmaste täna ja homme“
Hergo esitas ettekande

Infovahetus Agapäeotsa seltsi hetkeseisust ja tulevikuplaanidest, seoses lastehoiu teenuse vajaduse vähenemisega ja seltsi kohustustega
Ülo: Agapäeotsa selts on olnud tubli selts, kes võtnud oma piirkonda arendada, vald on olnud üldjuhul passiivne toetaja. See on olnud teemaks ka eelmise volikogu ajal ja oli seisukoht, et kuni lasteaias on kohti puudu, tuleb toetada. Moraalne kohustus valda aidanud ühingut vallal vastu toetada. Ettepanek püüda halbu asju mitte esikohale panna ja vaadata nii et kõigil oleks enam-vähem hea olla.
Tiit: olen seda meelt, et kui on vaja PRIA suhtes abi, vaatame asjad läbi
Kristi: Emmaste on jätkusuutlik vald, nagu alguses öeldi. Aga kogu piirkond ei ole jätkusuutlik. Ma ei näe Agapäeotsa piirkonnas investeeringuid. Paljud aktiivsed lastega pered on lahkunud.
21.oktoobril olime koos Leisus- selts ja vallavalitsus- ja tundus, et kõik olid seda meelt, et ainus lahendus oleks selts likvideerida valla kasuks. Soov oleks saada kirjalik otsus, et vald on nõus üle võtma seltsi õigused ja kohustused
Otsustati, et Kristi toob vajalikud dokumendid vallamajja, kus Kairi vaatab need üle ja siis saab otsustada, kuidas edasi on võimalik minna

Emmaste vallavolikogu arvamus konsultatsioonide alustamiseks Käina, Pühalepa ja Emmaste valdade vabatahtliku ühinemise ettevalmistamiseks
Tiit: kui haldusreform ellu viiakse, mis on tõenäoline, siis ootaks meid sundliitmine. Küsimus on see, et kas me seda tahame. 
Andis ülevaate võimalikest arengutest ühinemise korral. Toimus arutelu
Emmaste vallavolikogu otsustas teha ettepaneku Käinale ja Pühalepale, alustamaks konsultatsioone Käina, Pühalepa ja Emmaste valdade vabatahtliku ühinemise ettevalmistamiseks.

Emmaste täna ja homme

Lugupeetud volikogu liikmed, vallavanem ja teised.

Aasta tagasi, kui samanimelise ettekande tegin, siis ütlesin, et jõulude eel võiks ehk muust rääkida- ja nii mulle hiljem ka ühe volikogu liikme poolt öeldi, et aeg oli valesti valitud-, siis tegelikult on ka aasta lõpp ja kokkuvõtete tegemise aeg.

Lõpetasin aasta eest mõttega, et kõige lihtsam on olla aus. Et ettekanne ei pruukinud olla meeldiv kuulata, aga vähemalt püüdsin ma olla siiras. Tõsi, julgen tunnistada, et tegin vea. Ses osas, et lasin mõtetel pikalt koguneda ning panin nad siis prauhti! kirja. Pidanuks veidi rohkem seedima, siis saanuks emotsiooni vähem ja faktipõhisust rohkem. Vabandan, kellele ma oma sõnadega haiget tegin!

Aga üldiselt mulle meeldib, kui inimesed saavad otse rääkida. Kalev Kotkas rääkis oma kogemuste hankimisest Rootsis. Kuidas teda esialgu hämmastas, kuivõrd otsekoheselt ja teinekord ka teravalt või isegi ropult poliitikud saalis- nii nagu meie täna siin- üksteise mõtteid arvustasid. Ent kui istung lõppes, vaibusid ka kired. Polnud tavatu, et üheskoos oponendiga istuti kohvikusse ja võeti paar toopi kesvamärjukest.
See on järgimist vääriv eeskuju. Julgus ja võimalus oma ideed ja mõtted otsekoheselt välja käia, samas teades, et need vastuolud jäävad saali ning ei jõua isiklikule tasandile.

Väga pikalt ei tahaks olnul peatuda, aga mõned märksõnad siiski.
Aasta eest tõin välja neli olulist teemat. Minu jaoks kõige olulisemat. Ehk et panustama peaksime sinna, kust tulevikus ka tagasi saame. Eelkõige lastesse ja kõigega mis lastega seotud on. Sellele tuginesid ka minu muudatusettepanekud 2015.a. eelarvesse. Mul on hea meel, volikogu enamus pidas oluliseks neid arutada ja osaliselt toetada.

Kadri Simson on korduvalt välja käinud mõtte, et poliitikas ehk seadusloomes ning eelarveid koostades, peab arvestama ka valimistel teise koha saanuga. Valitsemisviis, et „võitja võtab kõik“ viib vaid vastuoludeni, tihtilugu pikaajaliste vastuoludeni.

Teine märksõna oli sport. Minu lemmikteema. Siin on positiivseid arenguid. Meeldiv, et mõte avada spordihalli uksed vallaelanikele vähemalt ühel päeval nädalas tasuta leidis toetust. Meie üldise majandusliku olukorra paranemist näitab see, et sel aastal oli koolil- tõenäoliselt esmakordselt minu õpetajaameti ajal!- ressurss spordivahendite ostmiseks. Emmaste spordiklubi ERNST on laste spordivõimaluste avardamiseks inventari hankinud. Ja nüüd panustab märkimisväärselt ka vald. Volikogu toetas kuu aja eest üksmeelselt jooksuraja hankimist.
Positiivsed on arengud Nurste krossirajal. Taastatud võistlussõit, paranenud treeningtingimused, aga mis kõige olulisem- asjast huvitatud eestvedajad.
Spordivaldkonnas väljakutseid jagub, ent tundub, et vanker on liikuma saanud.

Ettevõtlus. Loomulikult saab positiivsena välja tuua Pharmasse suunduva tee mustkatte alla viimise. Samas märgin, et olulised on ka pisiasjad. Näiteks sild ja selle valgustus, millest juba palju juttu on olnud. Oluline on pidev suhtlus ja võimalusel abi/toe pakkumine. Peame olema tänulikud Emmaste inimestele ja ettevõtjatele, kelle toel maksulaekumine saarel esirinnas on. Väheoluline pole, et meie ettevõtjaid ka väljaspool märgatakse. Näiteks Liisbet Tukat tunnistati aasta tegijaks.

Viimasena mainisin kultuuri. Loomulikult teeb rõõmu, et kultuuri- ja spordispetsialisti ametikoht loodud sai. Oli pikk ja palju selgitustööd nõudnud protsess. Ent pean seda sammu oluliseks. Loomulikult ei ole ametikoht iseenesest väärtus, oluline on sisuline külg. Aga esmane ülesanne, parandada info liikumist vallajuhtide ja vallaelanike vahel, on täidetud. Tänu sellele on mitu pisiasja saanud tehtud. Ning eks me teame kõik, et suured asjad saavad alguse väikestest.

Samas jääb 2015. aastasse ka noortekeskuse töötajate koosseisu muutmine. Ehk protsess, millega käis kaasas kiirustamine ja seotud osapoolte mittekaasamine. Tegin korduvalt ettepaneku aeg maha võtta ja teha otsused laiemas ringis, kaasates ka huvigrupid. Aga tühjadele seintele kõlas see...
See on koht, kus ma volikogu tunnustada ei saa. Mitte selle eest, et valiku tegite. Selleks me siin olemegi. Aga kui üle 10% valimisõiguslikest valla kodanikest mingile pöördumisele allkirja annab, siis on viisakas asja sisuliselt arutada, neile vastata ja teistpidisele arvamusele jäädes oma otsust selgitada ning põhjendada.

Ehk see protsess on üks, mis jääb sellest aastast miinuspoolele.

Mäletan, et ka Gustav kritiseeris maakonnalehes selle teema kohta kommentaare andes justnimelt volikogu. Peamiselt küll asjade pidurdamise vaatenurgast.
Mina ei nimetaks volikogu arengupiduriks. Aga kui volikogust rääkida, siis tuleb hingele panna, et peaksime kinni seadustest, erinevatest määrustest ja korraldustest, mis tihtilugu on meie endi poolt vastu võetud. Näiteks volikogu komisjonide esimehed peaksid kord aastas volikogus komisjoni tegevusest aru andma, revisjonikomisjon peab esitama tööplaani, mille alusel tegutseb jne.
Loomulikult kehtib see ka arengukava kohta. Et see ei oleks mitte ainult paber ja lubadused-soovid, vaid kutsun teid üles seda dokumenti järjepidevalt sirvima ning sisuliselt kaasa mõtlema.

