Thursday, February 26, 2015

Istung 18

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 18

Vallavanema informatsioon
Tulumaksu on jaanuarikuuga laekunud 74 tuhat eurot ehk 8,1% planeeritud aastamahust ehk 104,7% prognoositud 1 kuu laekumisest. Võrreldes 2014.a. jaanuarikuuga on tulumaksu laekunud 15,2% enam. Tulud on 8,6% kavandatust täidetud.
Sõru väikelaevasadam saab registreeritud sadamaregistris, umbes kahe nädala pärast on asi lõpule viidud.
Valitsuse otsusega saime 9700€ täiendavalt teerahadeks, läheb Pharmasse viiva tee mustkatte alla viimiseks.

Hergo: Tunnustan, et komisjonis tõstatatud lasteaia värava teema kiire lahenduse sai. Niisamuti oleks mul hea meel, kui oktoobris-novembris teemaks olnud sild ja selle käsipuu lahenduse saaks. Millised on praegused arengud sellega?
Tiit: Materjal on jaanuari alguses käsipuu jaoks ära tellitud.

Ülevaate andmine Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevusest
Noortekeskuse töötaja Kristel Pisa: toimivad päästering, näitering, mudeliring; abiks on vabatahtlik Slovakkiast, siin kuni 18.12.15; külastajaid on sõltuvalt päevast ca 7-17, ürituste puhul rohkem.

Vallavolikogu otsus “AS Saarte Liinid ühisveevärgi liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlastamine”
Tiit: Saarte Liinid on teine vee-ettevõtja Emmaste territooriumil, tuleb kooskõlastada liitumistasud. Lühidalt on see see, kui keegi tuleb ja liitub SL-le kuuluva veetoruga. Tasu on konkreetsete tööde maksumus. Kasumeid sealt välja imema ei hakata, kulude katteks esitatakse arve.
Olemasolevaid tarbijaid see ei puuduta.
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus “Sõru sadamas vee-ettevõtjaks määratud AS Saarte Liinid ühisveevärgiga liitumise eeskiri”
Kanalisatsiooni see määrus ei puuduta.
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste Lasteaia Naksitrallid põhimäärus“ muutmine
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus „Kinnistu omandamine“
Eesmärk osta tankla kinnistu, sihtotstarve ärimaa. Müüja kustutab hüpoteegiga tagatud nõuded. Hinnaks 20000.
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus “Vallavara kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldamise delegeerimine vallavalitsusele”
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu 31.01.2013 määruse nr 69 „Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend“ lisa nr 2 muutmine
Ettepanek muuta palgajuhendit nii, et uus ametikoht, kultuuri- ja spordispetsialist oleks ametikoht, mitte töökoht. 2 poolt, 4 vastu
5 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu 17. aprilli 2014 otsuse nr 3 “Vallale kuuluva kinnistu kasutusse andmine” kehtetuks tunnistamine
Kõik poolt

Raamatupidamise 2014. aasta aastaaruande auditi läbiviimiseks audiitori nimetamine
5 hinnapakkumist. Vastas kaks firmat, soodsam valiti
Kõik poolt

Vallavolikogu esindaja nimetamine Marie Breveri nimelise hariduspreemia määramise komisjoni
Hergo esitas volikogu esindajaks Ülo.
Kõik poolt

Muud küsimused:

H.Tasuja ettekanne täiendavate vahendite hankimisest Hiiumaa valdade eelarvesse ehk turismimaksust.

