Friday, October 30, 2015

Istung 25

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 25

Volikogu saalis kohal viis liiget, üks Skype-ühenduses.

Vallavalitsuse info
Tiit: Tulumaksu on septembri lõpu seisuga laekunud 698 tuhat, see on 80% eelarve mahust, 107,9% prognoositust ja 16,3% enam kui 2014.aastal. Allasutused eelarveprojektid esitanud, töö tervikuga käib. Nurste motokrossi kinnistule rentnik leitud, leping sõlmimisel. Nö vallavanema auto leidis oksjonil ostja.

Hergo: Kaugel on lisaeelarve koostamine?
Tiit: Novembris tuleb volikogusse.
Ülo: Kuidas on lood majanduse ja tervishoiu eelarve täitmisega, üks üheksa kuuga väga kõrge, teine madal?
Tiit: Esimese puhul investeeringud tehtud, ajab numbri kõrgeks; teisel puhul aga hoone küte ostmata, peagi ostetakse.


Emmaste valla arengukava aastateks 2015-2022 vastuvõtmine
Ülo andis ülevaate arengukava koostamise protsessist.

Tiit: Volikogul on otsustamiskoht tehtud ettepanekute osas, kas viia sisse?
Ülo: Jah, seda küll, lisaks võimalus muid küsimusi küsida.
Vaadati läbi arengukava avaliku koosoleku protokoll ja esitatud ettepanekud.
Vastu võetud, kõik poolt.


Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 vastuvõtmine
Heidi andis ülevaate. Konservatiivne, tulumaksu laekumise kasv tagasihoidlikult prognoositud 2016. aastaks, edastpidi ca +5% aastas. Investeerimise osas 2016.a. põhikooli soojustamine, Tärkma biopuhasti.
Hergo: Kuidas me kaasava eelarvega edasi minna saame?
Heidi: Kaasava eelarve eelnõu loodetavasti novembris volikogus.
Vastu võetud, kõik poolt.

Prähna - Peetri kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestatud, kõik poolt.

Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Kõik poolt.

Vaba põllu- ja metsamaa taotlejate nimekirjast väljaarvamine
Kõik poolt.

Kasutusvaldusesse antava põllumajandusmaa nimekirjast väljaarvamine
Kõik poolt.

Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Kõik poolt.

Emmaste Vabaajakeskuse loomine ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine. Volikogu otsuse eelnõu tutvustamine ja Emmaste Vabaajakeskuse põhimääruse projekti lühitutvustus (ettekandja kultuuri- ja sporditöö spetsialist Anne-Ly Torstensson).
Tiit tutvustas, miks protsessiga üldse alustati.
Anne-Ly tutvustas muudatuse sisulist vajadust ja milline oleks ümberkorraldamise positiivne mõju.

Emmaste Vallavalitsusel koostada uue Emmaste valla hallatava asutuse- Emmaste Vaba Aja Keskuse - loomiseks ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamiseks vajalikud eelnõud volikogu novembrikuu istungiks. Põhimäärus saata haridus- ja kultuurikomisjonile läbi vaatamiseks.
Kõik poolt.

Ülesanne revisjonikomisjonile - hinnangu andmine vallavalitsuse tegevusele Pähkla – Konsu – Simuna kinnistute piiride kindlaksmääramise protsessis (ettekandja volikogu esimees Ülo Kikas).

Otsustati saata revisjonikomisjonile hinnangu andmiseks.
Kõik poolt.

