Friday, January 29, 2016

Istung 28

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 28

Volikogus kohal kuus liiget, üks liitus Skype kaudu

1. Vallavalitsuse info
Tulumaksu laekus 2015.a. 924 tuhat ehk 106% planeeritud mahust. Võrreldes 2014.a.-ga 12% enam. Maamaks 96% laekumisega, suuremad võlglased välismaalased. 2015.a. arvelduskrediiti ei kasutatud.
23.veebruaril toimub põhikooli saalis maavanema vastuvõtt. 30.detsembril saabus Itaaliast jooksurada, esimene võistlus ka juba peetud, arendustegevuse raames plaanitakse ööbimisvõimaluste loomist spordihalli juurde.
Emmaste VAK alustab tööd esmaspäevast. Juhatajaks saab Anne-Ly Torstensson.
Kahjuks on üks volikogu liige valinud vassimise ja valede külvamise tee, esitab nii kirjades kui volikogu laua taga kriminaalseid süüdistusi. Tõi näiteid kirjadest. Vallavalitsus arutas seda täna ja otsustas pöörduda volikogu esimehe poole selgituste saamiseks.

Gustav: tervishoiu kulud vaid 59% aastaks planeeritust?
Tiit: küttekuludele läks planeeritust vähem 
Gustav: avalik kord eelarvereal ka vähe kulunud, mis selle alla kuulub?
Tiit: tuletõrje, nad pole väga kulutusi teinud
Kristi: vastas vallavanema teda puudutava kommentaari osas. Internetiühendus on üks küsimus, kas valguskaabli saab Leisu koolimajja sel aastal?
Tiit: püsiühendus on olemas, valguskaabli ühendamist ei peeta otstarbekaks, usun, et seal on tavakasutajad, kes nii suurt mahtu ei vaja, Telia sõnul kasutamine väike
Kristi: KK töötas lastehoius tasuta kolm kuud, Liia Rull palus avalduse kirjutada vallapoolse jõulupreemia saamiseks. Raha pole tulnud, miks?
Tiit palus Kairil vastata. Kairi: vallavalitsus ei kinnitanud seda, põhjendus on korralduses välja toodud
Kristi: kas keegi asendab vallasekretäri, kui tal ei ole tööaeg?
Hergo: palun täpsusta küsimust. Kas mõtled öösel?
Kristi: siis kui teda tööl ei ole
Hergo: sellist asendamist ei ole kusagil, öösel saab näiteks kirja kirjutada, millele tööajal vastatakse
Hergo: esmaspäeval alustab tööd Emmaste VAK. Kas juhatajaga on tööleping sõlmitud?
Tiit: jah.
Hergo: seoses hangitud sisejooksurajaga on tekkinud huvi saali kasutamise vastu ka teiste valdade noorsportlastel. Haridus- ja kultuurikomisjon arutas teemat ja leidis, et võiksime võimaldada kogu saare õpilastele tasuta treeninguid. Aga soovitas vallavanemal läbi rääkida teiste Hiiumaa omavalitsusjuhtidega ühtsete arveldamispõhimõtete kehtestamiseks kogu saarel. Kas sellega on võimalik tegeleda? 
Tiit: on võimalik tegeleda.
Hergo: valimiste eel oli lubadus spordirajatiste tasuta kasutamiseks kõigile vallaelanikele, milline on seisukoht spordihalli osas praegu?
Tiit: täna on see üks kord nädalas tasuta avatud, reeglid ei muutu. Saab ka kokku leppida. Emmaste VAKi näol on uus struktuur loodud, saab ümber vaadata praegused hinnakirjad ja tingimused
Hergo: kui suur preemia määrati arengukava koostajatele- vabatahtlikele konsultantidele?
Tiit: [arengukava kuludeks mõeldud] vaba jäägi ulatuses. Võrdselt kahe inimese vahel.
Gustav: kas on arenguid ühinemisläbirääkimiste osas?
Tiit: kahe nädala eest istusime kolme valla esindajatega, seisukoht oli et ei torma. Tõin välja, et meil on ka Saaremaa Leisi vallaga kehtiv ettepanek ühinemiseks, huvitav teema. Järgmine nädal saame [Pühalepa ja Käina esindajatega] ehk uuesti kokku.

