Friday, June 27, 2014

Istung 11

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 11.

Istungit alustati leinaseisakuga, mälestamaks manalateele läinud Meida Koppelit. Säravat inimest, kes jõudis oma elu jooksul äraütlemata palju Emmaste heaks ära teha.

Päevakorra muudatused. Seoses Kärdlast tulnud külalistega tõsteti SA Hiiumaa Muuseumi teema esimeseks. Volikogu liige Kristi Ugam soovis muuta oma märgukirja teemat. Viimane päevakorrapunkt võeti revisjonikomisjoni esimehe Merike Kallase soovil maha, kuna vallavalitsus polnud istungi ajaks komisjoni aktile seoses valla 4 kuu eelarve täitmisega vastanud.

1. Emmaste valla osalemine SA Hiiumaa Muuseumid asutamises
Margarita Korol ja Helgi Põllo Hiiumaa Muuseumist vastasid küsimustele.
7 poolthäälega otsustati osaleda SA Hiiumaa Muuseumi asutamises.

2. Vallavanema informatsioon
31. mai seisuga on tulumaksu laekunud 42% ja maamaksu 65% eelarves ettenähtust. Eelarve tulupool on täidetud 46% ja kulupool 43% ulatuses.
24. juuni seisuga on tulumaksu laekunud 49% aastaks planeeritust.
Juunis maksti 10000€ kergliiklustee arvest, 37 tuhat veel tasuda. Kõik arved 26.06 seisuga tasutud. Auto ja teine traktor jäid müümata, tuleb mõelda, mis hinnaga uuesti müüki panna.
Alates 30.06 on vallavanem kaks nädalat puhkusel.

3. Hiiu maakonna merealade maakonnaplaneeringu kooskõlastamise otsustamine
Eelnõu on korduvalt muudetud, täiendatud. Viimane redaktsioon vaadati üle istungil.
Otsustati mitte kooskõlastada merealade maakonnaplaneeringut. Kõik ehk 8 poolt.

4. Vastamine MTÜ Sõru Merekeskus juhatuse liikme Tiit Laun'i kirjale
Volikogu esimees Ülo Kikas vormistas vastuse.

5. Vastamine volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liikme, Sõru Muuseumi direktori Helve Russaku kirjale
Volikogu eelmise ja praeguse koosseisu esimehed, kellele kiri suunatud oli, vormistasid vastuse.

6. Volikogu liikmete ja SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri töötajate poolt SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri juhtimise küsimused
Juhatuse liige Arnold Ström vabastati, ametisse nimetati uus inimene, Elge Härma. Põhjuseks juhatuse ja nõukogu vahelise koostöö puudumine.
Vallavanem Tiit Paulus selgitas, et Elge Härma on alles 10 päeva tööl olnud. Aga tegutseb aktiivselt ja kollektiiv suhtub temasse positiivselt. Ta vaatab üle ametinimetused ja töökohustused ning viib need kooskõlla.
Avo Kail: Miks volikogu informeeritud ei ole?
Tiit: Otsus tehti 30. mail, Ström vabastati 13. juunil. Vahepeal polnud volikogu, et sellest teavitada.
Avo: Probleem oli ju varem!?
Tiit: Volikogu esimees oli asjast teadlik. Ülo: Tõesti, ma polnud teadmatuses. Tiit: Ström ei soovinud koostööd teha
Merike Kallas: Miks vabastatakse Arnold Ström ka haldusjuhi kohalt?
Tiit: Nõukogu ei pea mõistlikuks juhtimise hajutatust, majas on ka hooldusjuht olemas.
Uus juhataja vaatab üle küsimusi tekitanud motivatsioonitasu süsteemi. Pigem võiks inimestel palka tõsta või ametijuhendisse täpselt kirja panna, mille eest inimesel on õigus lisatasu saada.
Volikogu andis vallavalitsusele edasi soovituse suurendada nõukogu liikmete arvu viieni.

