Thursday, December 17, 2015

Istung 27

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 27

Volikogus kohal viis liiget

Vallavalitsuse info
Tiit: tulumaksu laekunud 97,5% planeeritud mahust novembri lõpuks. See on 106,4% prognoositud 11 kuu laekumisest, võrreldes 2014. aastaga 12,4% enam. Novembrikuus eraldi 17,6% rohkem kui aasta eest.
Palju kordaminekuid sel aastal. Tankla avatud, vallamaja on tulemusrikka töörütmi saavutanud.

Kristi: valitsuse otsus, mis tuli üleeile, otsustati Agapäeotsa seltsile lastehoiu teenuse eest mitte tasuda. Sõna sai Liia Rull, kel pole seltsi esindamise õigust
Kairi: Liia esines sotsiaalnõuniku rollis vallavalitsuse istungil

Ülo: kas oleme arvelduskrediiti kasutanud see aasta?
Tiit: ei ole

Emmaste Vallavolikogu määrus „Maamaksumäärade kehtestamine 2016. aastaks“
Pilvi: protsente ei ole eelnõus muudetud, jääks selle aasta tasemele.
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu määrus „Emmaste valla kaasava eelarve koostamise kord“
Kristi: tasuta huviringid olid meie valimislubadus, kas see kaasav eelarve ongi mõeldud täitmata valimislubaduste täitmiseks?
Järgnes arutelu
Kristi: kas raha kulutamist peab piirama investeeringuobjektiga või võiks laiemalt mõelda?
Arutelu käigus leiti, et tuleks keskenduda investeeringutele
4 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu määrus „Ühissõidukipeatuste nimede korrastamine“
Pilvi selgitas muutmisvajaduse tagamaid.
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu 30.10.2015 otsuse nr 104 „Emmaste Vabaajakeskuse loomine ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine“ muutmine
Kairi: see ettepanek on seotud nime muutmisega, vastavalt kultuurikomisjoni ettepanekule, nimeks Emmaste Vaba Aja Keskus
4 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu määrus „Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine Emmaste Vabaajakeskuseks ning Emmaste Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine“
Anne-Ly: esimese lugemise järel muudatusi tehtud ei ole
Hergo: kuidas on lood personaliga ja millal asutuse juht paika saab?
Tiit: kui nüüd otsus tehakse, siis homme saame selle asja lõpule viia
4 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu otsus „Loa andmine arvelduslaenulepingu sõlmimiseks“
Heidi: näen, et vajadus võib tekkida Tärkma puhasti projekti juures, kus on võimalik, et kulutusi tuleb teha enne kui projektiraha laekub
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu otsus „Jõulutoetuse määramine“
Hergo: kas vallavalitsuse liikme töö on osa põhitööst ehk seda saab teha tavatööajast? Või eeldab see ettevalmistust jms, mida ka väljaspool tööaega teha tuleb? Kui nii, siis leian, et tuleks kõiki võrdselt kohelda ehk toetust maksta kõigile vallavalitsuse liikmetele.
Tiit: saab teha tööajal, kui ei jätku aega, tuleb teha ka kodus
Kristi: pean seda toetust absoluutselt ebamoraalseks
kõigile võrdselt: 1 poolt
algne eelnõu: 3 poolt

Emmaste Vallavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 10 „Volikogu esimehe töötasu määramine. Vallavanema töötasu määramine“
Kairi: otsusesse on lisatud sõidupäeviku alusel sõidukulude maksmine, et anda üldvolitus ja vallavanem ei peaks iseendale sõidukulude kompenseerimiseks seda käskkirjaga kinnitama
Ülo: kas aruanne tuleb esitada ja kas selle võiks iga kuu volikogule esitada?
Hergo: kas see tähendab piiramatut sõitu või kehtib jätkuvalt 355€/kuus piirang?
Kairi: piiri ületamisel tuleb erisoodustusmaksu maksta
Tiit: lahkun otsustamise ajaks saalist, see puudutab mind isiklikult
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu 29.05.2008 otsuse nr 158 „Kohalike maanteede nimekirja kinnitamine“ muutmine
Kõik poolt