Arengukava koostamine on samuti teema, mida ma täielikult plusspoolele kanda ei saa. Päris selgelt kaasnes sellega positiivset. Eelkõige kogukonna kaasamine, laiapõhjaline ja samas detailne lähenemine. Teisalt ei suutnud me ise endale seatud ajaraamidest kinni pidada. Ja loomulikult küsimus, mis nüüd tüli üles kiskunud: kas selle koostamine oli vabatahtlik panustamine või palgatöö ehk kas maksta konsultantidele?
Tulles tagasi ettekande alguse juurde, siis lihtsam on sellised asjad kohe alguses selgeks vaielda ning paberil fikseerida. Kõigil on õigus oma arvamusele, aga samamoodi peame austama seda, mis kokku lepitakse. Praegune probleemi juur peitubki selles, et puudub kõigile ühtemoodi mõistetav kokkulepe.

Ja viimaseks toon murekohana välja Ülo ja Tiidu. Ei, mitte teid isikuna. Aga teievahelise läbisaamise.
Huumoriga võttes võiks ju öelda, et saatsime teid isegi Brüsselisse eesmärgiga suhteid parandada, sest tsiteerides Ülo septembrikuu istungil: „[Reisil] õnnestub meil ka Tiiduga üksteist paremini tundma õppida“. Sellest reisist ei ole aga pärast üldse räägitud.
Tegelikult on asi tõsine. Kui volikogu esimehe ja vallavanema vahel on silmanähtavad vastuolud, siis mõjutab see valda palju laiemalt kui vaid teie kahe omavahelisi suhteid.

Kokkuvõttes mahtus aastasse õnneks palju positiivset.
Alustame kasvõi tankla taasavamisega. Juba mainitud noortekeskuse ümberkorraldamine, mis suvel-sügisel sai positiivse jätku korrektselt läbi viidud Vaba Aja Keskuse loomise protsessi näol. Eks selle asutuse osas on hirme ja kõhkluseid, ent esialgse põhjal saame uskuda-loota positiivsetele, sisulistele arengutele.
Valitsuse survel on päevakorral haldusreform. Ma ei ole- teades senist üldist suhtumist- seda teemat eriti puudutanud. Teisalt ei ole ma enda arvamust kunagi varjanud ja sestap tervitan valdadevahelist arutelu sel teemal.
Olen korduvalt nimetanud prioriteediks lapsi. Sestap on märgilise tähendusega ka eelmisel volikogu istungil kinnitatud lastetoetuste uus määrus. Üks asi (ja ka see on oluline) on toetuste kasv. Teine aga suhtumine ehk lapsevanem ei pea edaspidi sünnipäeva või I klassi astuja toetuse saamiseks avaldust kirjutama, vaid meie näitame ise, et tahame teda selle sündmuse puhul meeles pidada.

Selge on, et inimesed teevad vigu. Või vähemalt minu elukogemus ei julge väita, et on eksimatuid. Oluline on, kas me õpime nendest, kas me proovime järgmine kord neid vältida. Kuidas me liigume edasi, selles on küsimus.

Tänan tähelepanu eest!

Hergo Tasuja,
vallavolikogu aseesimees


* ettekanne vallavolikogu 17.detsembri istungil

Wednesday, December 2, 2015

Koostöös peitub jõud

Koostöös peitub jõud, seda võiks kasutada ühe või teise valdkonna juures. Kindlasti päevakorral oleva haldusreformi puhul, aga usutavasti on seda ka valimisloosungina rakendatud. Kõige ilmsemalt avaldub see aga inimeste tasandil. Viimati sain sellest osa laupäeval Tohvril.
Aja jooksul, mil olen Emmaste vallas elanud, on Tohvri rannakaitsepatareide avamisest ja paremaks rakendamisest mitmel korral juttu tehtud. Viimane kord ehk valla uue arengukava koostamise protsessi juures. Aga seni on see jutu tasandile jäänud. Laupäevani.
Hommikul Sõru sadamast mööda sõites oli näha, kuidas valged „jänesed“ hoogsalt ranna poole jooksevad. Et siis kiviklibusse jäädavalt kaduda. Teha teed uutele ja uutele tulijatele. Tuul oli tugev, õnneks pilved vihma välja jagada ei raatsinud.
Sellegipoolest jõudis talgutele märkimisväärne hulk inimesi. Kui kella kümne ajal infot jagati, siis lugesin ise kokku 93, kokkuvõtteid tehes oli end kirja pannud aga 120 inimest. Alates lasteaia- ja algklassilastest kuni väärikate kohalikeni, kes meenutasid omast kogemusest sõjaaegset perioodi.
Üks talgute peakorraldajaid, Urmas Selirand ütles, et päev sai alguse läbi juhuse. Nimelt oli aasta eest Margus Kastein talle helistanud, et külalisi metsas õigesse kohta juhatada. Nähes militaarobjektide nukrat seisu, pakkus ta välja, et korraldame talgud. Mõeldud, tehtud!
Ja tõesti, koos tegutsemise jõud on võimas. Algatajad kaasasid ka Emmaste valla, muinsuskaitseameti, maaomanikud. Lõpptulemus oli aga näha laupäeval, kui lisandusid viimaste sõbrad või lihtsalt inimesed siinsest kogukonnast, kes kodukandi heaks valmis panustama.
Lisaks ühisele töötegemisele oli suureks väärtuseks eri teadmiste ja kogemustega inimeste vahel info vahetamine. Sain isegi palju uut selle piirkonna ajaloost teada. Ja säärased mälestused on alati ehedamad kui raamatust loetu.
Ent uut jagus ka spetsialistide jaoks. Nii avastas Urmas Selirand kohalike juhiste järgi metsas liikudes tule korrigeerimis-vaatluspunkti, mis tema hinnangul ehitati 1941. aasta oktoobriks ja millest tal varem aimu ei olnud.
Ise pean oluliseks, et selline päev ei jääks esimeseks ja viimaseks. Äraütlemata palju sai ära tehtud- kes ei usu, sel tuleb Tohvri teekond ette võtta ja selles ise veenduda-, aga töö ei ole otsa saanud. Tegemist on militaarturismi seisukohalt väga suure potensiaaliga kohaga. Aga see on oluline ka kohaliku kultuuripärandi seisukohalt.
Vestlusest vallavanemaga jäi kõlama, et vald panustab rannakaitsepatareideni viiva tee parendamisse. Päev võeti kokku aga tõdemusega, et suurtalgud ootavad taas Teeme Ära päeva raames maikuu esimesel laupäeval.

Suur kummardus kõigi ees, kes nõu või jõuga kaasa aitasid. Aitäh teile, Pilvi Post, Piret Lauri, Harri Hiis, Urmas Selirand ja Margus Kastein, et asja eest vedada võtsite!

Ilmus Hiiu Lehes 01.12.2015

Friday, November 27, 2015

Istung 26

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 26

Volikogu saalis kohal seitse (üks saabus 20-minutilise hilinemisega) liiget, üks Skype-ühenduses.

Vallavalitsuse info
Tiit: 2016.a. eelarve projekt on täna üle antud volikogu esimehele. Tulumaksu on laekunud 88,8% planeeritust ehk 107% prognoositud 10 kuu laekumisest. See on 12,2% enam kui 2015.a. Maamaksu 96% planeeritust.
Lumetõrjeks tehnika valmis. Kuusk paigaldatud, ettevalmistused advendiajaks tehtud. Purjelaev Iiris omanik on avaldanud soovi kinkida alus vallale. Kulusid peale eksponeerimise ei kaasne, pandaks välja vaatamaks mida teeb ilmastik laevaga.
Haldusreformi teemal valitsuse sisend olemas. Olen Käina vallavanemaga suhelnud sel teemal, mõte kohtuda ja asja arutada.

Volikogu määrus Emmaste valla 2015. aasta eelarve II lisaeelarve
Heidi: Eelmine reede oli eelarvekomisjonis arutelu, tehti kaks muudatusettepanekut. Üks sisuline, teine numbriline. Kui volikogu komisjoni ettepanekuid toetab, siis jääks eelarve 1300€ plussi.
Toetati muudatusettepanekuid.
Kõik 7 eelarve vastuvõtmise poolt

Volikogu määrus „Emmaste valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“
Vaadati üle kirjalikult laekunud kommentaarid-küsimused. Tehti mitmeid muudatusettepanekuid.
Ülo: Kas maksta toetuseid alaliselt siin elavatele isikutele nagu praegu määruses või kõigile, kes kantud rahvastikuregistrisse Emmaste valla elanikuna? 4 muudatuse poolt, 4 vastu ehk toetuste maksmise kord jäi nii nagu seni. 
Katrin: Sünnitoetuse puhul võiks erandina olla määrav rahvastikuregistri elukoht. 6 poolt, 2 vastu
Kõik määruse kinnitamise poolt

Volikogu määrus „Emmaste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“
Üks muudatusettepanek.
Määruse kinnitamise poolt 7, vastu 1

Volikogu määrus „Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine ning Emmaste Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine.“
Saadeti II lugemisele
Kõik poolt

Volikogu otsus “Vallavara omandamine”. (spordihalli jooksurada)
Kõik poolt

Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Metsalauka tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Tagametsa tee 1”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Tagametsa tee osa 2”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Tagametsa tee osa 3”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Kabuna-Harju tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Riidaküla tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Tilga-Tõnise tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Kiriku tee osa”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Kohalikule maanteele teenindusmaa määramine Tärkma tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Kopli tee”.

