Thursday, March 26, 2015

Istung 19

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 19

Vallavanema informatsioon (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Kahe kuuga on tulumaksu laekunud 142 tuhat, võrdluses 2014.a. on seda 18,5% enam. Arvelduskrediiti ei ole kasutatud. 19.-20. märts oli audiitor vallas toiminguid teostamas. 2015.a. I lisaeelarve vallavalitsuse poolt heaks kiidetud, esitatakse majandus- ja eelarvekomisjonile.
Osaleme messil "Maale elama". Kulusid ei kaasne. Sotsiaalministeerium pakub elektriautot tasuta vallale üle andmiseks. Otsustamise koht. Tankla osas uued asjad ilmnenud, esitatakse majanduskomisjonile.

Vahur: Mis on elektriauto läbisõit?
Tiit: peab vaatama, sõidupäevik olemas, akude eluiga umbes 5 a.

Hergo: PKT jaotamine, mis olid Emmaste seisukohad-eelistused ja kas mõni Emmaste objekt ka esile tõsteti?
Tiit: pakkusime Sõru sadama, Tohvri, tehti selgeks, et need ei kvalifitseeru.

Hergo: Mulle teeb muret Mini Arena olukord. Hetkel on see lausa ohtlik lastele lahtiste laudade tõttu, lisaks asjaolu, et mis veidi rebenenud, kipub kiiresti kärisema. Ehk lihtsam-targem oleks augud kiiresti ära lappida, Arena kestaks kauem. Millal selle korda teeme? Ilmad on soojad ja see peaaegu igapäevases kasutuses.
Tiit: palun selline info meili teel saata. Panen kirja ja annan Harrile info edasi.

Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017 kinnitamine.
Kõik poolt.

Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2027 kinnitamine
Tiit: Keskkonnaameti heakskiit olemas, oli eeldus, et jõudis teie lauale.
6 poolt.

Katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Kristi: kuidas lahenes küsimus korteriühistuga?
Hergo: siinkohal tunnustaks ühistu esimeest, saadi aru puudujäägist ning asuti seda kõrvaldama. Nädala jooksul on tehtud teavitustööd ja nimemuutus kõigi korterite esindajatega (taas) läbi räägitud.
Kõik poolt.

Õigusakti „Emmaste valla korra eeskirja kinnitamine“  kehtetuks tunnistamine.
Emmaste valla avaliku korra eeskiri koosneb praegu avaliku korra eeskirjast (mis on alates 01.07.2014 kehtetu), heakorra eeskirjast ja koerte ja kasside eeskirjast.
Määruse eelnõuga tunnistatakse terviklikult kehtetuks „Emmaste valla korra eeskiri“ ja eraldi õigusaktidega kehtestatakse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas“, Emmaste valla heakorra eeskirjad ja Emmaste valla koerte ja kasside eeskirjad.
Kõik poolt.

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas.
Kõik poolt.

Emmaste valla heakorra eeskiri.
6 poolt.

Emmaste valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.
6 poolt.

Emmaste valla põhimääruse kinnitamine, II lugemine
Jätkame III lugemisel

Emmaste Vallavolikogu 29. mai 2014 otsuse nr 39 „Emmaste valla arengukava aastateks 2015-2022 algatamine“ muutmine.
Kõik poolt.

Hiiu maakonnaplaneeringu juhtrühma esindaja määramine.
Ettepanek: Tiit Paulus.
Kõik poolt.

Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest ja vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine.
Vabastada Tõnis Saarnak, nimetada Heidi Siirus.
6 poolt.

Muud küsimused:
Volikogu arvamus noortekeskuse töötajate koosseisu muutmise kohta
Hergo selgitas, mis ajendas eelmisel nädalal tegema pöördumist vallavolikogu esimehe, revisjonikomisjoni esinaise ja vallavanema poole. See on mure, mis on tingitud vallavalitsuse kiirustamisest ja seotud osapoolte mittekaasamisest. Pöördumise ettepanek oli teema juures aeg maha võtta ja teha otsused laiemas ringis, kaasates eri huvigrupid.
Et volikogu esimees ja revisjonikomisjoni esinaine pöördumist toetasid, ent vallavanem mitte ja seega protsessi ei peatatud, pakkus Hergo volikogule võimalikud lahenduskäigud, nähes laias laastus kahte lahendust.
Mõistlik lahendus. Volikogu annab korralduse protsessiga tagasi minna. Kutsume kokku laiema arutelu noortekeskuse tuleviku osas ja vastavalt seal kokku lepitule ka tegutseme.
Uus komisjon. Volikogu leiab, et protsessi on õigesti juhitud ja midagi ümber vaatama ei pea. Et vallavanem ei pea kellegagi asju läbi arutama ja tegutseb enda paremal äranägemisel. Seega on eksijaks haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, kes asjatult tüli tekitas ja ajab mingit mõttetut kaasamise ja avatuse juttu. Sel juhul palun avaldada umbusaldust komisjoni esimehele ja valida uus komisjoni esimees. Mina ei näe mõtet olla kohatäitjaks, kes komisjoni pädevuses olevas valdkonnas infosulus hoitakse.
Kristi tegi omapoolse ettekande-ettepaneku.
Toimus arutelu. Ühist seisukohta ei kujunenud, asja arutatakse edasi.