Revisjonikomisjoni hinnang vallavalitsuse tegevusele Pähkla-Konsu-Simuna kinnistute piiride kindlaksmääramise protsessis
Otsustati, et revisjonikomisjon peaks asjaga edasi tegelema, kuulates ära mõlemad piirivaidluse osapooled
Kõik poolt

Muud küsimused:
Ülevaade “Emmaste täna ja homme“
Hergo esitas ettekande

Infovahetus Agapäeotsa seltsi hetkeseisust ja tulevikuplaanidest, seoses lastehoiu teenuse vajaduse vähenemisega ja seltsi kohustustega
Ülo: Agapäeotsa selts on olnud tubli selts, kes võtnud oma piirkonda arendada, vald on olnud üldjuhul passiivne toetaja. See on olnud teemaks ka eelmise volikogu ajal ja oli seisukoht, et kuni lasteaias on kohti puudu, tuleb toetada. Moraalne kohustus valda aidanud ühingut vallal vastu toetada. Ettepanek püüda halbu asju mitte esikohale panna ja vaadata nii et kõigil oleks enam-vähem hea olla.
Tiit: olen seda meelt, et kui on vaja PRIA suhtes abi, vaatame asjad läbi
Kristi: Emmaste on jätkusuutlik vald, nagu alguses öeldi. Aga kogu piirkond ei ole jätkusuutlik. Ma ei näe Agapäeotsa piirkonnas investeeringuid. Paljud aktiivsed lastega pered on lahkunud.
21.oktoobril olime koos Leisus- selts ja vallavalitsus- ja tundus, et kõik olid seda meelt, et ainus lahendus oleks selts likvideerida valla kasuks. Soov oleks saada kirjalik otsus, et vald on nõus üle võtma seltsi õigused ja kohustused
Otsustati, et Kristi toob vajalikud dokumendid vallamajja, kus Kairi vaatab need üle ja siis saab otsustada, kuidas edasi on võimalik minna

Emmaste vallavolikogu arvamus konsultatsioonide alustamiseks Käina, Pühalepa ja Emmaste valdade vabatahtliku ühinemise ettevalmistamiseks
Tiit: kui haldusreform ellu viiakse, mis on tõenäoline, siis ootaks meid sundliitmine. Küsimus on see, et kas me seda tahame. 
Andis ülevaate võimalikest arengutest ühinemise korral. Toimus arutelu
Emmaste vallavolikogu otsustas teha ettepaneku Käinale ja Pühalepale, alustamaks konsultatsioone Käina, Pühalepa ja Emmaste valdade vabatahtliku ühinemise ettevalmistamiseks.

Emmaste täna ja homme

Lugupeetud volikogu liikmed, vallavanem ja teised.

Aasta tagasi, kui samanimelise ettekande tegin, siis ütlesin, et jõulude eel võiks ehk muust rääkida- ja nii mulle hiljem ka ühe volikogu liikme poolt öeldi, et aeg oli valesti valitud-, siis tegelikult on ka aasta lõpp ja kokkuvõtete tegemise aeg.

Lõpetasin aasta eest mõttega, et kõige lihtsam on olla aus. Et ettekanne ei pruukinud olla meeldiv kuulata, aga vähemalt püüdsin ma olla siiras. Tõsi, julgen tunnistada, et tegin vea. Ses osas, et lasin mõtetel pikalt koguneda ning panin nad siis prauhti! kirja. Pidanuks veidi rohkem seedima, siis saanuks emotsiooni vähem ja faktipõhisust rohkem. Vabandan, kellele ma oma sõnadega haiget tegin!