Volikogu otsus “Emmaste Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus
muudatuste kinnitamine”.
Lisada liikmeks Teet Laja.
6 poolt, 2 vastu

Muud küsimused:
Kodaniku pöördumine seoses Emmaste keskuse jäätmekonteinerite paiknemisega tema ärihoone läheduses. Arutelu.
Tiit: Küsimus prügikonteinerite asukohas. Olen küsinud, miks siia jäätmekogumismaja ei ehitatud omal ajal? Kui asukohta muuta, võib jääda inimestele vana harjumus ja toovad prügi ikka samasse kohta. On ka küsimus, et kus on parem koht konteinerite jaoks?
Otsustati pöördumisele vastamine ja võimalike lahenduste otsimine vallavalitsusele delegeerida.

Ülesanne revisjonikomisjonile - hinnangu andmine vallavalitsuse tegevusele Pähkla–Konsu–Simuna kinnistute piiride kindlaksmääramise protsessis. Tulemused/tähtaeg
Tiit L.: 20.novembril kogunes komisjon. Juriidiliselt ei ole me pädevad hindama, aga andsime oma hinnangu.
Kairi: akti ei ole veel esitatud, seega ametlikult ei saa veel menetleda
Ametlik vastus jõuab järgmisesse volikogusse.

Järgmine volikogu istung 17.detsembril

Friday, October 30, 2015

Istung 25

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 25

Volikogu saalis kohal viis liiget, üks Skype-ühenduses.

Vallavalitsuse info
Tiit: Tulumaksu on septembri lõpu seisuga laekunud 698 tuhat, see on 80% eelarve mahust, 107,9% prognoositust ja 16,3% enam kui 2014.aastal. Allasutused eelarveprojektid esitanud, töö tervikuga käib. Nurste motokrossi kinnistule rentnik leitud, leping sõlmimisel. Nö vallavanema auto leidis oksjonil ostja.

Hergo: Kaugel on lisaeelarve koostamine?
Tiit: Novembris tuleb volikogusse.
Ülo: Kuidas on lood majanduse ja tervishoiu eelarve täitmisega, üks üheksa kuuga väga kõrge, teine madal?
Tiit: Esimese puhul investeeringud tehtud, ajab numbri kõrgeks; teisel puhul aga hoone küte ostmata, peagi ostetakse.


Emmaste valla arengukava aastateks 2015-2022 vastuvõtmine
Ülo andis ülevaate arengukava koostamise protsessist.

Tiit: Volikogul on otsustamiskoht tehtud ettepanekute osas, kas viia sisse?
Ülo: Jah, seda küll, lisaks võimalus muid küsimusi küsida.
Vaadati läbi arengukava avaliku koosoleku protokoll ja esitatud ettepanekud.
Vastu võetud, kõik poolt.


Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 vastuvõtmine
Heidi andis ülevaate. Konservatiivne, tulumaksu laekumise kasv tagasihoidlikult prognoositud 2016. aastaks, edastpidi ca +5% aastas. Investeerimise osas 2016.a. põhikooli soojustamine, Tärkma biopuhasti.
Hergo: Kuidas me kaasava eelarvega edasi minna saame?
Heidi: Kaasava eelarve eelnõu loodetavasti novembris volikogus.
Vastu võetud, kõik poolt.

Prähna - Peetri kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestatud, kõik poolt.

Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Kõik poolt.

Vaba põllu- ja metsamaa taotlejate nimekirjast väljaarvamine
Kõik poolt.

Kasutusvaldusesse antava põllumajandusmaa nimekirjast väljaarvamine
Kõik poolt.

Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Kõik poolt.

Emmaste Vabaajakeskuse loomine ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine. Volikogu otsuse eelnõu tutvustamine ja Emmaste Vabaajakeskuse põhimääruse projekti lühitutvustus (ettekandja kultuuri- ja sporditöö spetsialist Anne-Ly Torstensson).
Tiit tutvustas, miks protsessiga üldse alustati.
Anne-Ly tutvustas muudatuse sisulist vajadust ja milline oleks ümberkorraldamise positiivne mõju.

Emmaste Vallavalitsusel koostada uue Emmaste valla hallatava asutuse- Emmaste Vaba Aja Keskuse - loomiseks ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamiseks vajalikud eelnõud volikogu novembrikuu istungiks. Põhimäärus saata haridus- ja kultuurikomisjonile läbi vaatamiseks.
Kõik poolt.

Ülesanne revisjonikomisjonile - hinnangu andmine vallavalitsuse tegevusele Pähkla – Konsu – Simuna kinnistute piiride kindlaksmääramise protsessis (ettekandja volikogu esimees Ülo Kikas).

Otsustati saata revisjonikomisjonile hinnangu andmiseks.
Kõik poolt.

Aruanne

Nädal tagasi ehk 20. oktoobril möödus kaks aastat kohaliku omavalitsuse (KOV) volikogude valimisest. See tähendab, et täpselt pool sellest valimisperioodist on möödas. On paras hetk tagasi vaadata.
Emmastes jõudis volikogusse valimisliit (VL) Emmaste Eduks, võttes kolm kohta, VL Ühtne Emmaste viie ja IRL ühe kohaga. Tänaseks on Emmaste Eduks üksmeelselt volikogu tööst loobunud. Ühtsel Emmastel on kuus, IRL-il kaks ja Keskerakonnal üks esindaja volikogus. Kokku on kohast volikogus loobunud 17 inimest.
Kui valimiste võitja loosung oli „Kõik ühes paadis“, siis reaalsus nii ilus ei olnud. 31. oktoobril toimunud esimeseks volikogu istungiks ei suutnud Ühtne Emmaste kokku leppida volikogu esimehe kohas.
Ülo Kikas ja Gustav Kotkas kandideerisid teineteise vastu ja häältega 5-4 osutus valituks Kikas.
Allakirjutanu valiti haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks. Lisaks olen sellest ajast alates panustanud põhikooli hoolekogu tegemistes.
Eelmise valitsemisperioodi pärandus
Murepilved kerkisid meie kohale 2014. aasta alguses. Seoses võlakoormusega. 19. aprillil saabus rahandusministeeriumilt kiri KOV finantsseaduse rikkumise kohta, valla netovõlg oli selleks hetkeks 70%.
See uhke pärandus Peedu-perioodist on piiranud meie valikuvõimalusi. Aga nagu numbrid kinnitavad, Emmaste liigub õiges suunas ja võlakoormus on märgatavalt vähenenud.
Oktoobris, peale seda kui Emmaste Eduks volikogu tööst loobus, ehk aasta tagasi usaldati mulle volikogu aseesimehe koht. Ühest küljest võtsin volikogu tööd algusest peale tõsiselt, teisalt tundsin, et selle usaldusega kaasneb veel suurem vastutus.
Detsembris tegin volikogus ettekande „Emmaste täna ja homme“, kus analüüsisin tehtut ja pakkusin ideid, kuidas edasi minna. Võtan selle eest vastutuse ja vabandan, kuna sinna mahtus ka emotsioone ja sellest kantud lauseid. Saan aru, et poliitikas ei ole aga emotsioonidel kohta.
Vajakajäämistele tähelepanu juhtimine (lisades samas ka võimalikud lahendused) tuli mõnele ootamatult ja seda tõlgendati ka kui rünnakut. Mida see kindlasti ei olnud. Sellegipoolest järgnes sellele teatav infosulg ja muutus suhtumises.
Kaasamise olulisus
Kevadel sain haridus- ja kultuurikomisjoni esimehena ootamatult teada struktuurimuudatustest noortekeskuses. Pöördusin kohe volikogu esimehe, revisjonikomisjoni esinaise ja vallavanema poole. Ettepanek oli teema juures aeg maha võtta ja teha otsused laiemas ringis, kaasates seotud huvigrupid.
Mittekaasamine ja seisukoht, et vigu tehtud ei ole, viis aprillis umbusaldusavalduse esitamiseni. See ei läinud läbi, aga polnud ka otsene eesmärk. Mõte oli juhtida tähelepanu sellele, et protsessis on vigu tehtud.
Vastuolud võtsid tublisti motivatsiooni maha, kaalusin tõsiselt ka komisjoni esimehe kohast loobuda. Aga see olnuks liiga lihtne lahendus. Eesmärk on siiski, et eri osapooled suudaks ühiselt valla edukaks juhtimiseks vajalikul määral koostööd teha, teineteise ja teineteise arvamusega arvestada. Selle nimel tuleb aga tööd teha. Vahel ka samm tagasi astuda, et seejärel võiks taas sammu üksteise suunas astuda.
Loobumine olnuks vale ka selles valguses, et pean praegu volikogu suurimaks puuduseks oodatust/loodetust väiksemat panustamist. Minu idealistlik maailmapilt ütleb, et inimene, kes kandideerib volikogusse, on arvestanud, et tal tuleb selleks edasipidi muude tegemiste arvelt aega võtta. Töö volikogus ei ole osaleda kord kuus istungil ja hääletada.
Mis saab edasi?
Arvan, et Ülo ja Tiidu (Paulus, vallavanem) võimekust juhtidena näitab see, kui hästi suudetakse volikogu ja vallavalitsuse, aga ka volikogu komisjonide vahel tekitada koostööd ja kooskõla. Kui hästi suudetakse motiveerida volikogu ja vallavalitsuse liikmeid vabast ajast valla asjadesse panustama. Eriti olukorras, kus põhimõtteline opositsioon puudub. Kaks aastat on veel aega.
Positiivsena toon välja, et lapsed, kelle oma valimisprogrammis esikohale seadsime, on varasemast rohkem fookuses. Nii näiteks saavad kooliõpilased teist õppeaastat maakonna piires tasuta bussiga sõita.
Koolis on õpilaste arv tõusuteel ja kindel selgus, et jätkatakse liitklassideta täispõhikoolina. Uuel õppeaastal on algklassiosas üle poolesaja õpilase. Kool on valla investeeringutereas prioriteetsel kohal, renoveeritakse hoonet ja uuendatakse IT-vahendeid.
Mul on hea meel, et arusaam kultuuritöötaja vajalikkusest jõudis komisjonist volikoguni ja meil on kultuuri- ja spordispetsialist sellest aastast tööle võetud.
Väga oluliseks pean avatust ja kaasamist. Näiteks võttis volikogu vastu protokollilise otsuse kaasava eelarve rakendamiseks 2016. aasta eelarve juures. Valla uue arengukava raames viisime läbi külakoosolekuid, sisendi saamiseks jõudsime nii eakate kui kooli- ja lasteaialasteni.
Tulevikku vaadates tuleb arvestada ka haldusreformiga, mille valitsus kindlasti ellu tahab viia. Ettevaatavalt on Käina ja Emmaste vallavanemad ning volikogu esimehed kohtunud ja võimalikku liitumist arutanud. Tundub, et Lõuna-Hiiumaa vald on inimestele aksepteeritav stsenaarium.
Kaks aastat on jäänud. Majanduslik seis on varasemast kindlam. Suur tänu meie ettevõtjatele ja inimestele, kes ka mandril töötades end Emmaste hingekirjas hoiavad. Tänu teile on Emmaste maksulaekumine Hiiumaal suurima kasvuga.

