Thursday, March 26, 2015

Istung 19

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 19

Vallavanema informatsioon (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Kahe kuuga on tulumaksu laekunud 142 tuhat, võrdluses 2014.a. on seda 18,5% enam. Arvelduskrediiti ei ole kasutatud. 19.-20. märts oli audiitor vallas toiminguid teostamas. 2015.a. I lisaeelarve vallavalitsuse poolt heaks kiidetud, esitatakse majandus- ja eelarvekomisjonile.
Osaleme messil "Maale elama". Kulusid ei kaasne. Sotsiaalministeerium pakub elektriautot tasuta vallale üle andmiseks. Otsustamise koht. Tankla osas uued asjad ilmnenud, esitatakse majanduskomisjonile.

Vahur: Mis on elektriauto läbisõit?
Tiit: peab vaatama, sõidupäevik olemas, akude eluiga umbes 5 a.

Hergo: PKT jaotamine, mis olid Emmaste seisukohad-eelistused ja kas mõni Emmaste objekt ka esile tõsteti?
Tiit: pakkusime Sõru sadama, Tohvri, tehti selgeks, et need ei kvalifitseeru.

Hergo: Mulle teeb muret Mini Arena olukord. Hetkel on see lausa ohtlik lastele lahtiste laudade tõttu, lisaks asjaolu, et mis veidi rebenenud, kipub kiiresti kärisema. Ehk lihtsam-targem oleks augud kiiresti ära lappida, Arena kestaks kauem. Millal selle korda teeme? Ilmad on soojad ja see peaaegu igapäevases kasutuses.
Tiit: palun selline info meili teel saata. Panen kirja ja annan Harrile info edasi.

Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017 kinnitamine.
Kõik poolt.

Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2027 kinnitamine
Tiit: Keskkonnaameti heakskiit olemas, oli eeldus, et jõudis teie lauale.
6 poolt.

Katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Kristi: kuidas lahenes küsimus korteriühistuga?
Hergo: siinkohal tunnustaks ühistu esimeest, saadi aru puudujäägist ning asuti seda kõrvaldama. Nädala jooksul on tehtud teavitustööd ja nimemuutus kõigi korterite esindajatega (taas) läbi räägitud.
Kõik poolt.

Õigusakti „Emmaste valla korra eeskirja kinnitamine“  kehtetuks tunnistamine.
Emmaste valla avaliku korra eeskiri koosneb praegu avaliku korra eeskirjast (mis on alates 01.07.2014 kehtetu), heakorra eeskirjast ja koerte ja kasside eeskirjast.
Määruse eelnõuga tunnistatakse terviklikult kehtetuks „Emmaste valla korra eeskiri“ ja eraldi õigusaktidega kehtestatakse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas“, Emmaste valla heakorra eeskirjad ja Emmaste valla koerte ja kasside eeskirjad.
Kõik poolt.

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas.
Kõik poolt.

Emmaste valla heakorra eeskiri.
6 poolt.

Emmaste valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.
6 poolt.

Emmaste valla põhimääruse kinnitamine, II lugemine
Jätkame III lugemisel

Emmaste Vallavolikogu 29. mai 2014 otsuse nr 39 „Emmaste valla arengukava aastateks 2015-2022 algatamine“ muutmine.
Kõik poolt.

Hiiu maakonnaplaneeringu juhtrühma esindaja määramine.
Ettepanek: Tiit Paulus.
Kõik poolt.

Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest ja vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine.
Vabastada Tõnis Saarnak, nimetada Heidi Siirus.
6 poolt.

Muud küsimused:
Volikogu arvamus noortekeskuse töötajate koosseisu muutmise kohta
Hergo selgitas, mis ajendas eelmisel nädalal tegema pöördumist vallavolikogu esimehe, revisjonikomisjoni esinaise ja vallavanema poole. See on mure, mis on tingitud vallavalitsuse kiirustamisest ja seotud osapoolte mittekaasamisest. Pöördumise ettepanek oli teema juures aeg maha võtta ja teha otsused laiemas ringis, kaasates eri huvigrupid.
Et volikogu esimees ja revisjonikomisjoni esinaine pöördumist toetasid, ent vallavanem mitte ja seega protsessi ei peatatud, pakkus Hergo volikogule võimalikud lahenduskäigud, nähes laias laastus kahte lahendust.
Mõistlik lahendus. Volikogu annab korralduse protsessiga tagasi minna. Kutsume kokku laiema arutelu noortekeskuse tuleviku osas ja vastavalt seal kokku lepitule ka tegutseme.
Uus komisjon. Volikogu leiab, et protsessi on õigesti juhitud ja midagi ümber vaatama ei pea. Et vallavanem ei pea kellegagi asju läbi arutama ja tegutseb enda paremal äranägemisel. Seega on eksijaks haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, kes asjatult tüli tekitas ja ajab mingit mõttetut kaasamise ja avatuse juttu. Sel juhul palun avaldada umbusaldust komisjoni esimehele ja valida uus komisjoni esimees. Mina ei näe mõtet olla kohatäitjaks, kes komisjoni pädevuses olevas valdkonnas infosulus hoitakse.
Kristi tegi omapoolse ettekande-ettepaneku.
Toimus arutelu. Ühist seisukohta ei kujunenud, asja arutatakse edasi.

No comments:

Post a Comment