Aga üldiselt mulle meeldib, kui inimesed saavad otse rääkida. Kalev Kotkas rääkis oma kogemuste hankimisest Rootsis. Kuidas teda esialgu hämmastas, kuivõrd otsekoheselt ja teinekord ka teravalt või isegi ropult poliitikud saalis- nii nagu meie täna siin- üksteise mõtteid arvustasid. Ent kui istung lõppes, vaibusid ka kired. Polnud tavatu, et üheskoos oponendiga istuti kohvikusse ja võeti paar toopi kesvamärjukest.
See on järgimist vääriv eeskuju. Julgus ja võimalus oma ideed ja mõtted otsekoheselt välja käia, samas teades, et need vastuolud jäävad saali ning ei jõua isiklikule tasandile.

Väga pikalt ei tahaks olnul peatuda, aga mõned märksõnad siiski.
Aasta eest tõin välja neli olulist teemat. Minu jaoks kõige olulisemat. Ehk et panustama peaksime sinna, kust tulevikus ka tagasi saame. Eelkõige lastesse ja kõigega mis lastega seotud on. Sellele tuginesid ka minu muudatusettepanekud 2015.a. eelarvesse. Mul on hea meel, volikogu enamus pidas oluliseks neid arutada ja osaliselt toetada.

Kadri Simson on korduvalt välja käinud mõtte, et poliitikas ehk seadusloomes ning eelarveid koostades, peab arvestama ka valimistel teise koha saanuga. Valitsemisviis, et „võitja võtab kõik“ viib vaid vastuoludeni, tihtilugu pikaajaliste vastuoludeni.

Teine märksõna oli sport. Minu lemmikteema. Siin on positiivseid arenguid. Meeldiv, et mõte avada spordihalli uksed vallaelanikele vähemalt ühel päeval nädalas tasuta leidis toetust. Meie üldise majandusliku olukorra paranemist näitab see, et sel aastal oli koolil- tõenäoliselt esmakordselt minu õpetajaameti ajal!- ressurss spordivahendite ostmiseks. Emmaste spordiklubi ERNST on laste spordivõimaluste avardamiseks inventari hankinud. Ja nüüd panustab märkimisväärselt ka vald. Volikogu toetas kuu aja eest üksmeelselt jooksuraja hankimist.
Positiivsed on arengud Nurste krossirajal. Taastatud võistlussõit, paranenud treeningtingimused, aga mis kõige olulisem- asjast huvitatud eestvedajad.
Spordivaldkonnas väljakutseid jagub, ent tundub, et vanker on liikuma saanud.

Ettevõtlus. Loomulikult saab positiivsena välja tuua Pharmasse suunduva tee mustkatte alla viimise. Samas märgin, et olulised on ka pisiasjad. Näiteks sild ja selle valgustus, millest juba palju juttu on olnud. Oluline on pidev suhtlus ja võimalusel abi/toe pakkumine. Peame olema tänulikud Emmaste inimestele ja ettevõtjatele, kelle toel maksulaekumine saarel esirinnas on. Väheoluline pole, et meie ettevõtjaid ka väljaspool märgatakse. Näiteks Liisbet Tukat tunnistati aasta tegijaks.

Viimasena mainisin kultuuri. Loomulikult teeb rõõmu, et kultuuri- ja spordispetsialisti ametikoht loodud sai. Oli pikk ja palju selgitustööd nõudnud protsess. Ent pean seda sammu oluliseks. Loomulikult ei ole ametikoht iseenesest väärtus, oluline on sisuline külg. Aga esmane ülesanne, parandada info liikumist vallajuhtide ja vallaelanike vahel, on täidetud. Tänu sellele on mitu pisiasja saanud tehtud. Ning eks me teame kõik, et suured asjad saavad alguse väikestest.

Samas jääb 2015. aastasse ka noortekeskuse töötajate koosseisu muutmine. Ehk protsess, millega käis kaasas kiirustamine ja seotud osapoolte mittekaasamine. Tegin korduvalt ettepaneku aeg maha võtta ja teha otsused laiemas ringis, kaasates ka huvigrupid. Aga tühjadele seintele kõlas see...
See on koht, kus ma volikogu tunnustada ei saa. Mitte selle eest, et valiku tegite. Selleks me siin olemegi. Aga kui üle 10% valimisõiguslikest valla kodanikest mingile pöördumisele allkirja annab, siis on viisakas asja sisuliselt arutada, neile vastata ja teistpidisele arvamusele jäädes oma otsust selgitada ning põhjendada.

