Thursday, January 29, 2015

Istung 17

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 17

Hiiumaa turvalisusest
Piirkonnapolitseinikud M.Karjamaa ja H.-T.Nisumaa andsid ülevaate.
Emmaste vallas pandi 2014.a. toime 6 kuritegu, üle-eelmisel 20. Joobes juhte tabati 2. Ühtegi abipolitseinikku Emmaste vallas ei ole, on 1 kandidaat.

Vallavanema informatsioon
31.12 seisuga laekunud 101,7% eelarves kavandatust. Tulumaksu 822 tuhat. 104% planeeritud mahust. Kulud 97% planeeritud mahust. Arvelduskrediiti ei kasutatud. Vallas aasta alguse seisuga 1256 elanikku, vähenemine 13 võrra. Sündis 9 last.
Mida öelda. Tulime toime, suured võlad said makstud. Loodan, et 2015 tuleb parem.
Vastused volikogu liikme detsembris esitatud küsimustele.
Küsimus 1) Kas ja milliseid võimalusi näeb vallavalitsus Emmaste valla laste arvu kasvuks? Milline on vallavalitsuse konkreetne tegevusplaan aitamaks kaasa sellele, et laste arv võiks vallas tõusta või vähemalt mitte langeda võrreldes praegusega?
Laste arvu tõstab sündivus või sisseränne. Sündivuse kasv on seotud eri regionaalsete teguritega, mida väikesel KOVil keeruline muuta. Vallavalitsus ootab ettepanekuid ja loodame, et uus arengukava annab suuniseid. Täna on toimiv mehhanism, laste- ja sünnitoetuste näol. Kas toetus üksi motiveerib, on omaette küsimus. Positiivne, et on lasteaiakohti ja põhikool. Pikemas perspektiivis võiks mõelda elamufondile.
Küsimus 2) Tooge välja, millised (lisades rahasumma) on Emmaste valla lastetoetused ja kuidas on need viimase kümne aasta jooksul muutunud. Millised on Käina, Pühalepa ja Hiiu valla lastetoetused?
Liia Rull koostas kokkuvõtte (esitati volikogu liikmetele paberkandjal). 
Ei ole teistest maas. Küsimus, kas on piisavad või ei ole, on tulevikuteema.
Küsimus 3) Valmistada ette materjalid vallavanema ametiauto müügi ja saadava summa eest uue ametiauto ostu kohta. S.h oletatav ametiauto väärtus ja müügist saadav tulu, väljavõte antud summa eest pakutavatest ostmist väärt sõiduautodest.
Minu arvates reaalne müügihind on 4000-5000€. Masina läbisõit 262000 km. Küsitav, kas selle hinna eest saadava auto tehniline seisund väärib auto ostmist.

Emmaste raamatukogu nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
Kutsuda tagasi Merike Kallas ja Tiia Sillaste.
Nimetada Emmaste Põhikooli esindajaks Maiu Hiis tema nõusolekul.
Nimetada Emmaste Vallavolikogu esindajaks Kristi Ugam tema nõusolekul.
Kõik 9 poolt.

Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadi valimine 
Kandidaat Kristi Ugam, taandas end hääletamisest
Kõik 8 poolt

Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine
Nimetada jaoskonnakomisjoni esimeheks Mare Hiis ja liikmeteks Helve Nigul, Triinu Pihel, Pilvi Post, Aimi Pruul, Erki Ala, Aimi Jaarma.
Kõik 9 poolt.

Katastriüksuste lähiaadressi muutmine
Kõik 9 poolt.

Emmaste valla 2015. aasta eelarve kinnitamine, II lugemine
Gustav: Tõstes palka, saame ka ise eelarvesse rohkem maksutulu.
Tiit: Iga 5%, mis suudame tõsta, tähendab, et läheneme sellele, et tööaasta hakkaks võrduma pensioniaastaga.
Kristi: Kas vaesuses olijad ei peaks olema prioriteet?
Tiit: Sotsiaalkomisjoni teema ja nemad on oma ettepanekud teinud.
Kristi: Kas peame üle maksma vallad, kus on poole rohkem maksumaksjaid?
Gustav: Tuleks olla turul atraktiivsed.

Kinnitada Emmaste valla 2015. aasta eelarve vastavalt lisale.
5 poolt, 4 vastu

Muud küsimused.
HOLi vastus Emmaste valla ettepanekutele Hiiumaa arengustrateegia 2020+ täiendamiseks ja korrigeerimiseks, volikogu esimees ja vallavanem vahendasid kohapealset arutelu.

No comments:

Post a Comment