Tuesday, December 2, 2014

Emmaste ütleb tuugenitele kindla ei

Neljapäevasel Emmaste vallavolikogu istungil oli päevakorras ka maavalitsuse kirjale „Hiiu maakonda ümbritseva mereala maakonnaplaneeringu kooskõlastamine“ vastamine.
Ühehäälselt otsustas volikogu planeeringut mitte kooskõlastada. Otsustati jääda ka oma varasemates kirjades esitatud seisukohtade ja ettepanekute juurde.
„Emmaste vald ei ole nõus planeeringu eskiislahenduses alaga PT7, sest leiab, et tuuleenergia tootmiseks ettenähtud planeeringuala PT7 asub Emmaste valla rannikule sobimatult lähedal ja oleks sellest tulenevate mõjudega ja võimalike riskidega otseses vastuolus Emmaste vallas elavate inimeste majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajaliste suundumuste ja vajadustega. Tegemist oleks ka pärandkultuuri mõjutavate ja kogukonna enesemääramise õiguste rikkumise põlistamisega,“ seisab otsuses.
Ehk lühidalt – me ei soovi tuulegeneraatoreid enda rannikule ega seda ümbritsevasse merre.
Samas oli selle teema juures veel lisanüanss. Nimelt võttis maavanem oma 21. novembri korraldusega nimetatud planeeringu vastu. Et see oli maavalitsuse jaoks oluline samm, näitas asjaolu, et juba keset tööpäeva hõiskas selle Facebooki grupis Hiiumaa Heaks välja maavalitsuse töötaja Urve Pill.
Samas ei olnud maavalitsus selleks hetkeks saanud nimetatud planeeringule Emmaste ja Käina vallalt kooskõlastust. See tuuakse välja ka maavanema korralduses.
Ülbe, kui mitte seadusevastane käitumine. Eriti kuna Emmaste vallavolikogu oli oktoobrikuisel istungil taodelnud, nii nagu seadus ette näeb, lisaaega kooskõlastusetaotlusele vastamiseks.
Aga millegipärast ei olnud aega vastust ära oodata.
Põhimõtteliselt oli volikogul kolm võimalust. Esiteks leppida asjade sellise käiguga.
Teiseks mitte vaidlustada maavanema 21. novembri korraldust, vaid esitada vastuväited avalikul väljapanekul, lasta siseministeeriumil teha järelvalvet ja hinnata, kas maavalitsus käitus õiguspäraselt.
Või siis vaidlustada antud korraldus halduskohtus. Ja just selle tee volikogu ka valis, volitades vallavanemat tegema kõik vajalikud toimingud.
Olen aus, et ma polnud volikogu istungil sugugi kindel, et kohtusse pöördumine on õige tee. Leian ka, et tark oleks Käina vallaga ühiselt asjaga edasi minna. Aga eks näis, mis seisukoha nemad volikogus võtavad.
Maavanema korralduse järgi toimuks maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek Hiiu Maavalitsuses detsembrikuus.
Parim aeg! Tööpäevi on pühade ja lühendatud tööpäevade tõttu tavapärasest vähem. Inimesed on haaratud aastalõputegemistest ja jõuluettevalmistustega. Ehk oleks võimalikult vähe neid, kel aega ja mahti kaasa rääkida. Nüüd lükkub kogu protsess aga määramatult edasi.
Kui Emmaste vald on juba korduvalt tuugenitele „Ei!“ öelnud, Käina volikogu ei ole kooskõlastanud mereala maakonnaplaneeringut, mis tuuleparke lubaks siia projekteerida, Hiiu vallas tekitab teema suurt pahameelt, siis võiks ka valitsus (või riik, nagu armastatakse segi ajada) seisukoha võtta.
Riigikogu liige Tõnis Palts (IRL) koostas ja andis 13. juulil 2013 menetlusse Looduskaitseseaduse muutmise eelnõu, millega keelataks Eestimaa meresaartel ja nende ümbruses üle 30 meetri kõrgused ja 20 kw võimsused tuulegeneraatorid. Eesmärk oli seista turismi kui Eesti saarte kõige jätkusuutlikum majandusharu eest.
Kahjuks ei väärinud teema endise keskkonnaministri ja nüüdse välisministri meelest pikemat arutamist. Ja uues valitsuskoalitsioonis on eelnõu jäänud sahtlipõhja tolmu koguma.

Küll aga oleks enne Riigikogu valimisi sobiv aeg selleteemalisi küsimusi küsida.

Avaldatud Hiiu Lehes 02.12.2014

No comments:

Post a Comment