Thursday, January 29, 2015

Istung 17

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 17

Hiiumaa turvalisusest
Piirkonnapolitseinikud M.Karjamaa ja H.-T.Nisumaa andsid ülevaate.
Emmaste vallas pandi 2014.a. toime 6 kuritegu, üle-eelmisel 20. Joobes juhte tabati 2. Ühtegi abipolitseinikku Emmaste vallas ei ole, on 1 kandidaat.

Vallavanema informatsioon
31.12 seisuga laekunud 101,7% eelarves kavandatust. Tulumaksu 822 tuhat. 104% planeeritud mahust. Kulud 97% planeeritud mahust. Arvelduskrediiti ei kasutatud. Vallas aasta alguse seisuga 1256 elanikku, vähenemine 13 võrra. Sündis 9 last.
Mida öelda. Tulime toime, suured võlad said makstud. Loodan, et 2015 tuleb parem.
Vastused volikogu liikme detsembris esitatud küsimustele.
Küsimus 1) Kas ja milliseid võimalusi näeb vallavalitsus Emmaste valla laste arvu kasvuks? Milline on vallavalitsuse konkreetne tegevusplaan aitamaks kaasa sellele, et laste arv võiks vallas tõusta või vähemalt mitte langeda võrreldes praegusega?
Laste arvu tõstab sündivus või sisseränne. Sündivuse kasv on seotud eri regionaalsete teguritega, mida väikesel KOVil keeruline muuta. Vallavalitsus ootab ettepanekuid ja loodame, et uus arengukava annab suuniseid. Täna on toimiv mehhanism, laste- ja sünnitoetuste näol. Kas toetus üksi motiveerib, on omaette küsimus. Positiivne, et on lasteaiakohti ja põhikool. Pikemas perspektiivis võiks mõelda elamufondile.
Küsimus 2) Tooge välja, millised (lisades rahasumma) on Emmaste valla lastetoetused ja kuidas on need viimase kümne aasta jooksul muutunud. Millised on Käina, Pühalepa ja Hiiu valla lastetoetused?
Liia Rull koostas kokkuvõtte (esitati volikogu liikmetele paberkandjal). 
Ei ole teistest maas. Küsimus, kas on piisavad või ei ole, on tulevikuteema.
Küsimus 3) Valmistada ette materjalid vallavanema ametiauto müügi ja saadava summa eest uue ametiauto ostu kohta. S.h oletatav ametiauto väärtus ja müügist saadav tulu, väljavõte antud summa eest pakutavatest ostmist väärt sõiduautodest.
Minu arvates reaalne müügihind on 4000-5000€. Masina läbisõit 262000 km. Küsitav, kas selle hinna eest saadava auto tehniline seisund väärib auto ostmist.

Emmaste raamatukogu nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
Kutsuda tagasi Merike Kallas ja Tiia Sillaste.
Nimetada Emmaste Põhikooli esindajaks Maiu Hiis tema nõusolekul.
Nimetada Emmaste Vallavolikogu esindajaks Kristi Ugam tema nõusolekul.
Kõik 9 poolt.

Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadi valimine 
Kandidaat Kristi Ugam, taandas end hääletamisest
Kõik 8 poolt

Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine
Nimetada jaoskonnakomisjoni esimeheks Mare Hiis ja liikmeteks Helve Nigul, Triinu Pihel, Pilvi Post, Aimi Pruul, Erki Ala, Aimi Jaarma.
Kõik 9 poolt.

Katastriüksuste lähiaadressi muutmine
Kõik 9 poolt.

Emmaste valla 2015. aasta eelarve kinnitamine, II lugemine
Gustav: Tõstes palka, saame ka ise eelarvesse rohkem maksutulu.
Tiit: Iga 5%, mis suudame tõsta, tähendab, et läheneme sellele, et tööaasta hakkaks võrduma pensioniaastaga.
Kristi: Kas vaesuses olijad ei peaks olema prioriteet?
Tiit: Sotsiaalkomisjoni teema ja nemad on oma ettepanekud teinud.
Kristi: Kas peame üle maksma vallad, kus on poole rohkem maksumaksjaid?
Gustav: Tuleks olla turul atraktiivsed.

Kinnitada Emmaste valla 2015. aasta eelarve vastavalt lisale.
5 poolt, 4 vastu

Muud küsimused.
HOLi vastus Emmaste valla ettepanekutele Hiiumaa arengustrateegia 2020+ täiendamiseks ja korrigeerimiseks, volikogu esimees ja vallavanem vahendasid kohapealset arutelu.