Saturday, March 21, 2015

Valla leht

Aasta 2015 on hoogsalt veerema hakanud. Kui neid ridu loete, on ka kalendrijärgne kevad alanud. Kalendrisse vaatamata saabus kevad üsna varakult ja soojalt.
Ka valla jaoks algas aasta varakult. Alusdokument ehk vallaeelarve võeti vastu juba jaanuarikuu volikogu istungil. Tõsi, häältega 5:4 ehk üsna napilt. See tähendab, et kõiki küsimusi ei jõudnud me lõpuni arutada, nii et need kõigile vastuvõetavad oleks. Aga enamus otsustab.
Peatun positiivsel. Mul on siiralt hea meel, et vallavalitsus ja volikogu on haridus- ja kultuurikomisjoni mõtetega kaasa tulnud. 2013.a. detsembrikuu valla lehes kirjutasin, et komisjon analüüsis oma tööpõllu olukorda ja seadis plaane.
Tõime välja, et vallas on vajadus kultuurinõuniku järele. Emmaste valla arengukava 2015-2022 koostamise käigus sai see veelkord kinnitust. Ideeõhtute raames andsid eri otskondade elanikud märku, et uuel perioodil tuleb suuremat tähelepanu pöörata kultuurile.
Uue eelarvega kinnitasime ametikoha ja 20. märtsil lõppes konkurss. Mis tulemusega, eks seda kuuleme peagi.
Enne valimisi 2013.a. oktoobris oli üks minu peamisi sõnumeid, et lasteaiaõpetajate palk tuleb selle töö panusega vastavusse viia. Eelarve esimesel lugemisel tegin vastavasisulise muudatusettepaneku. Tänan kaasvolinikke, kes palgatõusu ettepaneku heaks kiitsid. Tõsi, arvestades töö vastutust ja olulisust, peame selle teemaga veel edasi minema.
Et eelarve juba jaanuaris vastu sai võetud, selle positiivne külg on ka tankla taasavamine. Vallavalitsusele jäeti nüüd piisavalt aega, et vajalikud toimingud teha ja juba enne turismihooaja algust tõepoolest taas siinsamas Emmastes tankla teenust kasutada saaksime.
Lisaks kultuurile on olnud arenguid ka spordivaldkonnas. Vallavalitsus on spordibaasiga seonduva päevakorda võtnud. Haridus- ja kultuurikomisjon hoidis terve 2014.a. jooksul ka sel teemal kätt pulsil ja tegi ettepanekuid, kuidas olukorda parendada. Usun, et see annab ka komisjoniliikmetele kindlustunnet edasi panustada, kui on näha ja tunda, et vallavalitsusele antud suunistega tegeletakse.
Veebruarist korraldatakse spordibaasi ja -halli puudutavat vallamaja kaudu, ent vallavalitsus tegeleb küsimusega, kuidas ja kes peaks spordibaasi haldama. Eeldatavasti korraldatakse selleks konkurss.
Lisaks on mul väga hea meel, et ettepanek spordihall vähemalt ühel päeval nädalas tasuta vallaelanikele avada, leidis heakskiidu. Kõigil vallaelanikel on võimalik esmaspäeviti kella 17-20 vahel spordihalli kasutada. Olgem siis varmad võimalust kasutama.
Isiklikult olen väga tänulik haridus- ja kultuurikomisjoni liikmetele, kelle tugev panus on võimaldanud igakuiselt väga sisukad koosolekud läbi viia. Aitäh teile Heli, Liina, Tiina, Ivi, Katre, Marko ja Teet.
Rõõmsat kevadet, head Emmaste elanikud!

Ilmus märtsikuu Emmaste valla lehes.