Oluline on, et poliitilised vastuolud ei takistaks sisulist tööd valla juhtimisel. Usalduslik ja aus suhe volikogu ja vallavalitsuse vahel ning valijate ehk vallaelanike ees on kõige alus.

Ilmus 27.10 Hiiu Lehes

Friday, September 11, 2015

Istung 24

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 24

Kohal 6 volikogu liiget.

Arutelu ja otsustus, kas vaidlustada Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika” kehtestamine Emmaste valla kooskõlastuseta.
Ülo: Alates 2013.a (Kristi: 2008) oleme selle aruteluga kaasas käinud. Materjale on palju, ei hakka neid siin ükshaaval läbi vaatama, kõik olid tutvumiseks koos kutsega üles laetud. Kuigi ala ei asu meie territooriumil, on meie arvamustega planeeringu puhul mitte arvestatud. Tulevikus võib vabalt rohkem meid puudutada, kui ta täna puudutab. Oleme kõigis etappides vastuväiteid esitanud, neid ei ole suuresti arvestatud. Täna on viimane võimalus sõna sekka öelda ja vaidlustada planeering halduskohtus. Advokaat Martina Proosa on hinnanud 50-50 meie võimalusi kohtus. Finantsriskid ei ole valla jaoks tänase otsusega suured. See risk on, et kui protsess venib kohtus pikaks, siis kasvavad õiguskulud. Samas on meil õigus igal hetkel loobuda.
4 poolt, 2 vastu

Muud küsimused: 
Vallavolikogu esimehe ja vallavanema lähetusse saatmine Brüsselisse
Urmas Paet kutsus kõik Hiiumaa omavalitsusjuhid, vallavanemad ja volikogu esimehed, tutvuma Europarlamendi tööga.
Ülo taandas end hääletusest, 5 poolt

Hergo Tasuja sõnavõtt “Postitiivne programm”

Koostööst – positiivne programm

Valimised 2013. Ühe valimisliidu võit ja enamus volikogus. Ühelt poolt selge signaal, et kaasame, teeme koostööd kõigiga. Teiselt poolt omavahelised arusaamatused volikogu positsioonide jaotamisel.
Minu ettekanne volikogu saalis aastavahetuse eel, plussidest ja miinustest volikogu-vallavalitsuse töös.
Komisjoni ja vallavalitsuse erinev arusaam koostööst ja vallas läbi viidavate muudatuste protseduurilisest korrast.
Vallavanema ettekanne volikogus, teemaks koostöö.

Ei ole just parimad eeldused vist. Samas mainitud said avalikud toimingud. Palju jäi kulisside taha. Paraku on väikeses kohas lavakardin üsna õhuke. Otse ja avalikult öeldu pluss on, et info jõuab kohale moonutamata kujul. Lisaks on see ühele õigele inimesele kohane. Miinuspool on, et selle käigus võib kannatada saada ka valla(-volikogu, -valitsuse) üldine kuvand.

Volikogu juunikuu protokolli väljavõte:
T. Paulus: tuleb edasi minna ja koostööd teha.
Ü. Kikas: Tuleb teha head koostööd lähtudes sellest, millised on kellegi ülesanded, eelkõige
lähtudes valla huvidest.

Ühesõnaga soov koostööd teha on olemas. Ja see on juba tubli eeldus selle õnnestumiseks.

Eesti keele seletav sõnaraamatust:
Koostöö - kahe v. mitme isiku, isikute rühma vm. ühine v. kooskõlastatud töötamine v. tegutsemine

Sissejuhatuses mainitu on minevik. Kui palju keegi sellest kinni hoiab, on meie enda teha.
Oma ettekande eest detsembrikuus võtan vastutuse. Vabandan. Sinna sattus sisse ka emotsioone ja sellest kantud lauseid. Poliitikas ei ole emotsioonidel aga kohta.
Samas komisjoni ja vallavalitsuse vastuolud võtsid minul küll motivatsiooni maha, kaalusin tõsiselt komisjoni töösse panustamisest loobumist. Olles aus, ei löö mul ka praegu komisjonile mõeldes silmad särama, nagu see oli 2013 lõpus.
Vallavanem oma ettekandes konkreetseid lahendusi ei pakkunud, aga usun, et sõnavõtt oli märk sellest, et koostöö kui sellise jaoks on ka sealt poolt uks lahti.

Sisulise poole peale liikudes. Nagu seletav sõnaraamat välja tõi, on koostöö mitme osapoole kooskõlastatud tegutsemine.
Tunnistan päris siiralt, et olen vigu teinud.
Koostööd kui sellist olen aga püüdnud teha. Sest valimistejärgsed signaalid viitasid, et seda soovitakse ka teiselt poolt. Aus inimene ütleks ju, kui ta tegelikult seda ei soovi teha. Volikogus olev häälteenamus lubaks ju teisi mitte kuulata.
Kuni kevadiste arusaamatusteni kaasasin vallavanema alati sisuliste küsimuste juures komisjoni koosolekule. Protokolli saatsin tutvumiseks samuti otsekirjaga. Olles aus, kuni ettekandeni volikogus sain otseinfot ka sealtpoolt.
Info vahetamine ongi väga oluline teetähis koostöö juures. Lisaks teabe vahetamisele on see ka märk, et austan teist osapoolt ja soovin temaga arvestada.

Meil on lõpusirgel uue arengukava koostamine. Nii laiapõhjalise kaasamise kaudu ei ole seda varem kunagi tehtud. Kas mujal Hiiumaalgi on? Kui me suudame nüüd suurte solvumiste ja tülideta lõppversiooni kokku panna ja vastu võtta, siis on see juba päris korralik eeldus koostööks. Loomulikult kui me siis selle dokumendi järgi ka reaalselt ja praktiliselt toimetame.

Riigi poliitiline olukord on see, et tõenäoliselt ei ole suuri muudatusi valitsuse osas oodata. Seega minnakse edasi ka haldusreformiga. Oht (või võimalus, ehk isegi ootus- kuidas kellele), et 2017 valimiste järel on saarel üks või maksimaalselt kaks omavalitsust, peaks meie jaoks olema väga mõjus eeldus koostööks. Kui me muidugi tahame selle piirkonna eest siin ka tulevikus ühendvalla koosseisus seista.