Ehk see protsess on üks, mis jääb sellest aastast miinuspoolele.

Mäletan, et ka Gustav kritiseeris maakonnalehes selle teema kohta kommentaare andes justnimelt volikogu. Peamiselt küll asjade pidurdamise vaatenurgast.
Mina ei nimetaks volikogu arengupiduriks. Aga kui volikogust rääkida, siis tuleb hingele panna, et peaksime kinni seadustest, erinevatest määrustest ja korraldustest, mis tihtilugu on meie endi poolt vastu võetud. Näiteks volikogu komisjonide esimehed peaksid kord aastas volikogus komisjoni tegevusest aru andma, revisjonikomisjon peab esitama tööplaani, mille alusel tegutseb jne.
Loomulikult kehtib see ka arengukava kohta. Et see ei oleks mitte ainult paber ja lubadused-soovid, vaid kutsun teid üles seda dokumenti järjepidevalt sirvima ning sisuliselt kaasa mõtlema.

Arengukava koostamine on samuti teema, mida ma täielikult plusspoolele kanda ei saa. Päris selgelt kaasnes sellega positiivset. Eelkõige kogukonna kaasamine, laiapõhjaline ja samas detailne lähenemine. Teisalt ei suutnud me ise endale seatud ajaraamidest kinni pidada. Ja loomulikult küsimus, mis nüüd tüli üles kiskunud: kas selle koostamine oli vabatahtlik panustamine või palgatöö ehk kas maksta konsultantidele?
Tulles tagasi ettekande alguse juurde, siis lihtsam on sellised asjad kohe alguses selgeks vaielda ning paberil fikseerida. Kõigil on õigus oma arvamusele, aga samamoodi peame austama seda, mis kokku lepitakse. Praegune probleemi juur peitubki selles, et puudub kõigile ühtemoodi mõistetav kokkulepe.

Ja viimaseks toon murekohana välja Ülo ja Tiidu. Ei, mitte teid isikuna. Aga teievahelise läbisaamise.
Huumoriga võttes võiks ju öelda, et saatsime teid isegi Brüsselisse eesmärgiga suhteid parandada, sest tsiteerides Ülo septembrikuu istungil: „[Reisil] õnnestub meil ka Tiiduga üksteist paremini tundma õppida“. Sellest reisist ei ole aga pärast üldse räägitud.
Tegelikult on asi tõsine. Kui volikogu esimehe ja vallavanema vahel on silmanähtavad vastuolud, siis mõjutab see valda palju laiemalt kui vaid teie kahe omavahelisi suhteid.

Kokkuvõttes mahtus aastasse õnneks palju positiivset.
Alustame kasvõi tankla taasavamisega. Juba mainitud noortekeskuse ümberkorraldamine, mis suvel-sügisel sai positiivse jätku korrektselt läbi viidud Vaba Aja Keskuse loomise protsessi näol. Eks selle asutuse osas on hirme ja kõhkluseid, ent esialgse põhjal saame uskuda-loota positiivsetele, sisulistele arengutele.
Valitsuse survel on päevakorral haldusreform. Ma ei ole- teades senist üldist suhtumist- seda teemat eriti puudutanud. Teisalt ei ole ma enda arvamust kunagi varjanud ja sestap tervitan valdadevahelist arutelu sel teemal.
Olen korduvalt nimetanud prioriteediks lapsi. Sestap on märgilise tähendusega ka eelmisel volikogu istungil kinnitatud lastetoetuste uus määrus. Üks asi (ja ka see on oluline) on toetuste kasv. Teine aga suhtumine ehk lapsevanem ei pea edaspidi sünnipäeva või I klassi astuja toetuse saamiseks avaldust kirjutama, vaid meie näitame ise, et tahame teda selle sündmuse puhul meeles pidada.

