Friday, October 30, 2015

Istung 25

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 25

Volikogu saalis kohal viis liiget, üks Skype-ühenduses.

Vallavalitsuse info
Tiit: Tulumaksu on septembri lõpu seisuga laekunud 698 tuhat, see on 80% eelarve mahust, 107,9% prognoositust ja 16,3% enam kui 2014.aastal. Allasutused eelarveprojektid esitanud, töö tervikuga käib. Nurste motokrossi kinnistule rentnik leitud, leping sõlmimisel. Nö vallavanema auto leidis oksjonil ostja.

Hergo: Kaugel on lisaeelarve koostamine?
Tiit: Novembris tuleb volikogusse.
Ülo: Kuidas on lood majanduse ja tervishoiu eelarve täitmisega, üks üheksa kuuga väga kõrge, teine madal?
Tiit: Esimese puhul investeeringud tehtud, ajab numbri kõrgeks; teisel puhul aga hoone küte ostmata, peagi ostetakse.


Emmaste valla arengukava aastateks 2015-2022 vastuvõtmine
Ülo andis ülevaate arengukava koostamise protsessist.

Tiit: Volikogul on otsustamiskoht tehtud ettepanekute osas, kas viia sisse?
Ülo: Jah, seda küll, lisaks võimalus muid küsimusi küsida.
Vaadati läbi arengukava avaliku koosoleku protokoll ja esitatud ettepanekud.
Vastu võetud, kõik poolt.


Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 vastuvõtmine
Heidi andis ülevaate. Konservatiivne, tulumaksu laekumise kasv tagasihoidlikult prognoositud 2016. aastaks, edastpidi ca +5% aastas. Investeerimise osas 2016.a. põhikooli soojustamine, Tärkma biopuhasti.
Hergo: Kuidas me kaasava eelarvega edasi minna saame?
Heidi: Kaasava eelarve eelnõu loodetavasti novembris volikogus.
Vastu võetud, kõik poolt.

Prähna - Peetri kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestatud, kõik poolt.

Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Kõik poolt.

Vaba põllu- ja metsamaa taotlejate nimekirjast väljaarvamine
Kõik poolt.

Kasutusvaldusesse antava põllumajandusmaa nimekirjast väljaarvamine
Kõik poolt.

Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
Kõik poolt.

Emmaste Vabaajakeskuse loomine ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine. Volikogu otsuse eelnõu tutvustamine ja Emmaste Vabaajakeskuse põhimääruse projekti lühitutvustus (ettekandja kultuuri- ja sporditöö spetsialist Anne-Ly Torstensson).
Tiit tutvustas, miks protsessiga üldse alustati.
Anne-Ly tutvustas muudatuse sisulist vajadust ja milline oleks ümberkorraldamise positiivne mõju.

Emmaste Vallavalitsusel koostada uue Emmaste valla hallatava asutuse- Emmaste Vaba Aja Keskuse - loomiseks ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamiseks vajalikud eelnõud volikogu novembrikuu istungiks. Põhimäärus saata haridus- ja kultuurikomisjonile läbi vaatamiseks.
Kõik poolt.

Ülesanne revisjonikomisjonile - hinnangu andmine vallavalitsuse tegevusele Pähkla – Konsu – Simuna kinnistute piiride kindlaksmääramise protsessis (ettekandja volikogu esimees Ülo Kikas).

Otsustati saata revisjonikomisjonile hinnangu andmiseks.
Kõik poolt.

No comments:

Post a Comment