Monday, September 26, 2016

Istung 37

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 37

Osales 7 liiget

Päevakord
Hergo ettepanek jätta välja viies päevakorrapunkt. 3 poolt, 4 vastu
Kinnitada päevakord. 6 poolt, 1 vastu

Hergo esines avaldusega

Vallavalitsuse info.
Tiit: augustis laekus 89 tuhat tulumaksu, 8 kuuga 71% plaanitust, võrreldes 2015. aastaga 5,4% enam. Teised Hiiumaa vallad, peale Hiiu valla, on meist ees.
Arvelduskrediiti ei kasutatud, homme lõppeb konkurss raamatukoguhoidja kohale. Kütteperioodiks ettevalmistused käivad. Jausa ring ja Tärkma tee said teistkordselt pinnatud.
Oktoobri teisest nädalast tuleb vabatahtlik Slovakkiast aastaks.

Ülo: bussipaviljon Haldist, kas on arenguid?
Tiit: vastus seisab maanteeametis, meie seisukoht, et teisel pool teed olevat paviljoni ringi tõstma ei hakka. Teeme uue.

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla 2016.a. lisaeelarve”.
Karin: tulude poolele juurde 12 tuhat, peamiselt sihirahad ehk kajastuvad ka kuludes. Kulude osas ridu ringi tõstetud, valitsussektori kulud tõusid advokaadikulude võrra. Kulud on vähenenud peamiselt sotsiaalvaldkonnas.
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla arengukava aastateks 2016-2023”- esimene lugemine
Ülo: arengukavas on punkt - arengukava seire. Iga aasta uut arengukava ei tehta, aga volikogul oleks vajalik saada täitmisest ülevaade. Palun vallavalitsuselt ülevaadet järgmisel volikogu istungil seoses tehtuga.
Suunata teisele lugemisele. Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021”- esimene lugemine
Karin: esimest korda strateegia mitte neljaks, vaid viieks aastaks. Palve rahandusministeerumilt.
Tiit: teen ettepaneku, et volikogu liikmed teevad muudatusettepanekud kahe nädala jooksul.
Suunata teisele lugemisele. Kõik poolt

Vallavolikogu otsus „Vallavara tasuta kasutamise lepingu pikendamine otsustuskorras”.
Gustav: sain aru, mida Hergo ja Ülo mõtlevad ning pean iseendale tuhka pähe raputama, et laiapõhjalist koosolekut ei ole kokku kutsutud. Samas arvan, et peaksime ikkagi selle lepingu praegu ära sõlmima.
Ülo: kas arvad, et ilma sisuliselt läbi mõtlemata on mõistlik see asi praegu vastu võtta?
Tiit: leping on selline, sest need on olemasolevad võimalused. Merekeskus on seal seni asjade eest hoolitsenud. Hästi teinud. Jah, et leib lauale tuua, on tulnud muud tööd ka teha. Kas tahame töökoha säilitada või ära kaotada? Praegu on küsimus selles, et anda mehele kindlustunnet.
Hergo: minu teada ei ole keegi vihjanud või rääkinud lepingu lõpetamisest, Kairi selgitas eestseisuses, et leping on juriidiliselt kehtiv ja seega meil kiiret ei ole. Küsimus ongi selles, mida sa mainisid, Tiit, et praegu on ehk väheks jäänud ressurssi sadamas. Ehk üksi ongi olnud raske. Äkki oleks vaja, et vald panustaks rohkem.
Vahur: meil on mees laua taga, las kommenteerib
Tiit L.: saan aru, et mulle on süüdistus korruptsioonist esitatud?
Hergo: seda kindlasti mitte, seda ma ei väitnud. Viitasin vallavanemale, kes on kahes rollis. Samas saan aru, et väikeses vallas ongi keeruline piire tõmmata. Aga ma ei süüdistanud kedagi korruptsioonis, ma viitasin, et me mitte ei pea tegutsema puhtalt vaid ka väljapoole peab meie tegevus puhtana paistma.
Tiit L: sisulise poole pealt olen olnud selle poolt, et tehtaks korralik värav ja hoone, et saaks külalistele pakkuda wc, duši jm teenust. Visioone ei saa arendada, mul pole mingeid õiguseid, mida saaks teha. Seda tean, mida ise tahaks teha. Rohkem paadikohti võiks olla, see on võimalik, vaja on raha ja et vald finantseeriks.
Hergo: ma võtan asja veelkord kokku. Tiit L on teinud sadamas tubli tööd ja selles osas ei heida keegi kindlasti midagi ette. Samas nagu vallavanem ütles, on üksi senistes tingimustes olnud raske suurt arengut ellu kutsuda. Või nagu Tiit L ise ütles, ideid on, aga konkreetset visiooni ei ole saanud arendada ja vaja oleks suuremat valla tuge. Keegi ei ole soovinud lepingut lõpetada ja hetkel see kehtib. Küsimus on, et kas see praegu sisulist poolt üle vaatamata kinnitada või kutsuda ikkagi laiem koosolek, koos sadamaga seotud huvigruppidega kokku ja arenguvisioon läbi mõelda. Äkki saame sadama arengule kuidagi suurema vungi anda.
Ülo: vaadake, mis kirjas oli, kui me kandideerisime, läbipaistvuse ja avatuse kohta