Ma usun koostöö võimalikkusesse. Aga vaja ei ole häid sõnu, vaja on tegusid. Kui me ka ei jõua päris ühisele otsusele, siis mõistlik inimene ei jonni, kui teda on laua äärde kutsutud, ta on saanud oma argumendid välja käia, teda on kuulatud, ent sellele vaatamata on teise poole mõte ja argumendid peale jäänud. Aga oluline ongi siinjuures talle selle võimaluse andmine.
Ehk ma väga loodan, et me ka reaalselt tahame teha koostööd. Et varem öeldu ei ole olnud sõnakõlks.
Loodan, et me oleme nii tugevad ja meie argumendid on nii sisulised, et me ei karda juba protsesside algfaasis teisi osapooli kaasata.

Sest tegelikult on meil vallas ikkagi veel päris mitu asja, mis vajaks teatud muudatusi ja koos sellega uut arenguimpulssi. Vähemalt valimistejärgselt sain aru, et on soov käised üles käärida ja tegutseda. Tahan uskuda, et see soov on siiani põues. Koos jõuab kindlasti rohkem ära teha.

Ettekanne volikogus, 11.09.2015

Hergo Tasuja,
volikogu aseesimees

Saturday, August 29, 2015

Istung 23

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 23

Kohal 5 volikogu liiget.

Vallavanema info
Tulumaksu laekus 88 tuhat juulis, 547 tuhat on laekunud 7 kuuga. Võrreldes 2014. aastaga 17,3% enam. Arvelduskrediiti ei ole sel aastal veel kasutanud. Ürituste korraldamise ja õnnestumiste osas tehakse analüüs, arenguruumi veel on, kuidas saaks paremini. Haldreka teel tehti töid, sõidetavus paranenud. Suuremad teetööd tehtud. Hajaasustuse programmis 8 rahuldatud taotlust. 7 täis- ja üks osaline rahastus.
Hergo: Tänase Hiiu Lehe loo põhjal täpsustav küsimus, et kas vallavalitsuse liikmel Harri Hiisil on kaks tööandjat?
Tiit: Jah
Hergo: Ei olegi probleemi, erafirma ja ise otsustab, keda palgata. Küsimus on lihtsalt, et edaspidi ei tekiks huvide konflikti.
Tiit: Seda jälgin ja vaatame, et ei tekiks huvide konflikti.
Ülo: Mis see ajamaht tema töölepingu järgi on Alexelas?
Tiit: 0,5 kohta.

Emmaste valla põhimääruse eelnõu vastuvõtmine.
5 poolt

Vallavara (motokrossi kinnistu) kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldamise delegeerimine vallavalitsusele.
Korra juba volikogust läbi käinud, veebruaris volikogu eelmise otsuse tühistas. Kaks avaldust on vallale tehtud, eraisik ja MTÜ. Vallavalitsus tahaks uue konkursi välja kuulutada.
5 poolt

Maade taotlemine  munitsipaalomandisse,  sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine.
5 poolt

Kinnistu jagamine.  Sihtotstarbe ja lähiaadressi  määramine. Emmaste küla, Uhari.


Kinnistu jagamine.  Sihtotstarbe ja lähiaadressi  määramine - Haldi küla, Raime.


Katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
5 poolt

Vaba põllu- ja metsamaa taotlejate nimekirjast väljaarvamine.
5 poolt

Kasutusvaldusesse antava põllumajandusmaa nimekirjast väljaarvamine.
5 poolt

Muudatused kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisus
Välja arvata Teet Laja ja Marko Pruunlepp, kes pole saanud aktiivselt osa võtta. Lisada Tõnis Saarnak.
5 poolt

Muud küsimused:
Valla arengukava ja investeeringute kava 2015-2022 eelnõude tutvustamine
Ülo: tänan kõiki, kes kuu lõpus laiali saadetud küsimustikule vastasid. Tänan vallavalitsuse ametnikke, kes teksti läbi töötasid ja muudatusettepanekuid tegid. Mis puudutab küsitlust ja kuidas me jõuame tulemusteni prioriteetide osas? 22 vastajat oli küsitluses. Volikogu komisjonid peaks kogunema ja panema tegevused tähtsuse järjekorda. Selleks annaks aega 2 nädalat, 11. septembrini. Seejärel arengukava komisjoni ja vallavalitsuse ühiskoosolek. 15. oktoobriks peame arengukava volikogus vastu võtma, 25. september tuleb avalikustada.
Ülo andis ülevaate küsitluse tulemustest. Edastab kokkuvõtte komisjoni juhtidele, vastanutele ja vallavalitsusele. Kõige kõrgemad tulemused 7-palli skaalal olid 6,7 ja 6,6.
Info võeti teadmiseks

Ülevaade konsultatsioonidest Käina vallaga oodatava haldusreformi teemal.
Ülo: Käina vallavanem ja volikogu esimees kutsusid meid Tiiduga kohtuma, nende volikogu palvel. Pakkusid omapoolse visiooni välja. Minu hinnangul küllaltki tasakaalustatud. Olime selles koosluses ühte meelt, et oleks kaks valda Hiiumaal ja Emmaste-Käina võiks liituda. Finantsvõimekus üsna sarnane kahel vallal. Põhimõte võiks olla, et finantsid ja proportsioonid, mis seni olnud piirkonnas, võiks ka edaspidi jätkuda.
Tiit: kohtumine ei olnud lõplik ja põhjapanev. Aga mõtlema peab, sest midagi toimuma hakkab.
Info võeti teadmiseks

Emmaste Põhikooli hoolekogu rahuloluküsitluse tulemused
Hergo andis ülevaate kevadel läbi viidud küsitluse tulemustest ja viimaste aastate trendidest.
Info võeti teadmiseks

Sotsiaalministeeriumi küsimus seoses pagulaste vastuvõtmisega
Soovitakse hinnangut, kuidas suhtume pagulaste vastu võtmisesse.
Leiti, et täna meil selleks võimalused puuduvad.

Friday, July 31, 2015

Edukas Emmaste

Teisipäevane (21.07) Hiiu Leht kajastas Emmaste valla jaoks positiivset sõnumit ehk Maksu- ja tolliameti 2015. aasta esimese poolaasta andmeid omavalitsuste maksulaekumise kohta.
„...esimesel poolaastal oli tulumaksulaekumise kasvunumbriga jätkuvalt esirinnas Emmaste vald,“ seisis lehes. Rõõm lugeda. „Jätkuvalt esirinnas“ kõlab küll nagu oleks see justkui tavapärane. Seda pigem mitte, sest arvan, et selle taga on siiski meie valla tragide ettevõtjate ja tublide inimeste kiiduväärt töö.
Samas on ajalehel õigus, sest Emmaste vald näitas ka möödunud aastal suurimat kasvu maksutulu osas. 2014. aastal tõdesime samuti üle kümneprotsendilist tulumaksulaekumise tõusu.
Käesoleva aasta esimese kuue kuuga kasvas tulumaksu laekumine võrreldes eelmise aastaga Emmaste vallas 18%. Hiiu maakond tervikuna jagas tulumaksulaekumise arvestuses maakondade lõikes teist kohta. Väga positiivne.
Nagu mainisin, on „selles süüdi“ meie ettevõtjad ja töötajad. Vald ehk vallavalitsus ja volikogu saavad olla toetajaks. Usun, et seda on suudetud olla. Kindlasti on siin samuti arenguruumi, ent numbrid näitavad, et eelmise valitsemisperioodi „august“ oleme välja astumas.
Ise pean väga oluliseks, et volikogu ja vallavalitsuse vahel toimiks sünergia. Meil küll ei ole ideaalselt õnnestunud realiseerida eesmärki, et volikogus puuduks opositsioon-koalitsioon rindejoon, ent selle traditsioonilises poliitilises mõttes sellist mudelit tõepoolest pole.
Võrreldes eelmise perioodiga, kus volikogu vaid kinnitas vallavalitsuse eelnõusid (protokollidest on näha, et peaasjalikult tehti grammatilisi-keelelisi muudatusi), on volikogu saalis sisulist arutelu ning ka volinikud ja komisjonid töötavad välja eelnõusid-määruseid.
Laiapõhjalised otsused on valla huvides. Väga positiivseks pean tehtud valikut arengukava osas. Peale suvepuhkuseid kooskõlastusringile jõudva uue arengukava juures oleme algusest peale rakendanud vallaelanike võimalikult laia kaasamist. Viimasel volikogu istungil leppisime kokku, et järgmise aasta valla eelarve juures rakendame kaasavat eelarvet ehk vallakodanikel on reaalne ja otsene võimalus ise kaasa rääkida, mis on uuel aastal oluline esmajärjekorras ära teha.
Volikogus on olnud eriarvamusi. See on tegelikult positiivne, kui tegemist on eriarvamustega, mitte isiklike vastuoludega. Sel juhul näitab see organi tugevust, kuna osalistel on võimalus enda arvamus välja öelda.
Samas põhimõtteliste küsimuste puhul oleme suutnud ka üksmeele saavutada. Näiteks tankla puhul anti vallavalitsusele konkreetne signaal, et see asi tuleb ära teha. Teisalt on toetatud vallavalitsuse häid ideid. Nii on sel suvel ringi liikudes näha, et tänu teehöövli ostmisele on kruusateede kvaliteet paranenud.
Isiklikult pean aga materiaalsetest asjadest olulisemaks inimesi ja nende heaolu. Mul on hea meel, et valda on tööle asunud väärt naised, kelle rolli valla asjadele positiivse tõuke andmises kuidagi alahinnata ei saa. Liialdamata öeldes seisab vallavalitsus tegusate naiste õlgadel. Nii nagu allasutusedki on naiste suunata.
Haridus- ja kultuurikomisjoni soov taastada vallas kultuurinõuniku ametikoht jõudis sel kevadel kultuuri- ja spordispetsialisti konkursiga positiivse lahenduseni. Kui veelkord Hiiu Lehe juurde tulla, siis nädala eest kandis selle juhtkiri pealkirja „Leidke ja aidake tegijaid!“ Seal kirjutatuga samal eesmärgil seda ametikohta vaja oligi. Et toetada ja innustada meie tublisid tegijaid. Meie sädeinimesi.
Inimeste märkamise, innustamise ja toetamisega ongi seotud järgmise perioodi suurim väljakutse. Emmaste vallas elab 1256 elanikku. Ja see arv on pidevalt kahanenud. Vaikselt, kuid kindlalt. Eesmärk ei saa olla väiksem, kui selle trendi muutmine.

