Saturday, February 1, 2014

Istung 6

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 6

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku võtta päevakorrast välja punkt 2 ehk eelarve 2014 esimene lugemine ja arutada eelarvet muude küsimuste all. Põhjus: volikogu liikmed said eelarve viimase versiooni paar päeva enne istungit ja see aeg ei ole piisav põhjalikuks tutvumiseks.
Häältega 7-1 võeti muudetud päevakord vastu.

Vallavanema infotund. 
Tulumaksu on hetkeseisuga laekunud 8,2% aastaks planeeritust. Eesmärk oli 8,3%. Samas kajastuvad detsembris valda sisse ning vallast välja kirjutanud inimeste tulumaksulaekumised alles veebruaris (jaanuarikuu eest).
Tohvri nõukogu otsustas tagastada 254€ enammakstud kohamaksu, mille kohta tehti avaldus juba paari aasta eest.
EASilt on tulnud osaline tagasinõue Sihtasutuse Hiiu Maakonna Hooldekeskuse projektisummale. Vallavalitsus on esitanud omapoolsed põhjendused ja ootab EASi vastust.
Olerex on valmis tankla aluse kinnistu vallale müüma, tehes selleks sissemakseta notariaalse eellepingu. Vaja volikogu otsust. Samas on toimunud Jetoiliga läbirääkimised tankla avamise küsimuses. Selgunud on, et praegused tankurid ei sobi, sest ei ühildu makseterminaliga. Variandid on osta kas 2 või 3 püstoliga tankur. Nn sinist kütust sinna ei tuleks, kuna ka praegu viib Jetoli selle põllumeestele koju kätte. Küsimus on ka mahutites, uutel tanklatel peavad need olema maa all. Kas mingi hetk peavad ka varem rajatud tanklad sama tegema, ei ole praegu selge.
Avo esitas küsimuse, mis on saanud MTÜ Krossipalavik taotlusest Nurste krossiraja kohta. Vallavanem ütles, et oodatakse nendepoolset nägemust seal planeeritava osas. Vallavalitsus saadab meeldetuletuse, et see saada.

Kinnistute jagamine. Anti luba kahe kinnistu jagamiseks kaheks osaks.

Kinnistute lähiaadressi muutmine. Anti luba nimemuudatusteks.

Muud küsimused. 
Vallavanem andis ülevaate 2014. aasta eelarvest. Tulud on planeeritud konservatiivselt. 2013 laekus tulumaksu võrreldes 2012. aastaga 7% rohkem, selle aasta eelarve näeb ette tõusu 5%. Riiklikud haridusrahad said avalikuks täna kella 15-16 ajal, seega tuleb selles osas eelarves väikseid korrektuure teha. Ka riigipoolsetest teehoiurahadest pole veel konkreetset ülevaadet. Valla laenukoormus on suur, seega investeerimisvõimalusi napib.
Merike ütles, et ei saa oletatavaid tulusid eelarvesse kirjutada. Näiteks nn katuserahana saadavat 10 000€. Hergo vaidles vastu ja ütles, et selle raha näol on tegemist sihtfinantseeringuga, mis Riigikogus kinnitatud. Sellega saab eelarves arvestada.
Merike küsis, mis on saanud tänavavalgustuse rahadega 2013. aasta eelarvest. Et neid ei kulutatud ära, aga ta ei näe, et need oleks eelarves kajastatud. Valla finantsjuht selgitas, et kuna kulutusi ei tehtud, siis see ei saagi 2013. eelarves kajastuda, küll aga on tehtud tööde eest makstav summa kirjas 2014. aasta eelarves.
Merike tegi märkuse, et eelarve erineb suhteliselt palju septembris vastu võetud eelarvestrateegiast 2014+. Vallavanem selgitas, et küllaltki palju on eelarves eelmisest aastast üle kandunud kohustusi, mille eest see aasta tasuda tuleb, see põhjustab ka erinevusi eelarvestrateegiaga.

EMKO juhataja tutvustas volikogule mõtet müüa valla traktorid K700 ja MTZ, mis hetkel rakendust ei leia. Küsimusele, kui suur võiks olla saadav tulu, vastas ta, et on asja uurinud ja esimese alghind võiks olla 6000€, teisel 5000€. Tehti ettepanek, et konkreetse ettepanekuga võiks tulla järgmisele eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekule.

Revisjonikomisjoni koosolek. Komisjoni esimees palus seda juttu mitte protokollida ning soovis seda jagada vaid volikogu liikmetega.