Monday, February 27, 2017

Istung 43

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 43.
Kohal 8 liiget, üks Skype teel.

Vallavalitsuse info (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Tiit: tulumaksu laekus jaanuaris 90 tuhat, 3,8% enam võrreldes 2016.a.
Ülo: tavapäratult lühike ettekanne täna
Tiit: eelarvet pole vastu võetud, siis pole ka suurt midagi lisada
Ülo: muud infot?
Tiit: muude teemade all
Hergo: haridus-kultuuri komisjoni ettepanek vallavalitsusele/volikogule: prügikonteinerid ja nende olukord Emmaste keskuses riivavad silma, tean, et see on ka varem teemaks olnud, ent komisjon palus mure uuesti tõstatada
Tiit: olnud teemaks, head kohta pole, aga EMKO-ga on olnud mõte katseliselt nö kuuseplatsile viia
Hergo: möödunud aasta lõpus oli juttu elanike arvust ja sissekirjutuskampaaniatest. Kuidas meil seis on, kas valla ametnikud-töötajad on valla elanikeregistris?
Tiit: olen rääkinud, aga kedagi sundida ei saa

Ülevaade politseitööst (ettekandja Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik).
Ennetustööde maht suureneb, rõhk praegu sellel. Möödunud aastal Hiiumaal 73 tegevust, kaetud 3000 inimest.
Kokku 32 politseiametnikku, abipolitseinikke 14. Arvu tahaks suurendada, aga mitte massi pärast, vaid et oleks kõik piirkonnad rohkem kaasatud.
2016.a. saarel 94 kuritegu, 647 väärtegu.

Vallavolikogu määrus „Emmaste Vallavolikogu 31. jaanuari 2013 määruse nr 69 „Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend“ muutmine“ (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Tiit: mõeldud selleks, et palgatasemed reguleeritud oleks. Miinimumpalga tõus, mis viimastel aastatel üle 30% tõusnud, sunnib ka teisi tagant. Oleme võrrelnud teiste valdadega ja oleme Hiiumaal keskmisel tasemel.
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine“ (ettekandja finantsnõunik Karin Gross).
Kõik poolt

Volikogu otsus “Vallavanemale töötasu ja hüvitise määramine“ (ettekandja volikogu aseesimees Hergo Tasuja).
Eelnõus ettepanek määrata töötasu suuruseks 1700.-, 1 poolt; alternatiivne ettepanek 1800.-, kõik vastu; kolmas ettepanek 1790.-, kuus poolt.

Maido lahkus

Volikogu otsus “Volikogu esimehele töötasu ja hüvitise määramine” (ettekandja volikogu aseesimees Hergo Tasuja).
Ülo läks arutelu ajaks välja.
Määrata hüvitise suuruseks 500 eurot.
Seitse poolt.

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla 2017. a. eelarve kinnitamine“ (ettekandja finantsnõunik Karin Gross).
Karin: võrreldes eelmise korraga korrigeeritud mõnda rida
Ülo: mida autode rida endas sisaldab?
Tiit: kaks masinat, üks sotsiaalauto ja üks EMKOle, lisaks on jutuks olnud bussi ostmine
Hergo: bussi osas võiks teha tasuvusanalüüsi, sest eri juhtudel vaja eri suurusega bussi ja sellega seoses tuleb mõelda, mitmekohalist vaja on. Lisaks tuleks läbi arvutada, kas soodsam on buss osta või teenust sisse osta
Tiit: tõsi, buss 2/3 ajast seisab, samas kui näiteks Käinast ujumiseks buss tellida, peame arvestama, et siia ja tagasi sõidab tühjalt
Ülo: mis EMKOs paremaks läheb kui uus töötaja võtta?
Tiit: operatiivsus
Hergo esitas mitmeid muudatusettepanekuid, mis läbi arutati
Toimus laiem arutelu eelarvega seotud teemadel.
Eelarve võeti vastu

Emmaste Vallavolikogu 19. juuni 2008 otsuse nr 161 „Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Sõru muuseum moodustamine“ kehtetuks tunnistamine (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm).
Suunata järgmisele volikogu istungile

Volikogu määrus „Sõru Muuseumi põhimääruse kinnitamine” (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm).
Suunata järgmisele volikogu istungile

Volikogu määrus „Sõru Muuseumi arengukava 2017-2021“ (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Suunata järgmisele volikogu istungile

Katrin lahkus

Muud küsimused:
Tuulepargi keskkonnamõjude hindamise avalik arutelu 8.märtsil
Vabariigi valitsuse ettepanek ühineda Hiiumaa vallaks


Järgmine volikogu istung 27. märtsil.