Kiri

Hea volikogu liige,

kirjutama ajendas mind volikogus arutlusele tulev eelnõu „Palgajuhendi lisa nr 2 muutmine“. Täpsemalt sellega kaasnev ehk kultuuri- ja spordispetsialisti või teisisõnu kultuurinõuniku tööle rakendamine.
Haridus- ja kultuurikomisjoni praegune koosseis on esimestest koosolekutest alates arutanud kultuurinõuniku ametikoha ja selle võimaliku vajaduse üle. Oleme seda meelt, et antud ametikoht on Emmaste valla jaoks vajalik.
Meie arvamust toetab eelmisel aastal algatatud valla arengukava koostamine. Selle protsessi käigus viisime läbi viis ideeõhtut valla eri otskondades. Kui osalenud pea saja inimese arvamused koondada, siis üleüldiseks prioriteediks seati kultuur.
Väljavõte ideeõhtute kokkuvõttest: „praegusest suuremat tähelepanu tuleb eesootaval perioodil pöörata kultuurile. Viie otskonna kokkuvõttes oli see prioriteetne küsimus. Ehk tuleb tegeleda kultuuri sisulise poolega – kuidas aktiviseerida inimesi, koordineerida valla ja vallas toimuvaid üritusi, selgitada välja vajadused ja pakkuda lahendused, tuleb märgata ja tunnustada sädeinimesi, kujundada välja valla märgiüritus, aga ka ürituste kaudu tekitada suuremat ühtsust piirkonna ja valla elanike seas. Eelkõige on oluline luua ametikoht eelpool mainitu eestvedajale, et teemaga saaks süsteemselt tegelema asuda.“
Jaanuarikuus kinnitas volikogu valla 2015. aasta eelarve. Seal oli arvestatud uue ametikoha loomisega. Täiskohaga ametikoha.
Samas ikka ja jälle kuulen mõtteid, et täiskohaga ametikoha jaoks ei ole meil inimesele piisavalt tööd pakkuda. Lisan teile manusena komisjoni poolt koostatud ametijuhendi tööversiooni. Leian ja leiame komisjonis, et tööpõld on lai ja käed rüpes istuma ei pea. Sama meelt olid ka inimesed, kes arengukava protsessi raames sel teemal arvamust avaldasid.
Ma kindlasti ei ütle, et meie kultuurielu kiratseb või et midagi ei toimu. Olen teadlik meie valla atsakatest inimestest. Mul on hea meel, et on neid, kel jagub energiat ka väljaspool oma kodu panustada; kel on mõtteid ja jõudu ühiskondlikku elu sisukamaks muuta.
Küll aga näen ma arengukohti.
Lühidalt neist.
Meil on vahepeal kadunud järjepidevus valla tasandil kultuurisündmuste korraldamisel. See aga on viinud selleni, et paljudel on kadunud harjumus kodust välja tulla, kui midagi toimub. Inimeste aktiviseerimine on väga oluline teema, millega tegeleda.
Arvan, et lisaks üritustele vajame valdkonna laiemat arengut, praegustele tegijatele nõu ja jõu pakkumist (s.h otsida uusi projektifonde ja aidata taotluste kirjutamisega). Aga ka praegu toimuvate sündmuste ja tegemiste sidususe tõstmist. Ja tegeleda tuleb ka valla positiivse kuvandi välja arendamisega.
Eks mõtteid on veel.
Samas tahan ma laiema paralleeli tõmmata.
Peale volikogu valimisi aastal 2013, ütles volikogu esimees mulle, et meie vaated ja mõtted on väga sarnased, ainult haldusreformi ja nägemuses Hiiumaa valdade arvust jooksevad need lahku. Vastumeelsust nende teemadega tegeleda olen volikogus ka ise tunnetanud. Ja olen teadlikult neid ka ise mitte tõstatanud.
Mina olen oma seisukoha juba ammu välja öelnud. Samas kinnitasin volikogu liikmeks saanuna, et kui volikogu enamus ja kogukond seda soovivad ning me selle nimel vaeva näeme, siis tegutsen ka mina selle nimel, et Emmaste püsiks iseseisva vallana.
Küll olen end tabanud mõttelt, et mis on see, mille nimel soovime oma valda säilitada?

Kultuur võiks olla üks oluline, väga oluline märksõna. Kohalik kultuur, mida säilitada ja edasi kanda. Sel juhul on aga tähtis sellesse ka ise panustada. Suunata sinna ressursid, et avaliku konkursi läbi leiaksime tõeliselt kuldaväärt oskustega inimese, kes valkonda koordineerima asuks ja sellele uut hoogu puhuks.