Wednesday, March 4, 2015

Valimiste võitjad ja kaotajad

Riigikogu valimised on selleks korraks läbi. Erakondlik mandaatide jaotus selge. Inimesed suuresti ka, kuigi selles osas tuleb veel muutuseid. Kes loobub europarlamendi, kes linnapea koha kasuks, kellest saab minister jne.
Täna, esmaspäeva varahommikul on võimalik esimesi järeldusi teha. Kes siis võitis ja kes kaotas valimistel?
Suurimad võitjad on kindlasti uued tulijad ehk Vabaerakond ja EKRE. Esimese osas mul kahtluseid ei olnud. Et EKRE nendega sisuliselt ühel pulgal on, tuli väikese üllatusena.
Eks on selge, et inimesed soovisid kursimuutust ja uusi tuuli. Kaks uut erakonda parlamendis seda ka pakuvad. Samas kindlasti ei saa alahinnata Vabaerakonna ja EKRE enda tubli tööd üle Eesti korraliku tulemuse saamisel.
Võitis ka Keskerakond. Tõsi, nad ei võitnud valimisi, ent ainsa parlamendierakonnana kogusid nad nelja aasta tagusest rohkem hääli. Edgar Savisaar, püstitades taasiseseisvumisaja uue häälterekordi, oli samuti võitja. Kahjuks ei tulnud see sisulise tööga, vaid maksumaksja arulageda raha kulutamise abil. Mis see Tallinna TV ja tasuta ajalehed, kus vaid iseennast reklaamitakse, siis muud on?
Reformierakond oli justkui võitja. Koguti enim kohti parlamendis. Teisalt, kolme võrra vähem kui aastal 2011. Oravapartei võitu jääb varjutama ka asjaolu, et see ei saavutatud mitte tugeva platvormiga, vaid hirmutamisega. Reklaamid, kus antakse valida, kas venemeelne Edgar või Eesti kursil püsimine, kusjuures ainult Taavi seda tagada suudab, ei ole ju sisuline argumenteerimine. Puhas emotsioonidel mängimine.
Kaotajad. Väikeparteisid ja üksikkandidaate ei saa kaotajaks pidada, sest nende võimalus enda ideid tutvustada jäi ahtaks nö suurtega võrreldes. Ja oleme ausad, paljuski puudus ka sisuline programm. Ainus erand on Rohelised. Neil oli läbimõeldud platvorm. Oli ka kampaania ja täiesti asjalikud väitlejad debattides. Ent 0,9%-line toetus sunnib vist uksi sulgema.
Sotsiaaldemokraadid. Veel aasta eest mõtlesid nad valimisvõidule. Vähemalt toetusprotsent andis selleks lootust. Ent valitsusse minek ja seal selgelt väiksemaks vennaks olemine jättis jälje. See tähendab, et oma programmi suudeti vähem ellu viia, kui valija lootis. Nüüd ongi neil mõtteainet, kas ja mis tingimustel oravate koalitsioonikutse vastu võtta.
Suurim kaotaja oli aga IRL. Nagu Marko Mihkelson asja kokku võttis, siis valimised näitasid, et eestlased paljuräägitud vasakpööret ei soovi. Küll aga on paremtiival väga konkurentsitihedaks läinud. Ehk EKRE ja Vabaerakond said suure hulga IRLi valijate hääle osaliseks.
Valimisringkond nr 5.
Ei mingit üllatust. Reformierakond võitis. Koguti küll pea tuhat häält vähem kui 2011.a., ent oldi siiski selgelt edukaimad. Tarmo Mänd, kes viimased kolm-neli kuud mööda saart sõitis ja hiidlaseid enda poolt hääletada palus, kogus loodetust- 2000 häält- vähem, ent siiski rohkem kui kaasvõitleja Lauri Luik Läänemaalt. Vastavalt 1234 ja 855 häält.
Mänd on hetkel esimesena ukse taga, ent pääseb kohe parlamenti, kui Urve Tiidus ministriks saab.
Tervelt 10% möödunud korrast vähem kogusid sotsid. 2011.a. Meie ringkonnas 24 ja nüüd 14% häältest. Suurim langeja oli kahjuks Kalev Kotkas. 1565 häälelt 649 peale. Samamoodi kukkus pea tuhande hääle võrra Neeme Suur. Võib arvata, et nende valija on konservatiivne ja ei andestanud kooseluseaduse jõuga läbi surumist. Riiklikult vaadates kaotasid seetõttu palju ka Imre Sooäär, Jaak Allik, Rait Maruste.
Natukene kaotasid siin ka IRL ja Keskerakond. Samas mitte märkimisväärselt. Küll esindavad parlamendis siinset piirkonda nende erakondade fraktsioonis uued näod. Tõnis Palts ja Jaanus Karilaid jäid välja, Raivo Aeg ja Enn Eesmaa astusid asemele.
Hiidlastest tegi üllatavalt tugeva tulemuse Urmas Selirand. 441 häält on Männi ja Kotkase järel kolmas resultaat. Aitas kindlasti EKRE uue tulija foon, ent ka aastatega tehtud töö.
Georg Linkov oma 344 häält kordaminekuks vast ei pea. Arvata võib, et Hiiu Lehe hääletustulemuste teema jättis oma jälje. Ja kui Kotkase puhul oodatakse Emmastes huviga, et kas ta tuleb nüüd tagasi vallavanemaks, siis Linkovil on Hiiu vallas tegemised pooleli ja teda ei taheta ära saata.
Esile kerkis Reili Rand 342 häälega. Esimest korda kandideerides igati märkimisväärne number. Võib arvata, et ta koondas suure hulga noori enda selja taha.

Ilma suurema kärata tegi hea tulemuse ka Rinno Lige, kes enda sõnul tahtiski Vabaerakonda toetada. 202 hääle abil aitas ta neil siin piirkonnas mandaadi teenida.
Keskerakondlane Ants Vahtras tegi samuti oma tulemuse ära. 192 häält kogus tema.
Positiivne on see, et Taavi Rõivas ütles öösel otse-eetris välja, Keskerakonnaga nad liitu ei tee. See aga tähendab, et sünnib kolmikliit. Kas seal saavad Reformierakonna partneriks olema sotsid, IRL või Vabaerakond, seda näitab juba käesolev nädal.

Ilmus 03.03.2015 Hiiu Lehes