Selle sihiga volikogu ja vallavalitsus ka tegutsevad. Usun, et siinsetel ettevõtjatel ja sädeinimestel on samasugused eesmärgid. Teie senine panus on igal juhul väärt väetis selle võimalikuks muutmisel. Aitäh teile selle eest!

Ilmus Hiiu Lehes 24.07

Thursday, June 18, 2015

Istung 22

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 22
Vallavalitsuse info

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetuleku määramisel

Emmaste valla majandusaasta aruande kinnitamine

Emmaste valla põhimääruse eelnõu
Tehti viimased muudatused valla põhimäärusesse ning järgmisel istungil esitatakse uuendatud põhimäärus vastu võtmiseks

Ettekanne „Emmaste Vallavolikogu ja Emmaste Vallavalitsuse koostööst – kuidas edasi?” 
Vallavanem Tiit Paulus avas omapoolse vaatenurga volikogu ja vallavalitsuse koostöö osas.

Muud küsimused:
Kaasava eelarve idee tutvustamine
Finantsnõunik Heidi Siirus tutvustas kaasava eelarve ideed. Volikogu võttis vastu protokollilise otsuse selle rakendamiseks 2016. aasta eelarve juures.

Arengukava arengud
Arengukava komisjoni esimees Ülo Kikas andis ülevaate, kui kaugel on arengukava koostamine. Tõenäoliselt juulikuus saab töö kokku võtta.

Thursday, May 28, 2015

Istung 21

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 21

Hergo parandusettepanek eelmise istungi protokolli, asendada umbusaldusavalduse eelnõu esitamise sõnavõtus "võtame seda kui katset..." lausega "võtame seda kui katseajale panemist..."

Vallavalitsuse info 
Tulumaksu on laekunud 70 tuhat, 4 kuuga 294 tuhat, eelarvest on seega täidetud 33%. 4 kuuga  on laekunud 12% rohkem kui 2014. aastal. Maamaksu on laekunud 62% planeeritust.
Arvelduskrediiti ei kasutatud. Spordihoone rendikonkursile pakkumusi ei laekunud. Sõru sadama valgustus on paigas, tuled põlevad öötundidel.
Tankla konkurss kestab, valveseadmeid paigaldatakse. Uus tankur ja makselahendus on tellitud. Sidelahendustega probleemi ei teki.

Ülo: spordihoone konkursi nurjumine?
Tiit: oli üllatus, mõtleme kuidas edasi,

Hergo: kas ja kuidas on Emmaste reageerinud Käina lasteaiakohtade puudusele- kas oleme enda lasteaeda välja pakkunud?
Tiit: rääkisin Omariga, tegin hea pakkumise, lubas mõelda, eriti kuna sealtpoolt käiakse siin ka tööl, tehnilised küsimused transpordiga on vaja lahendada,

Kristi: avanenud on eurorahad, seoses haldusreformiga ka viimast korda suuremad võimalused. Enne valimisi anti lubadusi. Millised projektid on vallal käsil?
Tiit: küsiks vastu, millised rahad on avanenud? Küsimus on omaosaluses. Hetkel ühtegi projekti ei ole. Jausa veevärk on kindlasti üks variant.

Ülo: Ettepanek valla lehes vallavalitsuse info seas kirjutada/anda selge sõnum, et lähiaastatel ei ole koolis liitklassid või 6-klassiliseks kooliks üle minek päevakorras

Kinnistu võõrandamine otsustuskorras
Kõik poolt

Katastriüksuste lähiaadressi muutmine
Kõik poolt

Tugiisikuteenuse osutamise kord
sotsiaalnõunik Liia Rull: tingis reaalne vajadus, kohustab ka seadus. Käis läbi sotsiaalkomisjonist. Hiiumaal teist sellist ei ole välja töötatud.
Ülo: kas midagi vallas ja meie kuludes muutub?
Liia: jah, muutub küll. Kulud tekivad.
Kõik poolt

Vallavara võõrandamine
Tiit: arutasime valitsuses. Auto oli pikalt remondis, nüüd liigub. Valla valitsemise seisukohalt ei ole otstarbekas ülal pidada. Uurisime, milline võiks olla alghind. Soovitati 5-6 tuhande vahel.
Kristi: mis saab edasi?
Tiit: praegu on nii, et sõidan isikliku autoga, volikogu otsus, kuidas edasi. Kas liisida mõni ökonoomsem või...
Kõik poolt

Emmaste valla põhimääruse eelnõu
arutelu jäi pooleli

Umbusalduse avaldamine Emmaste vallavanemale
2 poolt, 6 vastu

Hergo: umbusaldusavaldust üle andes mainisin, et umbusaldamise algatamine on äärmuslik vahend. Olen seda meelt ka praegu.
Aga leian, et õige on probleemidele tähelepanu juhtida, mitte "head nägu teha" ja teeselda, et kõik on tip-top, kui see seda ei ole.
Ma väga tahaks täna selle eelnõu maha hääletada. Tõesti tahaks. Ma ei ole ühegi volikogu liikmega umbusaldamise teemal ise ühendust võtnud. Põhimõtteliselt ei ole seda teinud. Arvan, et igal inimesel on ise pea otsas ja süda sees.
Küll aga ei saa ma ise täna muud moodi talitada, kui vallavanemat umbusaldada. Ma ei ole näinud märke, et tegevjuhi poolt soovitaks osapooli kokku tuua, et eesmärk on ühtne ja tugev vald, mitte iga hinna eest võimust kinni hoida.
Veel enam, töönädalal peale eelmist volikogu istungit kutsuti mind nö vaibale. Vallavanem käis peale volikogu istungit minu ülemuse juures ja soovitas tungivalt minuga tööleping lõpetada. Olgu ametlik põhjus missugune, mõtlev inimene oskab seoseid luua.
Mul ei ole vajadust kümne küünega oma kohast kinni hoida. Ja kui minu personaalküsimus toob nüüd kaasa probleeme koolijuhile, siis ma leian, et mul ongi targem tee vabaks teha. Aga jääb küsimus, et kes teeb personalivalikuid- allasutuse juht või vallavanem? 
Miks sellest üldse rääkida? Avalik ja avatud tegevus on olnud teadlik valik. Üks pool leiab, et asju tuleks ajada saladuses, mina leian, et õige on kaasamine, avalikkuse teadlikkus.
Eks iga volikogu liige teab ise, mis tema vaadetega rohkem sobib. Ühtne ja suurt osa elanikest kaasav valitsemisstiil, eetika ning põhiväärtusete olulisus või tagatoa otsused ja et kõik oleks JOKK.

Kristi: minu jaoks on siin maailmavaateline vastuolu. [---] Eelmise kuu hääletus andis signaali, et meie valla enamus ei toeta noori, ei toeta arengut. Ja sellest on kahju.

Ülo: arvan, et tänane olukord on vaja lahendada vastutustundlikult, kõik osapooled võiks õppida olnust, teha järeldused, mitte ainult teiste otsa vaadata. Mõelda, kuidas saaks paremini edasi minna. Mõelda, et mida vald vajab?
Kristi räägib kahest maailmavaatest, arvan, et tuleb midagi kahest kokku panna. 
Mis Hergo tõi esile, mis ta varem on esile toonud, ka mind on need asjad mõtlema pannud. Edasi peaksime minema nii, et igal uuel päeval on uus võimalus inimestega suheldes edasi minna. Tänasest hääletusest ei maksa vagusid, mis meid eraldama hakkavad, sisse tõmmata.

Kristi: normaalne koostöö on, kui saab rääkida asjadest. Kui öeldakse, et kui midagi ei meeldi, avaldage umbusaldust, ei ole normaalne olukord.