Otsustati koostööleping suunata majanduskomisjoni.

Tiit L. ja Gustav lahkusid.

Muud küsimused:
Ülevaade kolme valla ühinemisläbirääkimistest.
Ülo: põhimõtteliselt on faas, kus homme saab lepinguprojekt kokku kolme valla läbirääkimistel, samal ajal on ka teine tasand, nelja valla läbirääkimised. 4ndal oktoobril on Riigikohtu istung meie ja teiste valdade vaide osas haldusreformi seaduse osas.
Kolmekesi oleme saanud teatud kokkulepetele, osavaldade süsteem jätab teatud otsustusõiguse piirkonda ja rahade jaotus põhineks piirkondade tulubaasil.

Avaldus

Oleksin tahtnud seda enne päevakorra kinnitamist öelda, aga meie põhimäärus annab võimaluse peale seda sõna võtta.

Seda teksti kirjutades ei tea ma, mitu volikogu liiget seekord istungil osaleb. Ilmselt mitte üheksa. Ses suhtes oli eelmine istung meeldiv erand. Vaatasin – viimati toimus volikogu istung täiskoosseisus 30. aprillil 2015. Tahaks loota ja uskuda, et näeme seda edaspidi tihedamini kui kord pooleteise aasta tagant.

Seepärast natukene aktiivsusest ja panustamisest. Valla põhimäärus sätestab, et komisjonide koosolekud kutsutakse kokku vähemalt korra kvartalis (§ 28, lõige 4). Samamoodi, et komisjon annab volikogule oma tegevusest aru vähemalt üks kord aastas (§ 22, lõige 6).

Viimast olen ma mulle teadaoleva info põhjal ainsana praktiseerinud. Kutsun üles ka teisi seda tegema. Ja Ülo kui volikogu esimeest komisjonide toimetamisel silma peal hoidma.
Samas koosolekute osas tunnustan Maidot, kelle juhitud sotsiaalkomisjon minu teada järjepidevalt ja süstemaatiliselt koosolekuteks koguneb.

Ja ma ei taha teha sulle etteheiteid, Gustav. Saan sinu takistustest aru. Aga ma tean, et vajadusel (nt volikogu esimehe valimiste eel või nüüd, kui presidendi valijamehe valisime) on sul energiat panustada, siis kutsun sind ka vähempõnevate teemade juures enam kaasa mõtlema.

Emmaste Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni põhimäärus toob välja, et komisjon juhindub oma tegevuses muuhulgas Emmaste valla põhimäärusest (§ 1, lõige 2). Sellele eelpool viitasin seoses koosolekute läbi viimisega. Viimane komisjoni koosolek oli aga veebruaris.

Samuti on komisjoni põhimääruses kirjas, et selle ülesanneteks on avaldada arvamust vallavolikogu menetlusse esitatud eelnõude kohta, mis kuuluvad komisjoni tegevusvaldkonda (§ 2, lõige 8) ning teha ettepanekuid vallavalitsusele eelarvet puudutavates küsimustes (§ 2, lõige 9). See tähendab, et pea kõik tänased eelnõud pidanuks komisjoni läbima.