Aruanne

Nädal tagasi ehk 20. oktoobril möödus kaks aastat kohaliku omavalitsuse (KOV) volikogude valimisest. See tähendab, et täpselt pool sellest valimisperioodist on möödas. On paras hetk tagasi vaadata.
Emmastes jõudis volikogusse valimisliit (VL) Emmaste Eduks, võttes kolm kohta, VL Ühtne Emmaste viie ja IRL ühe kohaga. Tänaseks on Emmaste Eduks üksmeelselt volikogu tööst loobunud. Ühtsel Emmastel on kuus, IRL-il kaks ja Keskerakonnal üks esindaja volikogus. Kokku on kohast volikogus loobunud 17 inimest.
Kui valimiste võitja loosung oli „Kõik ühes paadis“, siis reaalsus nii ilus ei olnud. 31. oktoobril toimunud esimeseks volikogu istungiks ei suutnud Ühtne Emmaste kokku leppida volikogu esimehe kohas.
Ülo Kikas ja Gustav Kotkas kandideerisid teineteise vastu ja häältega 5-4 osutus valituks Kikas.
Allakirjutanu valiti haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks. Lisaks olen sellest ajast alates panustanud põhikooli hoolekogu tegemistes.
Eelmise valitsemisperioodi pärandus
Murepilved kerkisid meie kohale 2014. aasta alguses. Seoses võlakoormusega. 19. aprillil saabus rahandusministeeriumilt kiri KOV finantsseaduse rikkumise kohta, valla netovõlg oli selleks hetkeks 70%.
See uhke pärandus Peedu-perioodist on piiranud meie valikuvõimalusi. Aga nagu numbrid kinnitavad, Emmaste liigub õiges suunas ja võlakoormus on märgatavalt vähenenud.
Oktoobris, peale seda kui Emmaste Eduks volikogu tööst loobus, ehk aasta tagasi usaldati mulle volikogu aseesimehe koht. Ühest küljest võtsin volikogu tööd algusest peale tõsiselt, teisalt tundsin, et selle usaldusega kaasneb veel suurem vastutus.
Detsembris tegin volikogus ettekande „Emmaste täna ja homme“, kus analüüsisin tehtut ja pakkusin ideid, kuidas edasi minna. Võtan selle eest vastutuse ja vabandan, kuna sinna mahtus ka emotsioone ja sellest kantud lauseid. Saan aru, et poliitikas ei ole aga emotsioonidel kohta.
Vajakajäämistele tähelepanu juhtimine (lisades samas ka võimalikud lahendused) tuli mõnele ootamatult ja seda tõlgendati ka kui rünnakut. Mida see kindlasti ei olnud. Sellegipoolest järgnes sellele teatav infosulg ja muutus suhtumises.
Kaasamise olulisus
Kevadel sain haridus- ja kultuurikomisjoni esimehena ootamatult teada struktuurimuudatustest noortekeskuses. Pöördusin kohe volikogu esimehe, revisjonikomisjoni esinaise ja vallavanema poole. Ettepanek oli teema juures aeg maha võtta ja teha otsused laiemas ringis, kaasates seotud huvigrupid.
Mittekaasamine ja seisukoht, et vigu tehtud ei ole, viis aprillis umbusaldusavalduse esitamiseni. See ei läinud läbi, aga polnud ka otsene eesmärk. Mõte oli juhtida tähelepanu sellele, et protsessis on vigu tehtud.
Vastuolud võtsid tublisti motivatsiooni maha, kaalusin tõsiselt ka komisjoni esimehe kohast loobuda. Aga see olnuks liiga lihtne lahendus. Eesmärk on siiski, et eri osapooled suudaks ühiselt valla edukaks juhtimiseks vajalikul määral koostööd teha, teineteise ja teineteise arvamusega arvestada. Selle nimel tuleb aga tööd teha. Vahel ka samm tagasi astuda, et seejärel võiks taas sammu üksteise suunas astuda.
Loobumine olnuks vale ka selles valguses, et pean praegu volikogu suurimaks puuduseks oodatust/loodetust väiksemat panustamist. Minu idealistlik maailmapilt ütleb, et inimene, kes kandideerib volikogusse, on arvestanud, et tal tuleb selleks edasipidi muude tegemiste arvelt aega võtta. Töö volikogus ei ole osaleda kord kuus istungil ja hääletada.
Mis saab edasi?
Arvan, et Ülo ja Tiidu (Paulus, vallavanem) võimekust juhtidena näitab see, kui hästi suudetakse volikogu ja vallavalitsuse, aga ka volikogu komisjonide vahel tekitada koostööd ja kooskõla. Kui hästi suudetakse motiveerida volikogu ja vallavalitsuse liikmeid vabast ajast valla asjadesse panustama. Eriti olukorras, kus põhimõtteline opositsioon puudub. Kaks aastat on veel aega.
Positiivsena toon välja, et lapsed, kelle oma valimisprogrammis esikohale seadsime, on varasemast rohkem fookuses. Nii näiteks saavad kooliõpilased teist õppeaastat maakonna piires tasuta bussiga sõita.
Koolis on õpilaste arv tõusuteel ja kindel selgus, et jätkatakse liitklassideta täispõhikoolina. Uuel õppeaastal on algklassiosas üle poolesaja õpilase. Kool on valla investeeringutereas prioriteetsel kohal, renoveeritakse hoonet ja uuendatakse IT-vahendeid.
Mul on hea meel, et arusaam kultuuritöötaja vajalikkusest jõudis komisjonist volikoguni ja meil on kultuuri- ja spordispetsialist sellest aastast tööle võetud.
Väga oluliseks pean avatust ja kaasamist. Näiteks võttis volikogu vastu protokollilise otsuse kaasava eelarve rakendamiseks 2016. aasta eelarve juures. Valla uue arengukava raames viisime läbi külakoosolekuid, sisendi saamiseks jõudsime nii eakate kui kooli- ja lasteaialasteni.
Tulevikku vaadates tuleb arvestada ka haldusreformiga, mille valitsus kindlasti ellu tahab viia. Ettevaatavalt on Käina ja Emmaste vallavanemad ning volikogu esimehed kohtunud ja võimalikku liitumist arutanud. Tundub, et Lõuna-Hiiumaa vald on inimestele aksepteeritav stsenaarium.
Kaks aastat on jäänud. Majanduslik seis on varasemast kindlam. Suur tänu meie ettevõtjatele ja inimestele, kes ka mandril töötades end Emmaste hingekirjas hoiavad. Tänu teile on Emmaste maksulaekumine Hiiumaal suurima kasvuga.

Oluline on, et poliitilised vastuolud ei takistaks sisulist tööd valla juhtimisel. Usalduslik ja aus suhe volikogu ja vallavalitsuse vahel ning valijate ehk vallaelanike ees on kõige alus.

Ilmus 27.10 Hiiu Lehes