Monday, December 22, 2014

Istung 16

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 16

1. Vallavanema informatsioon
30. novembri seisuga on tulumaksu laekunud 751 tuhat ehk 95,4% planeeritust ehk 104% prognoositud 11 kuu laekumisest. Arvelduskrediiti ei kasutatud.

Kristi: algab teede lahtiajamise hooaeg, mis on põhimõtted ja kes otsustab?
Tiit suunas vastamise Harrile.
Harri: lahti aetakse järgepanu püsielanike teeotsad, kes harvem käivad Emmastes, saavad helistada ette; probleemide-küsimustega helistada EMKO juhi numbril.
Hergo: kas vallavalitsus on saatnud tagasiside LEADER strateegia uue perioodi prioriteetide kohta? Kui, siis milline see on?
Tiit: veel ei ole teinud seda.
Hergo: EMOLi koosolekud toimuvad aasta algul volikogus öeldu põhjal 4-5 korda aastas. Mitmel me osalenud oleme ja kas neist võiks ka volikogule ülevaate anda?
Tiit: mina osalesin ühel, ülejäänutel peaks Gustav osalema, kutseid ei ole tulnud mulle rohkem.
Hergo: suhtlesin just vahetult enne volikogu meie vabatahtlikuga Slovakkiast. Esmalt küsimus, mis vestluse käigus ilmsiks tuli. Kas oleme ühte valla korterisse veel leidnud/leidmas üürilist? Ja siis probleem, mis vabatahtliku korteriga on- duširuumi vee äravool ei ole korras, põrandale jookseb vesi.
Tiit: jah, üürnik kirjutab end ka valda sisse, korteritega pikemaks ajaks ei tee üürilepingut kui aastaks. Harri: duširuumi vaatame üle.
Ülo: kuidas läks eakate jõuluüritus?
Tiit: hästi, halba ei ole kuulnud.
Katrin: kultuuritöötaja, kas ja millal asub tööle?
Tiit: kui eelarvega nii kaugele jõuame ja ametijuhend kooskõlastatud, saab konkursi välja kuulutada.

2. Ettekanne "Emmaste täna ja homme”

3. Emmaste valla 2015. aasta eelarve kinnitamine, I lugemine
Otsustati saata teisele lugemisele. 
Toetada Hergo muudatusettepanekuid ja saata need eelarve- ja majanduskomisjoni arutamiseks.


4. Emmaste valla põhimääruse kinnitamine, I lugemine
Otsustati saata teisele lugemisele.


5. Emmaste valla maamaksumäärade kehtestamine 2015. aastaks
Otsustati 6 poolt, 1 vastuhäälega jätta 2014. aasta tasemele.

6. Katastriüksuste lähiaadressi muutmine
Otsustati 6 poolt, 1 vastuhäälega heaks kiita.

7. Sõru sadamale nime määramine
Kõik poolt.

8. Emmaste valla ettepanekud Hiiumaa arengustrateegia 2020+ täiendamiseks ja korrigeerimiseks
Nõustuda, lisades tingimused, mis on Emmaste valla arengustrateegiaga liitumise eelduseks.

9. Emmaste valla ettepanekud ja vastuväited Hiiu maakonna mereala planeeringule
Otsustati jääda oma varasemates kirjades ja otsustes (sh Tallinna Halduskohtule esitatud kaebuses) väljendatud seisukohtade, põhjenduste ja ettepanekute juurde.

10. Rahvakohtunikukandidaatide valimisest
Otsustati teha ettepanekud kandidaatide osas järgmisel korral .


11. Muud küsimused

No comments:

Post a Comment