Saturday, August 29, 2015

Istung 23

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 23

Kohal 5 volikogu liiget.

Vallavanema info
Tulumaksu laekus 88 tuhat juulis, 547 tuhat on laekunud 7 kuuga. Võrreldes 2014. aastaga 17,3% enam. Arvelduskrediiti ei ole sel aastal veel kasutanud. Ürituste korraldamise ja õnnestumiste osas tehakse analüüs, arenguruumi veel on, kuidas saaks paremini. Haldreka teel tehti töid, sõidetavus paranenud. Suuremad teetööd tehtud. Hajaasustuse programmis 8 rahuldatud taotlust. 7 täis- ja üks osaline rahastus.
Hergo: Tänase Hiiu Lehe loo põhjal täpsustav küsimus, et kas vallavalitsuse liikmel Harri Hiisil on kaks tööandjat?
Tiit: Jah
Hergo: Ei olegi probleemi, erafirma ja ise otsustab, keda palgata. Küsimus on lihtsalt, et edaspidi ei tekiks huvide konflikti.
Tiit: Seda jälgin ja vaatame, et ei tekiks huvide konflikti.
Ülo: Mis see ajamaht tema töölepingu järgi on Alexelas?
Tiit: 0,5 kohta.

Emmaste valla põhimääruse eelnõu vastuvõtmine.
5 poolt

Vallavara (motokrossi kinnistu) kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldamise delegeerimine vallavalitsusele.
Korra juba volikogust läbi käinud, veebruaris volikogu eelmise otsuse tühistas. Kaks avaldust on vallale tehtud, eraisik ja MTÜ. Vallavalitsus tahaks uue konkursi välja kuulutada.
5 poolt

Maade taotlemine  munitsipaalomandisse,  sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine.
5 poolt

Kinnistu jagamine.  Sihtotstarbe ja lähiaadressi  määramine. Emmaste küla, Uhari.


Kinnistu jagamine.  Sihtotstarbe ja lähiaadressi  määramine - Haldi küla, Raime.


Katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
5 poolt

Vaba põllu- ja metsamaa taotlejate nimekirjast väljaarvamine.
5 poolt

Kasutusvaldusesse antava põllumajandusmaa nimekirjast väljaarvamine.
5 poolt

Muudatused kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisus
Välja arvata Teet Laja ja Marko Pruunlepp, kes pole saanud aktiivselt osa võtta. Lisada Tõnis Saarnak.
5 poolt

Muud küsimused:
Valla arengukava ja investeeringute kava 2015-2022 eelnõude tutvustamine
Ülo: tänan kõiki, kes kuu lõpus laiali saadetud küsimustikule vastasid. Tänan vallavalitsuse ametnikke, kes teksti läbi töötasid ja muudatusettepanekuid tegid. Mis puudutab küsitlust ja kuidas me jõuame tulemusteni prioriteetide osas? 22 vastajat oli küsitluses. Volikogu komisjonid peaks kogunema ja panema tegevused tähtsuse järjekorda. Selleks annaks aega 2 nädalat, 11. septembrini. Seejärel arengukava komisjoni ja vallavalitsuse ühiskoosolek. 15. oktoobriks peame arengukava volikogus vastu võtma, 25. september tuleb avalikustada.
Ülo andis ülevaate küsitluse tulemustest. Edastab kokkuvõtte komisjoni juhtidele, vastanutele ja vallavalitsusele. Kõige kõrgemad tulemused 7-palli skaalal olid 6,7 ja 6,6.
Info võeti teadmiseks

Ülevaade konsultatsioonidest Käina vallaga oodatava haldusreformi teemal.
Ülo: Käina vallavanem ja volikogu esimees kutsusid meid Tiiduga kohtuma, nende volikogu palvel. Pakkusid omapoolse visiooni välja. Minu hinnangul küllaltki tasakaalustatud. Olime selles koosluses ühte meelt, et oleks kaks valda Hiiumaal ja Emmaste-Käina võiks liituda. Finantsvõimekus üsna sarnane kahel vallal. Põhimõte võiks olla, et finantsid ja proportsioonid, mis seni olnud piirkonnas, võiks ka edaspidi jätkuda.
Tiit: kohtumine ei olnud lõplik ja põhjapanev. Aga mõtlema peab, sest midagi toimuma hakkab.
Info võeti teadmiseks

Emmaste Põhikooli hoolekogu rahuloluküsitluse tulemused
Hergo andis ülevaate kevadel läbi viidud küsitluse tulemustest ja viimaste aastate trendidest.
Info võeti teadmiseks

Sotsiaalministeeriumi küsimus seoses pagulaste vastuvõtmisega
Soovitakse hinnangut, kuidas suhtume pagulaste vastu võtmisesse.
Leiti, et täna meil selleks võimalused puuduvad.

No comments:

Post a Comment