2. Vallavolikogu määruse ”2016. a. eelarve kinnitamine” esimene lugemine
Heidi: eelarve käis läbi eelarve- ja majanduskomisjonist, vaatasime üldiselt läbi, konkreetseid ettepanekuid ei tehtud. Peale tänast saab teha muudatusettepanekuid. See nõuab ka katteallika esitamist. Toetusfondi summad veel täpsustuvad. Kaasava eelarve osas tänaseks ettepanekuid ei ole tehtud. Vallavalitsuse poolt tulevad mõned muudatusettepanekud, lasteaed-kool palunud teha muudatusi. Personalikuludes planeeritud 5%-tõus, lisaks miinimumpalga tõus.
Gustav: komisjonis vaatasime projekti üle, üleüldiselt arvati, et jätkusuutlik programm.
Hergo: jätkan Gustavi viimasest lausest. Vormitehniliselt on eelarve hästi koostatud. Pigem on mõned küsimused, mis seotud poliitiliste valikutega.
Arutades eelarvet kultuuri- ja sporditöö spetsialistiga, allasutustega ning komisjoniga, siis mõned muudatusettepanekud on, aga need tulevad peale tänast istungit, nagu kord ette näeb. Küsimus aga volikogu liikmetele. Teie valimislubadus oli: „Taastame õpilaste tasuta huviringid.“ Kas teeme ära? Raha on eelarves selleks olemas ehk see on väikeste muudatuste abil võimalik, vaja otsus teha.
Planeeritud on 5%-line palgatõus. Samas kui 2015.a. eelarve volikogus oli, siis kärpisime muudatusettepanekut lasteaiaõpetajate palgatõusu protsendi osas allapoole kommentaaridega, et tõstame neid palkasid ennaktempos ka edaspidi. Seda aga ei ole.
Kui 2015.a. eelarve volikogus kinnitati, siis istungi lõpus surus Tiit Gustavil kätt, õnnitledes võetud töökohustuste eest ehk leppisime kokku, et enne uut palgatõusu tehakse eelarve- ja majanduskomisjoni eestvedamisel palgaanalüüs, kus võrdleme erinevate sektorite andmeid naabervaldade ja üldise konkurentsivõimega. Seda ei ole me aga suutnud teha...
On positiivne, kui meil on julgust investeeringute peale mõelda. Teha asju, mis edaspidi aitavad kas kokku hoida või toovad suuremat lisaväärtust. Arengukava koostades tundus, et soov ja vajadus selleks on olemas. Positiivsed näited võib ka 2015.a. tuua. Meil on taas tankla ja see on investeering, mis toob tulu tagasi.
Anne-Ly: kas tasuta huviringide osas mõeldud kõiki või vaid õpilasi?
Hergo: mina arvutustes ja praegu jutus pidasin silmas õpilasi
Ülo: saatsin päeval e-kirjaga tabeli, kus proportsioonid kahe aasta võrdluses välja toodud; selgitas selle sisu lühidalt. Huviringide kohta oli küsimus, meil oli jah selline lubadus ja selle üle peaks mõtlema.
Vahur: kaasav eelarve, kuidas sellega on?
Heidi: tänaseks ideid esitatud ei ole
Tiit: mul on ka mõte selles osas, aga kas ma tohin esitada?
Heidi: kõik valla elanikud võivad esitada
Hergo: oluline on jälgida, et esitaja ei oleks hiljem otsustajate ringis
Otsustati saata eelarve teisele lugemisele
Kõik poolt.

3. Vallavolikogu otsus “Raamatupidamise 2015. aasta aastaaruande auditi läbiviimiseks audiitori nimetamine”
Tiit: võtsime pakkumised, odavaim pakkuja Audius AB. Teen ettepaneku kinnitada.
6 poolt

4. Vallavolikogu otsus “Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras avalikes huvides”
Tiit: Sõruotsa külaselts tegi avalduse pritsukuur viieks aastaks tasuta kasutusele võtta. Ettepanek anda see rendile, tingimus, et kõik kõrvalkulud jäävad seltsi kanda.
Hergo: haridus- ja kultuurikomisjon arutas asja ja suhtles ka külaseltsi esindajatega. Toetame ettepanekut. Mina ise pean oluliseks, et vald toetab kolmanda sektori algatusi ja tegemisi. Kohalik kogukond on kõige targem otsustama, kuidas kohapeal toimetada. Nii ka selle pritsukuuriga. Igati tervitatav, et on selts, kes soovib ajaloolise objekti heakorda parandada. Seda peaks igati soodustama ja toetama.
Gustav: kas viis aastat pole liiga lühike aeg?
Tiit: nii oli nende enda soov
Otsustati anda vallavara tasuta külaseltsi kasutusse.
Kõik poolt