Thursday, April 30, 2015

Istung 20

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 20

Vallavalitsuse info
Uus valla kultuuri- ja spordispetsialist Anne-Ly Torstensson tutvustas end.
Tulumaksu laekunud 223 tuhat kolme kuuga, võrdluseks, seda on 13,6% enam kui 2014. Arvelduskrediiti ei kasutatud. Sõlmiti notariaalne leping tankla kinnistu ostuks. Edasine sõltub ka tänastest volikogu otsustest.
Kristi: prügiteema- Emmastes konteinerid liialt suure tee peale paista, probleeme ka Nurstes,  sinna pannakse muud prügi. Kas on võimalik viia suurtele majadele lähemale, Nurstes poe taha.
Tiit: pooleteise tunni eest kõndisime sealt mööda, pakendikonteinerid on seal, küsimus on, et kuhu need paigutada. Nurstes jäätmemaja, kus kogutakse pakendit. EMKO viimastel nädalatel palju sealt muud prügi ära viinud. Lahendusevariant on kaamera paigaldamine. Vallal on kohustus pakendeid koguda.

Katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Kõik poolt

Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.
Poole arutelu ajal jõudis istungile Gustav.
Mõned muudatusettepanekud hääletati poolt (5-3), mõned (4-4)
Kokkuvõttes 7 poolt

Revisjonikomisjoni esimehe tagasiastumise avalduse läbivaatamine. Revisjonikomisjoni liikme ja esimehe valimine.
Kandidaadid esimeheks Tiit Laun ja Teet Laja.
Tiit Laun 6 poolthäält ja Teet Laja 3 poolthäält. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Tiit Laun

Volikogu seisukoht noortekeskuse juhataja Kaie Pranno koondamise kohta
Kaie Pranno täskohaga jätkamise poolt Ülo, Hergo, Teet, Kristi. Vastu Katrin, Tiit, Vahur, Maido, Gustav. Häältega 5-4 ei toetatud Kaie Pranno tööle ennistamist.

Emmaste valla 2015. aasta eelarve I lisaeelarve.
Heidi: toimunud oluline muudatus. Selgitas esialgset varianti (Uus variant saadeti kell 15 volikogu liikmetele- vahemärkus)
Gustav: eile eelarvekomisjonis arutelu, kas võtta liisingusse või osta kohe välja, toetati välja ostmist.
Viimase variandi poolt 8

Vallavara kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldamise delegeerimine vallavalitsusele.
Kõik poolt

Hankelepingu sõlmimine.
Kõik poolt

Ülevaade valla haridus- ja kultuurikomisjoni tööst
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Hergo andis ülevaate

Emmaste valla põhimääruse eelnõu
Tegeleda sellega järgmisel korral
Kõik poolt

Thursday, March 26, 2015

Istung 19

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 19

Vallavanema informatsioon (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Kahe kuuga on tulumaksu laekunud 142 tuhat, võrdluses 2014.a. on seda 18,5% enam. Arvelduskrediiti ei ole kasutatud. 19.-20. märts oli audiitor vallas toiminguid teostamas. 2015.a. I lisaeelarve vallavalitsuse poolt heaks kiidetud, esitatakse majandus- ja eelarvekomisjonile.
Osaleme messil "Maale elama". Kulusid ei kaasne. Sotsiaalministeerium pakub elektriautot tasuta vallale üle andmiseks. Otsustamise koht. Tankla osas uued asjad ilmnenud, esitatakse majanduskomisjonile.

Vahur: Mis on elektriauto läbisõit?
Tiit: peab vaatama, sõidupäevik olemas, akude eluiga umbes 5 a.

Hergo: PKT jaotamine, mis olid Emmaste seisukohad-eelistused ja kas mõni Emmaste objekt ka esile tõsteti?
Tiit: pakkusime Sõru sadama, Tohvri, tehti selgeks, et need ei kvalifitseeru.

Hergo: Mulle teeb muret Mini Arena olukord. Hetkel on see lausa ohtlik lastele lahtiste laudade tõttu, lisaks asjaolu, et mis veidi rebenenud, kipub kiiresti kärisema. Ehk lihtsam-targem oleks augud kiiresti ära lappida, Arena kestaks kauem. Millal selle korda teeme? Ilmad on soojad ja see peaaegu igapäevases kasutuses.
Tiit: palun selline info meili teel saata. Panen kirja ja annan Harrile info edasi.

Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017 kinnitamine.
Kõik poolt.

Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2027 kinnitamine
Tiit: Keskkonnaameti heakskiit olemas, oli eeldus, et jõudis teie lauale.
6 poolt.

Katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Kristi: kuidas lahenes küsimus korteriühistuga?
Hergo: siinkohal tunnustaks ühistu esimeest, saadi aru puudujäägist ning asuti seda kõrvaldama. Nädala jooksul on tehtud teavitustööd ja nimemuutus kõigi korterite esindajatega (taas) läbi räägitud.
Kõik poolt.

Õigusakti „Emmaste valla korra eeskirja kinnitamine“  kehtetuks tunnistamine.
Emmaste valla avaliku korra eeskiri koosneb praegu avaliku korra eeskirjast (mis on alates 01.07.2014 kehtetu), heakorra eeskirjast ja koerte ja kasside eeskirjast.
Määruse eelnõuga tunnistatakse terviklikult kehtetuks „Emmaste valla korra eeskiri“ ja eraldi õigusaktidega kehtestatakse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas“, Emmaste valla heakorra eeskirjad ja Emmaste valla koerte ja kasside eeskirjad.
Kõik poolt.

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas.
Kõik poolt.

Emmaste valla heakorra eeskiri.
6 poolt.

Emmaste valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.
6 poolt.

Emmaste valla põhimääruse kinnitamine, II lugemine
Jätkame III lugemisel

Emmaste Vallavolikogu 29. mai 2014 otsuse nr 39 „Emmaste valla arengukava aastateks 2015-2022 algatamine“ muutmine.
Kõik poolt.

Hiiu maakonnaplaneeringu juhtrühma esindaja määramine.
Ettepanek: Tiit Paulus.
Kõik poolt.

Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest ja vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine.
Vabastada Tõnis Saarnak, nimetada Heidi Siirus.
6 poolt.

Muud küsimused:
Volikogu arvamus noortekeskuse töötajate koosseisu muutmise kohta
Hergo selgitas, mis ajendas eelmisel nädalal tegema pöördumist vallavolikogu esimehe, revisjonikomisjoni esinaise ja vallavanema poole. See on mure, mis on tingitud vallavalitsuse kiirustamisest ja seotud osapoolte mittekaasamisest. Pöördumise ettepanek oli teema juures aeg maha võtta ja teha otsused laiemas ringis, kaasates eri huvigrupid.
Et volikogu esimees ja revisjonikomisjoni esinaine pöördumist toetasid, ent vallavanem mitte ja seega protsessi ei peatatud, pakkus Hergo volikogule võimalikud lahenduskäigud, nähes laias laastus kahte lahendust.
Mõistlik lahendus. Volikogu annab korralduse protsessiga tagasi minna. Kutsume kokku laiema arutelu noortekeskuse tuleviku osas ja vastavalt seal kokku lepitule ka tegutseme.
Uus komisjon. Volikogu leiab, et protsessi on õigesti juhitud ja midagi ümber vaatama ei pea. Et vallavanem ei pea kellegagi asju läbi arutama ja tegutseb enda paremal äranägemisel. Seega on eksijaks haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, kes asjatult tüli tekitas ja ajab mingit mõttetut kaasamise ja avatuse juttu. Sel juhul palun avaldada umbusaldust komisjoni esimehele ja valida uus komisjoni esimees. Mina ei näe mõtet olla kohatäitjaks, kes komisjoni pädevuses olevas valdkonnas infosulus hoitakse.
Kristi tegi omapoolse ettekande-ettepaneku.
Toimus arutelu. Ühist seisukohta ei kujunenud, asja arutatakse edasi.