7. Käina Kaunite Kunstide kooli filiaali avamine Emmaste koolis viiuli eriala ja solfedzo õppimimiseks
Volikogu esimees selgitas, miks tema selle loomist kasulikuks peab. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees rääkis, mis tasandil teemat juba käsitletud on ning mis seisukohad võetud on. Ta tõi välja võimalikud positiivsed küljed otsuse juures. Oluline on ka nii laste kui juhendajate võrdne kohtlemine.
Volikogu toetas ettepanekut 8 poolthäälega ning volitas vallavanemat Käina valla ettepanekule alla kirjutama.

8. Volikogu liikme Kristi Ugami märgukiri "Lasteaiakohad kui valla arengu alus"
Väljavõtted voliniku kõnest: Emmaste vallas oleks vaja 66 lasteaiakohta, täna on 45 täispäevakohta. Levib jutt, et Leisu lastehoid pannakse kinni. Aastatel 2008 kuni 2011 ütles lasteaia juhataja, et kõik lapsed mahuvad lasteaeda ära. Aga ei ole mahtunud. Kust teab lapsevanem, et koht jääb lasteaias vabaks?
Regionaalpoliitikast. Linn või maa vald? Emmaste raamatukogu on lahti üle 40 tunni nädalas, Leisu ühe päeva nädalas. Emmaste lasteaias uuendati küttesüsteem valla poolt, aga Leisu? Emmaste otsas asuvad valla allasutused, kuluobjektid. Nurstes on töökohad ja raha, mida saadakse vastu?
Lahendused. Et Tallinnast inimesed siia tuleks, on vaja vastavat teenust pakkuda. Just lastele. Leisut on aga kogu aeg rünnatud.
Emmaste koolis töötades ma häid sõnu lasteaia ettevalmistuse kvaliteedi kohta ei kuulnud. Leisust tuleb esimene laps sel aastal kooli, aga juba on ette loodud negatiivne eelarvamus selle ettevalmistuse kvaliteedi kohta. Emmaste lasteaias on 3 töökohta, lastehoius aga 6 töökohta ühe lapse kohta.
Üks lahendus. Muuta mõlemad määrused. Tegeleda selle nimel, et vallas oleks 66 kohta, selleks et me ei peaks kooli üle doteerima. Tänaste kohtade säilimiseks. Leisut ei saa munitsipaliseerida. Võimalus oleks lasteaias ja lastehoius pearaha võrdsustada. Või võtta kasutusele kulupõhine majandamine mõlemas asutuses. Ehk valla poolt oleks elekter jms ning muu jääks asutuse kanda.

Volikogu võttis info teadmiseks.

9. Emmaste valla 2013 a. majandusaasta aruande kinnitamine. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine. Vallavalitsuse kommentaari ärakuulamine
Revisjonikomisjoni esimees andis teada, millele tähelepanu juhiti. Vallavanem edastas vallavalitsuse seisukoha.
Volikogu kinnitas 8 poolthäälega majandusaasta aruande.

Thursday, June 5, 2014

Istung 10

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 10.

Info protokollist ja kohalviibijatelt.

Tulud 2014. eelarves nelja kuuga (ehk kui 33% aastast on läbi) 38,41% ja kulud 39,2%. Positiivne, et võrreldes 2013. aastaga on tulumaksu laekunud +9%. Valla võlakoormus jätkuvalt suur, tegeletakse selle vähendamisega. Kergeliiklustee valgustuse arve tasumisega alustatakse. Samas veel üks vana võlg- 54000 € Sõru Merekeskusele- üleval. Miks varem selle tagasi maksmisega ei tegeletud?

SA Hiiumaa Muuseumid asutamises osalemist ei otsustatud, hääletus jäi 3-3.

Algatati Emmaste valla arengukava 2015 - 2022 koostamine. Muudeti Emmaste Avatud Noortekeskuse põhimäärust, viies sporditegevuse juhtimise selle alt ära.