5. Vallavolikogu otsus „Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine“
Pilvi: tee on selle peal, avaliku kasutusega. Kuulub maa-ametile.
Kõik poolt

6. Vallavolikogu otsus „Niidimäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“
Pilvi: ehituskeelu vööndi vähendamine, maavanema heakskiit olemas. Et saaks krundi tekitada.
Kõik poolt

7. Vallavolikogu otsus „ Kasutusvaldusesse antava põllumajandusmaa  nimekirjast väljaarvamine“
Kõik poolt

8. Volikogu otsus „Emmaste Vallavolikogu 28.08.2015 otsuse nr 92 „Maa taotlemine munitsipaalomandisse,  sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine“ muutmine
Pilvi: Tohvri hooldekodu juures riigimaantee pikendus, maanteeamet eksis arvates, et ei soovi seda. Nüüd avastasid ja soovivad riigi omandisse taodelda.
Kõik poolt

9. Vallavolikogu otsus „Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine“
Kõik poolt

10. Vallavolikogu otsus „Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine“
Pilvi: valla teede alused maad.
Kõik poolt

11. Vallavolikogu määrus “Emmaste Vallavolikogu 31.01.2013 määruse nr 69 „Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend“ lisa nr 2 muutmine”
Tiit: uued määrad, kultuuri-ja sporditööspetsialisti koht välja. Koristaja palk muutub seoses miinimumpalga tõusuga.
Kuus poolt, üks vastu

12. Revisjonikomisjoni taotlus vaide pikendamise tähtaja osas
Tiit L.: ei jõudnud komisjoniga seda arutada, sellepärast vajaks lisaaega
Kõik poolt

13. Muud küsimused:
13.1. Volikogu otsus “Emmaste Vallavolikogu aseesimehele, volikogu komisjoni esimehele, volikogu liikmele ja vallavalitsuse liikmele hüvitise määramine”
13.2. Volikogu otsus "Emmaste Vallavolikogu esimehe ja vallavanema töötasu määramine"
Hergo: pean ütlema, et ma ise pigem ei toeta eelnõusid. Aga esimese puhul, nii nagu seletuskirjas seisab, tekkis idee seoses vallavalitsuse sooviga määrata 2015.a. lõpus volikogu ja vallavalitsuse liikmetele jõulutoetus. Antud eelnõuga reguleeritaks kindlad hüvitiste määrad, mistõttu ei oleks enam vaja jõulu- või muude toetustega tegeleda. Teine ja väga oluline mõte on motiveerida volikogu liikmeid enam osalema ja panustama volikogu istungite töösse. Või tekitada diskussioon teemal: mis motiveeriks volikogu liikmeid rohkem panustama.
Teise eelnõu puhul on selleks vajadus, kuna eelarveprojektiga on vallavanemale ja volikogu esimehele samuti 5% palgatõus planeeritud. KOKSi järgi on selleks aga vaja volikogu otsust. Et keegi pole ettepanekut teinud, võtsin selle ise ette, et saada aimu, kuidas teemale läheneda. Ja leian, et see peaks enne eelarvearutelu volikogust läbi käima.
Leidsin, et need eelnõud võiks juba jaanuaris volikogust läbi käia. Et saaks seisukoha, kas üldse edasi minna. Kui minna, siis saata need enne teist lugemist eelarvekomisjoni.
Ülo: mõistlikum on minu meelest teiste hüvitise seos volikogu esimehe palgaga lahti kirjutada, pigem summadena välja tuua.
Otsustati suunata eelarve- ja majanduskomisjoni arutamiseks
Kõik poolt

13.3. Kodaniku teistkordne pöördumine seoses valla prügikastide asukohaga Emmastes.
Arutati pöördumist ja otsustati, et vallavalitsus võiks teemaga edasi tegeleda, kaaludes ka tehtud ettepanekuid
Kuus poolt, üks vastu

Järgmine istung tõenäoliselt 26.veebruaril.

