Thursday, December 17, 2015

Istung 27

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 27

Volikogus kohal viis liiget

Vallavalitsuse info
Tiit: tulumaksu laekunud 97,5% planeeritud mahust novembri lõpuks. See on 106,4% prognoositud 11 kuu laekumisest, võrreldes 2014. aastaga 12,4% enam. Novembrikuus eraldi 17,6% rohkem kui aasta eest.
Palju kordaminekuid sel aastal. Tankla avatud, vallamaja on tulemusrikka töörütmi saavutanud.

Kristi: valitsuse otsus, mis tuli üleeile, otsustati Agapäeotsa seltsile lastehoiu teenuse eest mitte tasuda. Sõna sai Liia Rull, kel pole seltsi esindamise õigust
Kairi: Liia esines sotsiaalnõuniku rollis vallavalitsuse istungil

Ülo: kas oleme arvelduskrediiti kasutanud see aasta?
Tiit: ei ole

Emmaste Vallavolikogu määrus „Maamaksumäärade kehtestamine 2016. aastaks“
Pilvi: protsente ei ole eelnõus muudetud, jääks selle aasta tasemele.
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu määrus „Emmaste valla kaasava eelarve koostamise kord“
Kristi: tasuta huviringid olid meie valimislubadus, kas see kaasav eelarve ongi mõeldud täitmata valimislubaduste täitmiseks?
Järgnes arutelu
Kristi: kas raha kulutamist peab piirama investeeringuobjektiga või võiks laiemalt mõelda?
Arutelu käigus leiti, et tuleks keskenduda investeeringutele
4 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu määrus „Ühissõidukipeatuste nimede korrastamine“
Pilvi selgitas muutmisvajaduse tagamaid.
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu 30.10.2015 otsuse nr 104 „Emmaste Vabaajakeskuse loomine ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine“ muutmine
Kairi: see ettepanek on seotud nime muutmisega, vastavalt kultuurikomisjoni ettepanekule, nimeks Emmaste Vaba Aja Keskus
4 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu määrus „Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine Emmaste Vabaajakeskuseks ning Emmaste Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine“
Anne-Ly: esimese lugemise järel muudatusi tehtud ei ole
Hergo: kuidas on lood personaliga ja millal asutuse juht paika saab?
Tiit: kui nüüd otsus tehakse, siis homme saame selle asja lõpule viia
4 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu otsus „Loa andmine arvelduslaenulepingu sõlmimiseks“
Heidi: näen, et vajadus võib tekkida Tärkma puhasti projekti juures, kus on võimalik, et kulutusi tuleb teha enne kui projektiraha laekub
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu otsus „Jõulutoetuse määramine“
Hergo: kas vallavalitsuse liikme töö on osa põhitööst ehk seda saab teha tavatööajast? Või eeldab see ettevalmistust jms, mida ka väljaspool tööaega teha tuleb? Kui nii, siis leian, et tuleks kõiki võrdselt kohelda ehk toetust maksta kõigile vallavalitsuse liikmetele.
Tiit: saab teha tööajal, kui ei jätku aega, tuleb teha ka kodus
Kristi: pean seda toetust absoluutselt ebamoraalseks
kõigile võrdselt: 1 poolt
algne eelnõu: 3 poolt

Emmaste Vallavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 10 „Volikogu esimehe töötasu määramine. Vallavanema töötasu määramine“
Kairi: otsusesse on lisatud sõidupäeviku alusel sõidukulude maksmine, et anda üldvolitus ja vallavanem ei peaks iseendale sõidukulude kompenseerimiseks seda käskkirjaga kinnitama
Ülo: kas aruanne tuleb esitada ja kas selle võiks iga kuu volikogule esitada?
Hergo: kas see tähendab piiramatut sõitu või kehtib jätkuvalt 355€/kuus piirang?
Kairi: piiri ületamisel tuleb erisoodustusmaksu maksta
Tiit: lahkun otsustamise ajaks saalist, see puudutab mind isiklikult
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu 29.05.2008 otsuse nr 158 „Kohalike maanteede nimekirja kinnitamine“ muutmine
Kõik poolt

Revisjonikomisjoni hinnang vallavalitsuse tegevusele Pähkla-Konsu-Simuna kinnistute piiride kindlaksmääramise protsessis
Otsustati, et revisjonikomisjon peaks asjaga edasi tegelema, kuulates ära mõlemad piirivaidluse osapooled
Kõik poolt

Muud küsimused:
Ülevaade “Emmaste täna ja homme“
Hergo esitas ettekande

Infovahetus Agapäeotsa seltsi hetkeseisust ja tulevikuplaanidest, seoses lastehoiu teenuse vajaduse vähenemisega ja seltsi kohustustega
Ülo: Agapäeotsa selts on olnud tubli selts, kes võtnud oma piirkonda arendada, vald on olnud üldjuhul passiivne toetaja. See on olnud teemaks ka eelmise volikogu ajal ja oli seisukoht, et kuni lasteaias on kohti puudu, tuleb toetada. Moraalne kohustus valda aidanud ühingut vallal vastu toetada. Ettepanek püüda halbu asju mitte esikohale panna ja vaadata nii et kõigil oleks enam-vähem hea olla.
Tiit: olen seda meelt, et kui on vaja PRIA suhtes abi, vaatame asjad läbi
Kristi: Emmaste on jätkusuutlik vald, nagu alguses öeldi. Aga kogu piirkond ei ole jätkusuutlik. Ma ei näe Agapäeotsa piirkonnas investeeringuid. Paljud aktiivsed lastega pered on lahkunud.
21.oktoobril olime koos Leisus- selts ja vallavalitsus- ja tundus, et kõik olid seda meelt, et ainus lahendus oleks selts likvideerida valla kasuks. Soov oleks saada kirjalik otsus, et vald on nõus üle võtma seltsi õigused ja kohustused
Otsustati, et Kristi toob vajalikud dokumendid vallamajja, kus Kairi vaatab need üle ja siis saab otsustada, kuidas edasi on võimalik minna

Emmaste vallavolikogu arvamus konsultatsioonide alustamiseks Käina, Pühalepa ja Emmaste valdade vabatahtliku ühinemise ettevalmistamiseks
Tiit: kui haldusreform ellu viiakse, mis on tõenäoline, siis ootaks meid sundliitmine. Küsimus on see, et kas me seda tahame. 
Andis ülevaate võimalikest arengutest ühinemise korral. Toimus arutelu
Emmaste vallavolikogu otsustas teha ettepaneku Käinale ja Pühalepale, alustamaks konsultatsioone Käina, Pühalepa ja Emmaste valdade vabatahtliku ühinemise ettevalmistamiseks.

No comments:

Post a Comment