Monday, February 23, 2015

Hiidlane Riigikogus

Eilsest [19.02] alates saab Riigikogu valimistel eel- ja e-hääletada. Valimispäev ja tulemuste selguminegi ei ole enam mägede taga.
Praeguses parlamendikoosseisus on kaks hiidlast, lähiminevikust mäletame, kui neid oli seal ka kolm. Ebaproportsionaalselt palju meie elanikearvu arvestades. Ent meeldivalt palju.
Kas ka uues, XIII koosseisus saab hiidlane või lausa hiidlased olema? Eks see sõltub meist, hiidlastest. Ent mitte ainult.
Meie kodusaare esindajaid on kandideerimas seitsme partei koosseisus.
Pole küll ehk ilus, ent tõmban mõne mehe unistustele kohe vee peale. Aleks Saarnak (RÜE) saab kindlasti väärt kogemusi. Ent RÜE ehk Ojulandi-erakond ei kogu tõenäoliselt 1% häältestki.
Nagu keegi Twitteris tabavalt märkis, on väikeerakondade poliitiliseks enesetapuks vaja neile rahvusringhäälingus eetriaega anda. Sõnavõtud nagu „Hiiumaa all on rohkem naftat kui Kuveidis“ või „Meil pole valimisprogrammi, sest kardame, et teised varastavad selle ära“ ei sisenda just kindlustunnet neile häält andma.
Rinno Lige esindatav Vabaerakond on väljas täisnimekirjaga. Ja nagu küsitlused näitavad, on neil lootus valimiskünnis ületada ehk koguda 5% valijate toetus. Samas realistlikult hinnates on Lige enda võimalused pigem olematud. Üldnimekirja 84. koht ei vii edasi ka asendusliikmena.
Urmas Selirand ja EKRE on samuti 125 inimesega nimekirja välja pannud. Selirand ise on üldnimekirjas 46. kohal ehk torkab hiidlaste seas silma. Ja kuigi küsitluse järgi on ka neil võimalus parlamenti pääseda, mina selles kahtlen.
Sest valimispäeval saab otsustavaks ka see, millised nimed sul välja panna on. Siin jääb EKRE võrreldes teistega jänni. No ei ole lihtsalt häältemagneteid...
Hiiu-Lääne-Saaremaa ringkonnas jagatakse kuus kohta. Hääletamas käib senist valimisaktiivsust ja elanike arvu arvestades umbes 30000 inimest. Seega isikumandaadi saamiseks peaks koguma ca 5000 häält. See on aga ebatõenäoline.
Parimana teenisid Jaanus Tamkivi ja Urve Tiidus (mõlemad RE) üle 3000 hääle. Oravapartei tegi meie piirkonnas parima tulemuse ja võtab arvatavasti ka seekord kaks kohta siin jagatavast kuuest endale.
Samas ei tähenda see, et hiidlane Tarmo Mänd Riigikogusse jõuab. Oma 1200-1300 häälega teeb ta erakonnale korraliku tulemuse, et kindlasti koguvad nii Tiidus, Lauri Luik kui Kalle Laanet temast rohkem.
Seega oleks ta oma erakonna pingereas neljas. Nagu mainisin, saab reform piirkonnast nr 5 arvatavasti kaks kohta. Ja isegi kui Tiidusest saab minister, siis on just Mänd see, kes esimesena ukse taha jääb. Tema positsiooni erakonnas näitab ka see, et üldnimekirjas on ta 125 kandidaadi seas alles 96.
Parlamendierakondadest on oma siinsed positsioonid kaotanud Keskerakond. 2011. aastal koguti 15% häältest ja võeti üks koht kuuest. Nende esinumber Laanet jooksis aga üle oravate manu. Vedurijuhiks toodud Enn Eesmaa jääb saareelanikule paraku kaugeks.
Samas on neil siiski võimalik üks koht parlamenti siit piirkonnast lunastada. Selle saab Jaanus Karilaid. Üldnimekirjas 70. kohal olev Ants Vahtras jääb oma 100-150 häälega tubliks parteisõduriks.
Sotsiaaldemokraatidel on väljas koguni kaks hiidlast. Ühtepidi väga positiivne. Teisalt on siin taga kindlad põhjused. Riigikogu siseinfo kohaselt ei soovi Kalev Kotkas parlamendis jätkata. Üldnimekirja 26. positsioon tähendab samas, et tema võimalused Riigikogusse jõuda on hiidlastest kõige suuremad. Eriti kui õnnestub valitsuserakonnaks saada.
Eelmisel korral tegi Kotkas 1500 häälega kõva tulemuse. Sel korral mõjutab seda kindlasti tema poolehoid kooseluseadusele ja ka „katuserahade“ kasutamisega seotu.
Kui aga Kotkase nö keskmine valija ei toeta kooseluseadust, siis uus parlamenti pürgija Reili Rand seda pelgama ei pea. Tema valija juhindub teistest argumentidest.
Kindlasti kaotas ka kaitseliitlane Neeme Suur kooseluseaduse eestvõitlejana toetajaid, ent Hannes Hanso juhtimisel on vähemalt üks koht siit piirkonnast neil olemas.
Kui Keskerakond on positsioone kaotanud, sii IRL on 2011. aastaga võrreldes olukorda parandanud. Eelmisel korral 2200 häält kogunud Tõnis Palts on nüüd Raivo Aegi järel teine number. Hiidlasena on nimekirjas jätkuvalt Georg Linkov, üldnimekirja 57. number.
Tõenäoliselt kogub Linkov nelja aasta tagusega võrreldes tublisti rohkem hääli. Seda näitas ka kohalike valimiste tulemus. Kas see ka parlamenti viib, on omaette küsimus. Teisipäevases Hiiu Lehes lahvatanud skandaal tõestab igal juhul, et andunud toetajaid tal jagub ja kõik on võimalik.
Kokkuvõttes ennustan, et valimisringkonnas nr 5 võtab valimisvõidu Reformierakond. Nad saavad kaks kohta kuuest, ent nende seas ei ole hiidlast. Neljandaks jääb ja ühe koha kuuest saab Keskerakond. Hiidlane see ei ole.
Sellega on pooled ehk kolm kohta kuuest jagatud. Nii Isamaa ja Res Publica Liit kui Sotsiaaldemokraadid saavad kindlasti ühe koha ja heitlevad teise nimel. Arvestades, et IRLi on lisandunud endine KAPO peadirektor, sotsidel pole enam Kajar Lemberit (1300 häält 2011a.) ja nende reiting on langustrendis, peaks teise koha saama IRL.
Küll aga jõuab Kalev Kotkas parlamenti, kas üldnimekirja alusel või nt Hannes Hanso ministriks asudes tema asendusliikmena.
Et IRL võib saada kaks kohta, on ka Linkovil head väljavaated. Tõsi, mitte number kahena, sest kuigi Raivo Aeg on poliitikas algaja, on ta ikkagi suurema elanikearvuga Saaremaa mees ja tuntud nägu. Aga arvestades just Tõnis Paltsi tugevat positsiooni ja võimalust majandusministri portfell teenida, saaks Linkov asendusliikmena Riigikogusse.
Olen optimist ja usun, et hiidlased saavad ka sel korral esindaja Toompeale.

Ilmus 20.02.2015 Hiiu Lehes