Tuesday, January 26, 2016

Hiiu vald – võitjaid ei ole

Juba mitu kuud käib Hiiu vallas üks puntratants. Tsirkus, mida esmalt oli mõnel ehk isegi lõbus vaadata, on nüüd lihtsalt kurb või lausa tragikomöödiline.
Samas lugesime 8.jaanuari Hiiu Lehest nii praeguse kui endise volikogu esimehe ehk Georg Linkovi ja Margit Kagadze mõtteid toimunust. Intervjuu ja sellele antud kommentaaride näol.
Mida me sealt ei lugenud, oli konkreetne vastutuse võtmine või soov üksteisele samm lähemale astuda, otsida lepitust. Sest eks konfliktis on alati kaks või mitu osapoolt ja teab rahvatarkuski, et targem annab järele.
Kuigi leheloos kumbki kaotustest rääkida ei tahtnud, on neid märksa enam kui võitjaid.
Kaotajaks on nii Hiiu vald, kelle mainest mandriinimestega suheldes õiget mekki saab, kui ka kogu saar, sest kui leib ühest otsast hallitab, ei tundu ülejäänugi väga isuäratav.
Konkreetsemaks minnes on selgeks kaotajaks erakonnad. IRL, keda probleemide peasüüdlaseks peetakse. Samas on koalitsioonis 10 liiget, kellest vaid 3 kuulub selle erakonna ridadesse.
Reformierakond, kelle nimekirjas skandaalne Tarmo Kriis kandideeris ning kelle juurest Jüri Ojasoo üle jooksis. Peaministriparteil on hetkel volikogus vaid üks koht.
Sotsid, kelle piirkonna liikmete seas on lahkhelid. Üks osa toetab piirkonna esinaist vallavanemana, seevastu Ivo Eesmaa veenab inimesi teist poolt valima ja toetab IRLi kandidaati vallavanemaks.
Aga kaotajad on ka inimesed. Minu ja paljude minu tuttavate jaoks on Toivo Saue olnud seni sirgeselgne mees. Kahjuks või õnneks ei näinud me, kas ta (nii nagu ka veel üheksa koalitsiooni liiget) tõepoolest valinuks Kriisi volikogu esimeheks.
Mehe, kes võtab vaevaks umbes iga kümnendat istungit külastada. Justkui ostaks kiire auto, millega võid teistest mööda sõita, ent mille puhul tead, et igal teisel hommikul jääd jalameheks.
Või siis Hüllo-Kristjan Simson, kelle kommentaarid detsembrikuisel (just siis, kui kristluse järgi peaks olema mõistmise ja andestamise aeg) volikogu istungil tekitasid küsimusi, et kas tegemist on ikka sama mehega, keda ma vaimulikurüüs (ja sellega haakuva mõtteviisiga) ringi liikuvana tean.
Võib juhtuda, et kaotaja on ka Jaanus Valk. Ja kaotab palju. Töökoha. Mis sest, et ta on ainus, kes endise koalitsiooni siseprobleemide ilmnemisel täielikult isikliku vastutuse võttis ja tagasi astus.
Kuigi Georg ei taha seda välja näidata, on ka tema kaotaja. Langenud on maine ja vist on nii, et mida kaugemal Kärdlast, seda enam see kukkunud on. Kurb, et selles olukorras ei taha/oska keegi ühisosa otsida. Palgatõusu teema ei sobi kohe kuidagi antud ajahetke.
Tülid toovad otsest majanduslikku kahju vallale. Isiklik näide- minu elamisse kirjutas end aasta lõpul sisse Hiiu valla „pagulane“ eesmärgiga sinna makse mitte maksta. Usun, et nii on teisigi talitanud.
Aga ummikus on ka võimalik ühisvalla moodustamine Hiiumaal. Et Vabariigi valitsuse selge seisukoht on suuremad omavalitsused, siis reaalsem tundub pigem Pühalepa, Käina ja Emmaste ühinemine, mis tähendaks kahte valda saarele. Mis ei pruugi sugugi halb lahendus olla.
Küll võin nii enda kui oma tuttavate näitel kinnitada, et inimesed on väsinud ja tüdinenud toimuvast. Hiiumaa on ikkagi üks väike ning armas saar, mille ühes otsas toimuv mõjutab paraku ka ülejäänud maakonda.

Praegu on just see hetk, kus volikogu liikmed saavad tõestada, et nad ei kandideerinud valimistel mitte tähelepanuvajadusest või võimujanust, vaid neil oli ja on siiras soov valla arengutele kaasa aidata. Soovin teile selleks riigimehelikkust, üksteisemõistmist ja oskust teha järeleandmisi.

Ilmus Hiiu Lehes 26.01.2016