Saturday, March 21, 2015

Valla leht

Aasta 2015 on hoogsalt veerema hakanud. Kui neid ridu loete, on ka kalendrijärgne kevad alanud. Kalendrisse vaatamata saabus kevad üsna varakult ja soojalt.
Ka valla jaoks algas aasta varakult. Alusdokument ehk vallaeelarve võeti vastu juba jaanuarikuu volikogu istungil. Tõsi, häältega 5:4 ehk üsna napilt. See tähendab, et kõiki küsimusi ei jõudnud me lõpuni arutada, nii et need kõigile vastuvõetavad oleks. Aga enamus otsustab.
Peatun positiivsel. Mul on siiralt hea meel, et vallavalitsus ja volikogu on haridus- ja kultuurikomisjoni mõtetega kaasa tulnud. 2013.a. detsembrikuu valla lehes kirjutasin, et komisjon analüüsis oma tööpõllu olukorda ja seadis plaane.
Tõime välja, et vallas on vajadus kultuurinõuniku järele. Emmaste valla arengukava 2015-2022 koostamise käigus sai see veelkord kinnitust. Ideeõhtute raames andsid eri otskondade elanikud märku, et uuel perioodil tuleb suuremat tähelepanu pöörata kultuurile.
Uue eelarvega kinnitasime ametikoha ja 20. märtsil lõppes konkurss. Mis tulemusega, eks seda kuuleme peagi.
Enne valimisi 2013.a. oktoobris oli üks minu peamisi sõnumeid, et lasteaiaõpetajate palk tuleb selle töö panusega vastavusse viia. Eelarve esimesel lugemisel tegin vastavasisulise muudatusettepaneku. Tänan kaasvolinikke, kes palgatõusu ettepaneku heaks kiitsid. Tõsi, arvestades töö vastutust ja olulisust, peame selle teemaga veel edasi minema.
Et eelarve juba jaanuaris vastu sai võetud, selle positiivne külg on ka tankla taasavamine. Vallavalitsusele jäeti nüüd piisavalt aega, et vajalikud toimingud teha ja juba enne turismihooaja algust tõepoolest taas siinsamas Emmastes tankla teenust kasutada saaksime.
Lisaks kultuurile on olnud arenguid ka spordivaldkonnas. Vallavalitsus on spordibaasiga seonduva päevakorda võtnud. Haridus- ja kultuurikomisjon hoidis terve 2014.a. jooksul ka sel teemal kätt pulsil ja tegi ettepanekuid, kuidas olukorda parendada. Usun, et see annab ka komisjoniliikmetele kindlustunnet edasi panustada, kui on näha ja tunda, et vallavalitsusele antud suunistega tegeletakse.
Veebruarist korraldatakse spordibaasi ja -halli puudutavat vallamaja kaudu, ent vallavalitsus tegeleb küsimusega, kuidas ja kes peaks spordibaasi haldama. Eeldatavasti korraldatakse selleks konkurss.
Lisaks on mul väga hea meel, et ettepanek spordihall vähemalt ühel päeval nädalas tasuta vallaelanikele avada, leidis heakskiidu. Kõigil vallaelanikel on võimalik esmaspäeviti kella 17-20 vahel spordihalli kasutada. Olgem siis varmad võimalust kasutama.
Isiklikult olen väga tänulik haridus- ja kultuurikomisjoni liikmetele, kelle tugev panus on võimaldanud igakuiselt väga sisukad koosolekud läbi viia. Aitäh teile Heli, Liina, Tiina, Ivi, Katre, Marko ja Teet.
Rõõmsat kevadet, head Emmaste elanikud!

Ilmus märtsikuu Emmaste valla lehes.

Wednesday, March 4, 2015

Valimiste võitjad ja kaotajad

Riigikogu valimised on selleks korraks läbi. Erakondlik mandaatide jaotus selge. Inimesed suuresti ka, kuigi selles osas tuleb veel muutuseid. Kes loobub europarlamendi, kes linnapea koha kasuks, kellest saab minister jne.
Täna, esmaspäeva varahommikul on võimalik esimesi järeldusi teha. Kes siis võitis ja kes kaotas valimistel?
Suurimad võitjad on kindlasti uued tulijad ehk Vabaerakond ja EKRE. Esimese osas mul kahtluseid ei olnud. Et EKRE nendega sisuliselt ühel pulgal on, tuli väikese üllatusena.
Eks on selge, et inimesed soovisid kursimuutust ja uusi tuuli. Kaks uut erakonda parlamendis seda ka pakuvad. Samas kindlasti ei saa alahinnata Vabaerakonna ja EKRE enda tubli tööd üle Eesti korraliku tulemuse saamisel.
Võitis ka Keskerakond. Tõsi, nad ei võitnud valimisi, ent ainsa parlamendierakonnana kogusid nad nelja aasta tagusest rohkem hääli. Edgar Savisaar, püstitades taasiseseisvumisaja uue häälterekordi, oli samuti võitja. Kahjuks ei tulnud see sisulise tööga, vaid maksumaksja arulageda raha kulutamise abil. Mis see Tallinna TV ja tasuta ajalehed, kus vaid iseennast reklaamitakse, siis muud on?
Reformierakond oli justkui võitja. Koguti enim kohti parlamendis. Teisalt, kolme võrra vähem kui aastal 2011. Oravapartei võitu jääb varjutama ka asjaolu, et see ei saavutatud mitte tugeva platvormiga, vaid hirmutamisega. Reklaamid, kus antakse valida, kas venemeelne Edgar või Eesti kursil püsimine, kusjuures ainult Taavi seda tagada suudab, ei ole ju sisuline argumenteerimine. Puhas emotsioonidel mängimine.
Kaotajad. Väikeparteisid ja üksikkandidaate ei saa kaotajaks pidada, sest nende võimalus enda ideid tutvustada jäi ahtaks nö suurtega võrreldes. Ja oleme ausad, paljuski puudus ka sisuline programm. Ainus erand on Rohelised. Neil oli läbimõeldud platvorm. Oli ka kampaania ja täiesti asjalikud väitlejad debattides. Ent 0,9%-line toetus sunnib vist uksi sulgema.
Sotsiaaldemokraadid. Veel aasta eest mõtlesid nad valimisvõidule. Vähemalt toetusprotsent andis selleks lootust. Ent valitsusse minek ja seal selgelt väiksemaks vennaks olemine jättis jälje. See tähendab, et oma programmi suudeti vähem ellu viia, kui valija lootis. Nüüd ongi neil mõtteainet, kas ja mis tingimustel oravate koalitsioonikutse vastu võtta.
Suurim kaotaja oli aga IRL. Nagu Marko Mihkelson asja kokku võttis, siis valimised näitasid, et eestlased paljuräägitud vasakpööret ei soovi. Küll aga on paremtiival väga konkurentsitihedaks läinud. Ehk EKRE ja Vabaerakond said suure hulga IRLi valijate hääle osaliseks.
Valimisringkond nr 5.
Ei mingit üllatust. Reformierakond võitis. Koguti küll pea tuhat häält vähem kui 2011.a., ent oldi siiski selgelt edukaimad. Tarmo Mänd, kes viimased kolm-neli kuud mööda saart sõitis ja hiidlaseid enda poolt hääletada palus, kogus loodetust- 2000 häält- vähem, ent siiski rohkem kui kaasvõitleja Lauri Luik Läänemaalt. Vastavalt 1234 ja 855 häält.
Mänd on hetkel esimesena ukse taga, ent pääseb kohe parlamenti, kui Urve Tiidus ministriks saab.
Tervelt 10% möödunud korrast vähem kogusid sotsid. 2011.a. Meie ringkonnas 24 ja nüüd 14% häältest. Suurim langeja oli kahjuks Kalev Kotkas. 1565 häälelt 649 peale. Samamoodi kukkus pea tuhande hääle võrra Neeme Suur. Võib arvata, et nende valija on konservatiivne ja ei andestanud kooseluseaduse jõuga läbi surumist. Riiklikult vaadates kaotasid seetõttu palju ka Imre Sooäär, Jaak Allik, Rait Maruste.
Natukene kaotasid siin ka IRL ja Keskerakond. Samas mitte märkimisväärselt. Küll esindavad parlamendis siinset piirkonda nende erakondade fraktsioonis uued näod. Tõnis Palts ja Jaanus Karilaid jäid välja, Raivo Aeg ja Enn Eesmaa astusid asemele.
Hiidlastest tegi üllatavalt tugeva tulemuse Urmas Selirand. 441 häält on Männi ja Kotkase järel kolmas resultaat. Aitas kindlasti EKRE uue tulija foon, ent ka aastatega tehtud töö.
Georg Linkov oma 344 häält kordaminekuks vast ei pea. Arvata võib, et Hiiu Lehe hääletustulemuste teema jättis oma jälje. Ja kui Kotkase puhul oodatakse Emmastes huviga, et kas ta tuleb nüüd tagasi vallavanemaks, siis Linkovil on Hiiu vallas tegemised pooleli ja teda ei taheta ära saata.
Esile kerkis Reili Rand 342 häälega. Esimest korda kandideerides igati märkimisväärne number. Võib arvata, et ta koondas suure hulga noori enda selja taha.

Ilma suurema kärata tegi hea tulemuse ka Rinno Lige, kes enda sõnul tahtiski Vabaerakonda toetada. 202 hääle abil aitas ta neil siin piirkonnas mandaadi teenida.
Keskerakondlane Ants Vahtras tegi samuti oma tulemuse ära. 192 häält kogus tema.
Positiivne on see, et Taavi Rõivas ütles öösel otse-eetris välja, Keskerakonnaga nad liitu ei tee. See aga tähendab, et sünnib kolmikliit. Kas seal saavad Reformierakonna partneriks olema sotsid, IRL või Vabaerakond, seda näitab juba käesolev nädal.

Ilmus 03.03.2015 Hiiu Lehes