Friday, October 31, 2014

Istung 14

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 14.

Vallavanema informatsioon
Tulumaksu 76,2% aastasest mahust laekunud. 101,6% prognoositud 9 kuu laekumisest. Septembris arvelduskrediiti ei võetud.

Kristi: Sotsiaalkomisjoni koosolekud toimuvad tööpäeva sees, seal kaks esindajat valla palgal, kas teevad selle aja arvel lisatööd?
Tiit: Ei ole probleemiks olnud.
Hergo: Mul on palve, mitte küsimus. Rattarallit korraldades tuli ilmsiks noortekeskuse ja Pharma vahelisel teelõigul asuva silla kehv olukord. Selle kaudu käivad valla inimesed Pharmas tööl. Puudub käsipuu ja seal on pime, ohtlik inimestele. Palun silla teema juba sel aastal päevakorda võtta. 
Tiit: Tegeleme sellega.
Gustav: Kas EASist on infot? 
Tiit: Tahetakse teha otsus, ettekirjutus, ära vormistada asi. Summa suurust ei tea. Homme suhtleme veel nendega.

Joanna Jürimäe tutvustas Osaluskohvikut ja kahte organisatsiooni- MTÜ Hiiumaa Ankur ja ENL.

Emmaste Vallavolikogu aseesimehe valimine
Kandidaadiks esitati Hergo Tasuja. Soovis end hääletamiselt taandada. 7 poolt.

Emmaste Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine. 
Komisjoni suurus: 3, 5 poolt. 5, 2 poolt. Ehk saab olema 3-liikmeline komisjon.
Esimees: Kristi Ugam. Taandas end hääletamiselt. 6 poolt, 1 vastu. Liikmed: Teet Laja 7 poolt, Tiit Laun 2 poolt, Vahur Leenurm 3 poolt, Gustav Kotkas 4 poolt. Ehk liikmeteks Teet ja Gustav.

Emmaste Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muudatuste tegemine
Esimees Gustav Kotkas esitas: liikmeteks Heidi Siirus ja Katrin Härm, Merike Kallas liikmete seast enda soovil välja. 8 poolt.

Emmaste Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muudatuste tegemine
Esimees Hergo Tasuja esitas: Teet Laja liikmeks. 8 poolt.

Emmaste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni kooseisu muudatuste tegemine 
Arvata Maiu Hiis komisjoni liikmete hulgast enda soovil välja. 8 poolt.

HOL-i üldkoosolekule esindaja ja esindaja asendaja nimetamine
Esindajaks Hergo Tasuja. 8 poolt. Tema asendajaks Tiit Laun. 8 poolt.

HOL-i hariduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni valla esindaja nimetamine
Hariduskomisjoni Hergo Tasuja. 8 poolt. Sotsiaalkomisjoni Liia Rull. 7 poolt.

Kaks kinnistu jagamist. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine
7 poolt.

Ehitise peremehetuks tunnistamine
8 poolt.

Emmaste valla 2014. aasta eelarve I lisaeelarve
Kinnitada lisaeelarve. 8 poolt.

Emmaste valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise, lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord
Kinnitada sotsiaal- ja haridus- ja kultuurikomisjoni ühiseelnõu. 6 poolt. 2 vastu.

Hiiu Maavalitsuse kirjale 07.10.2014 nr 12-2/2014/353-36 „Hiiu maakonda ümbritseva mereala maakonnaplaneeringu kooskõlastamine“ vastamine 
Pikendada vastamise tähtaega. 8 poolt.

Hiiumaa Arengustrateegiaga liitumise arutelu

No comments:

Post a Comment