Saturday, May 13, 2017

Istung 46

Istung 46
Kohal 7 volikogu liiget.

Vallavalitsuse info
Tiit: tulumaksu on laekunud 330 tuhat nelja kuuga. Aprillis 7,9% vähem kui aprillis 2016, samas nelja kuuga 4% enam kui möödunud aastal.
Vahur: kuidas bussi hankega edeneb?
Tiit: paneme kokku seda.
Kristi: puhkusekuupäevad, kas saaks teada?
Tiit: ei oska öelda, pigem juunis.

Volikogu otsus „Investeeringuobjekti kinnitamine“
Tiit: kokku oli 48 hääletanut, 23 häält sai parkla asfalteerimise idee, 19 häält kooli juurde bussipaviljon ja 6 häält haljasala rajamine.
Ülo: kas saaks idee sisu lahti selgitada?
Tiit: idee oli prügikonteinerite ümber teha sein ja bussipeatuse ja poe tagune parkimisplats asfalteerida.
6 poolt, 1 vastu

Volikogu otsus „Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule „Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine”
Kristi: tunnustan Kairit-Ülo suure töö eest.
Hergo: liitun kiitusega, tugev töö on ära tehtud.
Ülo ja Kairi tutvustasid lühidalt pea poolesajaleheküljelist dokumenti.

Ülo luges ette otsuse: Mitte nõustuda otsuse lahutamatuks osaks olevas lisas toodud põhjendustel haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepanekuga ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga.
Teha Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada Vabariigi Valitsuse algatatud ühendamismenetlus Emmaste valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise osas haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 p 1 alusel.
6 poolt, 1 vastu

Muud küsimused
Volikogu protokolliline otsus “Lasteaiaõpetajate palgamäära vastavusse viimine Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusprogrammi tingimustega”
Hergo: riik eraldab kohalikele omavalitsustele lisaraha, et 1. septembrist tõuseks lasteaiaõpetajate keskmine palk vähemalt 80%-ni ja järgmise aasta 1. jaanuarist vähemalt 85%-ni kooliõpetajate palga alammäärast. Riigieelarvestrateegias lepiti kokku, et järgmise nelja aasta jooksul antakse selleks kokku 58,5 miljonit eurot.
Toetuse saamiseks peab kohalik omavalitsus tagama omaosaluse kuni ühe kolmandiku ulatuses. Lasteasutuse õpetajate toetus eraldatakse kohalikule omavalitsusele siis, kui omavalitsus on teinud otsuse, et palga alammäär on alates 2017. aasta 1. septembrist vähemalt 80% ja 2018. aastast vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
Teema oli haridus- ja kultuurikomisjonis arutlusel ja komisjon toetas ettepanekut. Minu andmetel - ja seda kinnitas ka lasteaiadirektor - on Emmaste vald hetkel toetuse saamiseks kõlbulik, kuna lasteaiaõpetajate töötasu on veidi üle 80% üldhariduskooli õpetajate palga alammäära. Uuel aastal peaks see olema vähemalt 85%.
Et meie lasteaiaõpetajate arv on väike ja ka palgatõusuprotsent ei peaks esialgu üle jõu suur olema, siis rahaline mõju valla eelarvele on väike. Samuti saaks riigipoolne toetus meile suhteliselt väike olema. Seega tegemist paljuski poliitilise otsusega ja sõnumiga, et kõrgharidusega spetsialistid nagu lasteaiaõpetajad on meie valla jaoks väärtus.

Otsustamine lükati edasi järgmisele istungile.

No comments:

Post a Comment