Monday, June 26, 2017

Istung 47

Volikogu instung 47
Kohal 5 liiget

 1. Vallavalitsuse info


  414 tuhat on laekunud tulumaksu, 39,8% kavandatust. Võrreldes eelmise aasta viie kuuga 3,1% enam.
  Reedel lõpeb kaks riigihanget – sotsiaaltransport ja pangalaen. Bussihange lõppenud ja buss ootab ära toomist. Kooli saali remondiga loodan sel nädalal tegeleda. Kaasav eelarve ootel, kuna maavanem teostab järelvalvet protsessi üle.
  Ülo: ilus ilutulestik oli jaanitulel, kui palju oli eelarve?
  Tiit: 420 eurot
  Ülo: mis plaanid teetööde hoolduse kavaga?
  Tiit: tegeleme sellega, Pilvi võtab teeomanike andmed välja [Pilvi: võetud], hanke läbi viimiseks vaja volikogu otsust. Ajapuudusest tingituna ei ole jõudnud tegeleda. Vaadates tänaseid ilmu või ilmaprognoosi, mõtleme, et kas üldse on mõtet teha seda.
  Ülo: kooli saaliga oli koos ju WC remont ka?
  Tiit: peame vaatama, millised on saali kulud ja palju raha üle jääb ja kuidas saame tegeleda.
  Hergo: kas saan aru, et plaanis on WC-de töödest kõrvale hiilida? Sest kui on plaanis tegeleda, siis ilma WC-deta kooliaastat alustada ei saa, saalita on see võimalik. Seega oleks WC tööd esmatähtis teha, et need 1.septembriks lõpetada.
  Tiit: ei ole plaan kõrvale hiilida, erinevad ettevõtted teevad tööd saalis ja tööd wc-dega. Sel nädalal saan saali tööde jaoks hinnapakkumised, peale seda saame WC-dega tegeleda


 2. Volikogu otsus „Emmaste valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine“
  Karin: konsolideeritud kahjum 71 tuhat, sest raamatupidamislikud arvestuspõhimõtted muutusid
  Tiit L: ei ole kõige suurem asjatundja, aga võib vastu võtta.

  3 poolt
 3. Volikogu määrus „Emmaste Põhikooli põhimäärus“
  Kairi tutvustas muudatusi.
  Kõik poolt


 4. Volikogu määrus „Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine“
  Kairi: Kuna volikogu otsustas ära kaotada kohatasu, on ette valmistatud antud määrus.
  4 poolt


 5. Volikogu otsus „Seadustes sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine“
  Kairi tutvustas eelnõud: Ka varem on delegeeritud, seadused on muutunud, sellepärast on vaja uuesti teha.
  4 poolt


 6. Volikogu otsus „Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine „Jausa külas asuv Lauda kaheks jagamine””
  Kõik poolt


 7. Volikogu otsus „Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine „Jausa külas asuv Murru kaheks jagamine””
  Kõik poolt


 8. Volikogu otsus „Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine“ Jausa külas asuv Murru neljaks jagamine””
  Kõik poolt


 9. Volikogu otsus „Lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Emmaste Vallavalitsusele
  Liia tutvustas eelnõu ja delegeerimise vajadust.
  Hergo: kuidas meil praegu vallas lastekaitse tööülesanded sotsiaalnõuniku ameti juurde mahuvad?
  Liia: see on väga mahukas töö, palju muudatusi seaduses ja tööülesandeid
  5 poolt

  Triinu saabus kell 18:15


 10. Volikogu määrus „Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“
  Liia tutvustas määrust.
  Hergo: milline oli sotsiaalkomisjoni seisukoht?
  Liia: olid rahul, ettepanekuid ei olnud
  Kõik poolt


 11. Volikogu määrus „Emmaste valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“
  Tiit: uus lähenemine, mis vaja kehtestada. Põhimõtteliselt eeskiri neile, kes elavad väljaspool ühtset kanalisatsiooni.
  Hergo: mismoodi asi enne toimis ehk mis seda vallas varem reguleeris?
  Tiit: varem oli üldreguleeriv akt
  Ülo: kuidas reaalselt asi vallas praegu toimib?
  Tiit: ei toimi, kuna pole purgimissõlme. See on vallaelanikele rahaliselt koormav teenus.
  Kõik poolt


 12. Vallavara kasutamise lepingu pikendamine otsustuskorras
  Kõik poolt


 13. MTÜ Halulaev ettepanek koostöölepingu sõlmimiseks
  Delegeerida lepingu sõlmimine vallavalitsusele vastavalt väljapakutud tingimustele.
  Kõik poolt

  Katrin saabus kell 18:30


 14. MTÜ Sõru Merekeskus taotlus kohustuse saamiseks rahas
  Tiit L. taandas end arutelu juurest ja lahkus ruumist.
  Hergo loobus arutelul ja hääletamisel osalemisest.
  Nõustuda kohustuse täitmisega 49 tuhande euro osas ja volitada vallavalitsust vastav leping sõlmima.
  5 poolt


 15. Volikogu otsus „Emmaste valla sundliitmise vaidlustamine”
  Tiit: tundub, et valitsus ei ole meie vastulauset üldse läbi lugenud. Plaan minna kohtusse. Kaotada ei ole enam midagi.
  Toimus arutelu.
  6 poolt


 16. Volikogu otsus „Emmaste Vallavolikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine“
  6 poolt

 17. Volikogu otsus „Valimiskomisjoni määramine“
  Kõik poolt


 18. Volikogu seisukoht “Maakondlike arenduskeskuste üleandmine riigilt kohalikele omavalitsustele 2017”
  Suunati eelarve- ja majanduskomisjoni enne seisukoha kujundamist.


 19. Informatsioon “Emmaste Põhikooli hoolekogu rahuloluküsimuste tulemuste tutvustamine”
  Hergo andis ülevaate küsitluse tulemuste kohta.


 20. Arupärimine “Ohutusest ja heakorrast valla keskuses”
  Tiit: Vald on teadlik, et objektidel ei ole heakord kõige parem. Vastuseks arupärimisele vastan, et kahju, et Emmastes üldse on selline hoone nagu rahvamaja. Eelmisel kevadel omanik paigaldas sildid ja sulges ligipääsu. Eelmisel aastal saatis vald kirja olukorra kohta, sel aastal pole seda veel teinud.
  Teise hoonega sama lugu. Vahe selles, et see oli kohtutäituri poolt müügis, loodan, et omanikuvahetus toob muudatuse.
  Ülo: kas saad konkreetsemalt küsimustele vastata?
  Tiit: viimase aasta jooksul pole saanud kordagi rahvamaja omanikuga ühendust, petijaamast tean vaid niipalju, et kohtutäitur pani müügile.
  Kristi: kas seadused ei võimalda midagi teha? Kas pole mingeid meetmeid?
  Kairi: jah, saame põhimõtteliselt teha ettekirjutusi