Monday, January 26, 2015

Kurss paika!

Väga meeldiv oli möödunud nädalal Hiiu Lehest lugeda, kuidas Pühalepa vallas on lapsed prioriteediks seatud. „Vald ehitas Suuremõisa põnnidele unelmate lasteaia“ (Helja Kaptein 13.01.2015)
Tunnustan kogu Pühalepa valla haridus- ja kultuurikomisjoni ning selle esimees Antti Leigrit, et volikogule ja vallavalitsusele on suudetud selgeks teha, mis on kõige tähtsam. Nagu artiklis kirjas, toetas volikogu lasteaia ehitust üksmeelselt ning valla omavahenditest, ootamata-lootmata projektidele ja välisfinantseeringule.
Leian, et just see ongi ainuõige lähenemine. See, et me panustame lastesse. Vaimusilmas näen, et Hiiumaa võiks olla kõige lapsesõbralikum maakond. Vot see alles oleks midagi!
Tõsi, palju lihtsam on ju hoopis muude (öeldakse ju ka: tõsiste) teemadega tegeleda. Saati, kuidas sa lapsesõbralikkust möödad või edetabelisse paned?
Aga selles peitub suur arenguperspektiiv. Tööstussaareks me kunagi ei saa, ja ega vist tahagi.
Panustades aga lastele ja luues lastega peredele meeldiva keskkonna, see on üks võimalik võti ääremaastumise vastu.
Lasteaia teemat kajastati ka teisipäevases Hiiu Lehes. Tõsi, pealkiri oli pigem negatiivne: „Kohatasud lasteaedades kerkisid“ (Kadi Laid 20.01.2015). Sisu aga kahes toonis.
Mõru mekk jääb suhu juhtkirjast, et Kärdla lasteaias tõusis teise lapse kohatasu koguni 53 protsenti. Ja ka muidu oli Hiiu vallas tervikuna lasteaiatasu tõus märkimisväärne.
Samas taaskord tõuseb meeldivalt esile Pühalepa, kelle lasteaedades kohatasu ei maksta. Võtkem eeskujuks!
Emmaste valla volikogu liikmena on mul rõõm, et suurematest ehk Käina ja Hiiu valla lasteaedadest saame omavahenditega edukamalt hakkama. Ehk meie kohatasu on kas kolmandiku või koguni poole võrra väiksem eelpool mainitutega võrreldes.
Samas oluline on ka see, et lastega tegeleks haritud ja motiveeritud personal. 2015. aasta eelarve I lugemisel tegin volikogus muudatusettepaneku tõstmaks lasteaia õpetajate töötasu 10 ja abiõpetajate töötasu 20 protsenti.
Mul on hea meel, et enamus volinikest toetas ideed seada antud valdkond prioriteediks.
Sel nädalal kogunenud majandus- ja eelarvekomisjonis arutasime muudatusettepanekud põhjalikult läbi ja leppisime kokku, et lasteaiaõpetajate palgatõusuks saab 10 ja abiõpetajatel 15 protsenti.
Ühelt poolt on võrdluseks kooliõpetajate palgatõus, teisalt aga antud töö väärtustamine. Võrreldes üldise palgatõusuga vallas või kohalikes ettevõtetes, on selge, et sel aastal on valikud selgelt selle valdkonnas kasuks.
Positiivse ja lastesõbraliku muudatusena on meil sellest õppeaastast käivitunud maakonnasisestel liinidel tasuta bussisõit õpilastele. Tean, et seeläbi on õpilastel lihtsam huviringide või sporditreeningute tegevuses osaleda.
Ja nii nagu Pühalepa või Hiiu vallas tegutseb kaks lasteaeda, on ka Emmastes kaks võimalust eelkooliealiste laste päevahoiuks. Emmaste lasteaed Naksitrallid ja Leisu lastehoid.
Loodan, et nüüdseks on lõplikult vaibunud jutud, et viimast tahetakse sulgeda, mis praegune volikogu esialgu vana taagana kaela sai. Sest nii kaua, kui valla põhjaosas on lastega peresid, kes soovivad kodulähedast lastehoiu võimalust kasutada, nii kaua tuleb selleks võimalusi otsida.

Ehk lühidalt. Panustades eelisjärjekorras lastesse ja kõigesse, mis lastega seotud, oleme õigel kursil.

* Ilmus Hiiu Lehes 23.01.2015