Selge on, et inimesed teevad vigu. Või vähemalt minu elukogemus ei julge väita, et on eksimatuid. Oluline on, kas me õpime nendest, kas me proovime järgmine kord neid vältida. Kuidas me liigume edasi, selles on küsimus.

Tänan tähelepanu eest!

Hergo Tasuja,
vallavolikogu aseesimees


* ettekanne vallavolikogu 17.detsembri istungil

Wednesday, December 2, 2015

Koostöös peitub jõud

Koostöös peitub jõud, seda võiks kasutada ühe või teise valdkonna juures. Kindlasti päevakorral oleva haldusreformi puhul, aga usutavasti on seda ka valimisloosungina rakendatud. Kõige ilmsemalt avaldub see aga inimeste tasandil. Viimati sain sellest osa laupäeval Tohvril.
Aja jooksul, mil olen Emmaste vallas elanud, on Tohvri rannakaitsepatareide avamisest ja paremaks rakendamisest mitmel korral juttu tehtud. Viimane kord ehk valla uue arengukava koostamise protsessi juures. Aga seni on see jutu tasandile jäänud. Laupäevani.
Hommikul Sõru sadamast mööda sõites oli näha, kuidas valged „jänesed“ hoogsalt ranna poole jooksevad. Et siis kiviklibusse jäädavalt kaduda. Teha teed uutele ja uutele tulijatele. Tuul oli tugev, õnneks pilved vihma välja jagada ei raatsinud.
Sellegipoolest jõudis talgutele märkimisväärne hulk inimesi. Kui kella kümne ajal infot jagati, siis lugesin ise kokku 93, kokkuvõtteid tehes oli end kirja pannud aga 120 inimest. Alates lasteaia- ja algklassilastest kuni väärikate kohalikeni, kes meenutasid omast kogemusest sõjaaegset perioodi.
Üks talgute peakorraldajaid, Urmas Selirand ütles, et päev sai alguse läbi juhuse. Nimelt oli aasta eest Margus Kastein talle helistanud, et külalisi metsas õigesse kohta juhatada. Nähes militaarobjektide nukrat seisu, pakkus ta välja, et korraldame talgud. Mõeldud, tehtud!
Ja tõesti, koos tegutsemise jõud on võimas. Algatajad kaasasid ka Emmaste valla, muinsuskaitseameti, maaomanikud. Lõpptulemus oli aga näha laupäeval, kui lisandusid viimaste sõbrad või lihtsalt inimesed siinsest kogukonnast, kes kodukandi heaks valmis panustama.
Lisaks ühisele töötegemisele oli suureks väärtuseks eri teadmiste ja kogemustega inimeste vahel info vahetamine. Sain isegi palju uut selle piirkonna ajaloost teada. Ja säärased mälestused on alati ehedamad kui raamatust loetu.
Ent uut jagus ka spetsialistide jaoks. Nii avastas Urmas Selirand kohalike juhiste järgi metsas liikudes tule korrigeerimis-vaatluspunkti, mis tema hinnangul ehitati 1941. aasta oktoobriks ja millest tal varem aimu ei olnud.
Ise pean oluliseks, et selline päev ei jääks esimeseks ja viimaseks. Äraütlemata palju sai ära tehtud- kes ei usu, sel tuleb Tohvri teekond ette võtta ja selles ise veenduda-, aga töö ei ole otsa saanud. Tegemist on militaarturismi seisukohalt väga suure potensiaaliga kohaga. Aga see on oluline ka kohaliku kultuuripärandi seisukohalt.
Vestlusest vallavanemaga jäi kõlama, et vald panustab rannakaitsepatareideni viiva tee parendamisse. Päev võeti kokku aga tõdemusega, et suurtalgud ootavad taas Teeme Ära päeva raames maikuu esimesel laupäeval.

Suur kummardus kõigi ees, kes nõu või jõuga kaasa aitasid. Aitäh teile, Pilvi Post, Piret Lauri, Harri Hiis, Urmas Selirand ja Margus Kastein, et asja eest vedada võtsite!

Ilmus Hiiu Lehes 01.12.2015