Friday, February 10, 2017

Kuidas edasi

Ilmselt on hea lugeja teadlik, et just praegu viime Emmaste vallas läbi kogukonnakoosolekuid. Teemadeks valla arengukava ning selle täitmine. Aga ka haldusreform. Ehk laiemalt valla haldus- ja jätkusuutlikkus ning kuidas minna edasi.
Ent lähen korraks tagasi. Oktoobris otsustas volikogu mitte liituda ühtse Hiiumaa ühinemisläbirääkimistega. Üheks suuremaks hirmuks oli ja on, et Emmaste hääl jääb suures volikogus/vallas nõrgaks.
Mina usun, et asi on eelkõige inimeste ja oskuse oma mõtteid esitada taga kinni. Olen aus, on olnud hetki, kus olen ka ise mõelnud, et lööks volikogule käega. Tegutsen mõtteviisi „kui teha, siis tuleb juba hästi teha“ järgi ning et valimistel sai üks valimisliit volikogus enamuse, on „väikevenna“ rollis olnud kohati keeruline, aga samas siiski võimalik tegutseda.
Fakte vaadates on selge, et ka vähemuses olles on olnud võimalik oma valimisprogrammi ellu viia. Mul on hea meel, et kaasa on tuldud oluliste ideedega nagu näiteks laste huviringide tasude kaotamine või sporditaristu uuendamine ja arendamine. Loodan, et volikogu kaotab käesoleva aasta eelarve raames ära ka lasteaia kohatasud. Peresõbralik ja hooliv vald, selle sõna õiges tähenduses, selle nimel tasub tegutseda.
Palju olen rääkinud ja kirjutanud avatusest ning kaasamisest. Mais 2014 algatatud valla uue arengukava koostamine on üks näide. Võtsime suuna, et volikogu ja vallavalitsus peavad ise inimeste juurde minema. Ja kohe dokumendi koostamise algjärgus.
Ehk tegemist ei olnud näilise kaasamisega, mis on see, kui inimestele serveeritakse juba terviklahendust, kus suuri muudatusi teha ei saa. Arengukavasse andis aga sisendi märksa rohkem kui iga kümnes vallaelanik.
Mina ei usu mõttesse, et „andis jumal ameti, annab ka mõistuse“. Ehk et volikogu või vallavalitsus ei ole müstiline tarkade kogu vaid me peame oluliste otsuste juures huvigruppide ehk spetsialistide poole pöörduma. Valla elanikud on kohaliku elu spetsialistid. Nii oleme teist aastat rakendamas kaasavat eelarvet ehk inimesed otsustavad ise, mida on vallas vaja teha.
Kui tulla siit kogukonnakoosolekute juurde, siis minu jaoks on oluline märksõna ka ausus. Ehk kui me arutame, kas Emmaste on haldus- ja jätkusuutlik, siis peame käsitlema nii edulugusid kui vajakajäämisi.
Sotsiaalmeedias levib kõiksugu mõtteid, seega on oluline, et suudaksime valeinfot vältida. Näiteks väide, et sundliitmine tähendab kooli ja/või muuseumi sulgemist. Kooli jätkusuutlikkus on siiski kogukonna kätes.
Volikogu selge seisukoht on olnud, et väldime liitklasse. Praegu on ka õpilaste arv mõningal määral tõusnud ning keskmiselt pea 10 last klassi kohta on põhikooli jaoks piisav. Õpetamise tase on igati tugev, mida tõestavad eksamite või ainevõistluste tulemused. Mis edasi, sõltub sellest, kui palju sünnib piirkonnas lapsi või kui palju lastega peresid siia kolib. Meie asi on luua soodne keskkond.
Siinkohal parandan veel ühe valefakti. Emmaste ja Pühalepa otsus vabatahtlikult üheks Hiiumaa vallaks mitte ühineda ei võtnud mitte kelleltki miljonit ära. Esiteks seda raha ei ole reaalsel kujul olemas. Teiseks tähendas see otsus pea saja tuhande euro suurust kokkuhoidu, mis kulunuks nimetatud valdade juhtidele preemiateks. Nagu see saab Käina ja Hiiu vallas toimuma. Sundliitmise või iseseisvalt jätkamise puhul preemiaid ei maksta.
Kuigi ma ei usu, et maakonnasuuruses vallas ei oleks Emmaste asja võimalik ajada, toetan ma piirkondade mõtte- ja otsustusvabadust. Ehk kui Emmaste volikogu otsus oli/on jätkata iseseisva vallana, siis seda tuleb aktsepteerida.
Samuti ei ole saladus, et meil on valla juhtimise juures erimeelsused väärtuste tasandil. Küll oleme suutnud koostööd teha sisuliste teemade juures. Näiteks tankla taasavamist toetasid volikogus eranditult kõik. Ka suurte tuuleparkide rajamise vastu on selge ühisrinne.
Milline on enamuse seisukoht ning millised on meie valikud, sellest pikemalt kogukonnakoosolekutel. Esimene toimus 1.02 Sõrul, 3ndal Valgu seltsimajas, 8ndal Leisu koolimajas, 9ndal Jausas Hiiulink majas ning 15ndal Vaba Aja Keskuses. Igal pool algusega kell 18. Kohtumiseni!

Ilmus 3.02 Hiiu Lehes