Friday, August 3, 2012

Eetikakoodeks

2005. aastal tuli Tõive Kivikas välja üleskutsega seada sisse poliitikute eetikakoodeks. Seda kodanikualgatust nimetati Eesti Demokraatia Uuendamine ehk  E-D-U.

Miks seda vaja oli?

E-D-U arusaamised poliitika olukorrast Eestis:

*Eetika puudumine Eesti poliitikas on suure osa valijaid võõrandanud poliitikast
*Pidevalt ilmneb teateid ja avalikustatakse uusi fakte võimulolijate ebaeetilise käitumise ja võimu isiklikes või kitsalt erakondlikes huvides ärakasutamise kohta
*Eestis puudub piisav usaldus valijate ja valitute vahel, mis tingib vähese huvi valimiste vastu 
*Eestis on esiplaanil esindusdemokraatia; osalusdemokraatial põhinev kodanikuühiskond on paljuski ainult ideaal. Valija osalus poliitilise protsessi mõjutamisel ei peaks lõppema hääletamisaktiga.
*Valijad peavad taotlema reaalse koostöö tekkimist enda ja poliitikute vahel, selleks esitama neile järelepärimisi, kutsuma neid kohtumistele ja aruteludele; seda koostööd peavad taotlema ka poliitikud
*Valides tuleb järgida valitavate usaldatavuse põhimõtet, mis eeldab valitavatest piisavat informeeritust enne valimisi

Vastavateemaline ümarlaud, kus arutleti E-D-U võimalusi, viidi Tallinna Ülikoolis läbi juba 2005. aasta  24. septembril. Lisaks avati portaal www.e-d-u.ee, mis nüüdseks rahapuuduse tõttu suletud on.
E-D-U töötas välja eetikakoodeksi poliitikule, mis sai kommenteerimiseks koos küsimustega selle üleüldisest vajalikkusest kõigile riigikogu liikmetele (ka kohaliku tasandi poliitikutele, kui ma ei eksi) saadetud. Mingi kolmandik võttis vaevaks sellele vastata. Aga need, kes seda tegid, olid üldiselt positiivselt meelestatud sellest ideest.

Mida sisaldas eetikakoodeks?

Hea tahte poliitika all tuleb mõista käitumist, mis järgib eetika põhimõtteid, nii nagu need on ära toodud 2005. aastal E-D-U välja töötatud hea tahte poliitiku eetikakoodeksi näites :

*Eesti Vabariigi poliitik tunnustab, austab ja järgib oma tegevuses Eesti ühiskonna põhiväärtusi ja Eesti rahvuslikke huve
*peab kinni seadustest ja hoidub katteta ning populistlikest lubadustest
*selgitab avalikkusele oma tegevust ja põhjendab oma otsuseid
*on aus
*ei lase end mõjutada erapoolikutest grupihuvidest, vaid asetab alati esiplaanile valijate huvid ja ühiskonna üldise hüve
*austab teiste erakondade esindajaid
*astub tagasi, kui on eksinud eetiliste põhimõtete vastu ja riivanud rahva õiglustunnet

Eetikakoodeks iseendast ei taga poliitikute eetilist käitumist, küll aga soodustab viimast eetikakoodeksi avalik tunnustamine ja selle põhimõtete järgimine

Leian, et eetikakoodeks poliitikutele on vajalik ja loodan, et sedapuhku ei tegeleta Parlamendis  niisama jutustamisega ega tõmmata endale tähelepanu, vaid soovitakse midagi reaalselt poliitkultuuri parandamiseks ära teha.