Eelnõudes viidatakse komisjoni koosolekule 18. septembril. Paraku ei olnud see juriidiliselt pädev koosolek. Komisjoni töökord sätestab, et komisjon on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni kinnitatud koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees (§ 4, lõige 2).

Ma olen nõus, et osa tänastest eelnõudest peaks päevakorda jääma, vaatamata eelpool öeldule. Lisaeelarve on kooskõlastatud allasutustega ja oluline paljuski neile. Arengukava ja eelarvestrateegia on esimesel lugemisel. Ehk peame kahe volikogu istungi vahel need niikuinii läbi vaatama.

Samas ma ei ole nõus, et viimane punkt päevakorda jääb. Seda ei toetanud ka eestseisus. Ja sellega ei ole kiiret. Me ei tohi jätta muljet võimalikust korruptsioonist. Praegu on selleks oht olemas. Ma ei ütle, et tegemist on kindlasti korruptsiooniga. Aga poliitika peab olema puhas ja ka näima puhas.

Ma julgen väita, et koostööleping tõusis päevakorda minu aasta alguses tehtud arupärimiste järel. Sest sisuliselt ei ole seda muudetud, meie ees on muutmata kujul 2011. aasta lepinguvariant. Muidugi, eks vallavalitsusel ongi seda teemat keeruline arutada, kui kaks liiget ei ole erapooletud. Ma ei kontrollinud, aga loodan, et vallavalitsuse istungil nad koostöölepingu arutelul ei osalenud.

Ma hindan kõrgelt sinu isiklikku panust ja huvi Sõru sadamas tegutseda, Tiit L. Küll mõtlen ma ilmselt lennukamalt ja kõrgemalt kui mitmed meist. Ehk me ei peaks leppima praeguse olukorraga vaid võtma eeskuju sealt, kus seda saab teha. Näiteks Orjaku sadama arengutest.

Valla arengukavas, millega ilmselt kõik alles hiljuti taastutvusime, kuna see päevakorras on, seisab muuhulgas: „väikelaevasadam on ainuke külalissadam vallas, millel on suur potentsiaal turismisadamana.“ ja „Suvehooajal külastab sadamat umbes 100 väikelaeva.“ ning „Teenuste tase sadama külaliste teenindamiseks on nõrk ja vajab oluliselt kaasajastamist.“ jne.

Hetkel puudub meil pädev ülevaade väikelaevasadamaga seotud rahavoogudest, hoonete ja vahendite seisukorrast, pole näinud ka sellega seotud arengukava. Need on aga olulised taustateadmised valla varaga seotud otsuste tegemiseks.

Ehk me peaksime lähtuma kevadel kokku lepitust. Siis jäi jutt, et Gustav majanduskomisjoni esimehena kutsub kokku komisjoni laiendatud koosoleku, kus oleks ka Merekeskus ja Sõru sadamaga seotud ettevõtjad ja külaselts esindatud. See pidi toimuma juunikuus. Vallavanem ütles, et torkis sind ka korduvalt tagant, aga tulemusteta.

Ma väga loodan, et eelmise volikogu istungi põhjal võin järeldada sinu suuremat soovi panustada, Gustav. Ehk enne kui koostöölepingu praegusel kujul kinnitame, peaksime läbi mõtlema, kas ja mis variandid meil on Sõru sadamale suurema arenguhoo andmiseks.

Tuesday, September 13, 2016

Istung 36

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 36

Osales 9 liiget.

Päevakord:
Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse.

Volikogu liikmed hindasid omapoolselt presidendikandidaate ning avaldasid isiklikud eelistused.
Valiti häältelugemiskomisjon koosseisus Kristi, Kairi ja Vahur.

Kristi esitas valijamehe kandidaadiks Katrini, Tiit Gustavi, Hergo Ülo ja Ülo Hergo.

Salajase hääletuse tulemusena sai Gustav 5, Hergo 2, Ülo 1 ja Katrin 1 hääle. Valijameheks osutus valituks Gustav.