Sunday, May 29, 2016

Istung 32

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 32

Osales 7 volikogu liiget

Vallavalitsuse info
Tulumaksu on laekunud nelja kuuga 317 tuhat, mis on 33,9% eelarves planeeritust. Eelmise aastaga võrreldes 7,9% enam. Aprillis laekus 82 tuhat ehk 16,5% enam kui 2015.a.
Alates 2.maist on tööl Karin Gross, finantsjuht.
30.04 seisuga tulud täidetud 41%. Kulud 28% täidetud.
LED-valgustite hinnapakkumine olemas, peatused kasutajate arvu statistika järgi välja valitud. 8 peatust.
Käib ELASA valguskaabli paigaldamise ettevalmistamine.
Tohvril toimus teine talgupäev, osales 120 inimest ja sügisel on plaan jätkata.

Vallal käsil kaks hanget, kooli ja hooldekeskusega seotud.
Leader projekt spordihalli jaoks sai rahastuse, ootab lõplikku kinnitust.
11. juunil Saaremaa-Hiiumaa köievedu.
Konkurss koolile uue direktori leidmiseks käsil.

Ülo: Harju tuuliku kordategemise visioon?
Tiit: projekt olemas, hinnapakkumine olemas, tuuliku tagumine osa teiste rahade eest, tiivad valla reservfondist.
Ülo: kas Sõru terrassi korda tegemine on ka reservfondist?
Tiit: see oli valla eelarves investeeringukavas sees.

Vallavolikogu otsus "Emmaste valla majandusaasta aruande kinnitamine"
Kristi tegi märkuse aruandes mainitud külaseltside tegevuse ja toetamise kohta, mis ei ava piisavalt tausta. Lisaks, et revisjonikomisjoni protokoll on tema hinnangul liiga üldsõnaline. Viimase osas võttis komisjoni esimees info teadmiseks ja lubas sellega edaspidi arvestada.
6 poolt, 1 vastu.

Vallavolikogu otsus “Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine”
Kõik poolt

Vallavolikogu protokolliline otsus “Volikogu esindaja määramine Emmaste Põhikooli direktori konkursi komisjoni”
E-kirja teel toimunud arutelu käigus esitati esindaja kandidaadiks Ülo Kikas.
Kõik poolt, Ülo taandas end hääletamiselt.

Vastamine vallavolikogu liikme Hergo Tasuja kirjalikele arupärimistele

Kas ja kuidas saaks vallavalitsuse või vallavolikogu tasandilt toetada Emmaste noortevolikogu tegutsemist?
Tiit: noortevolikogu osas peaks initsiatiiv tulema volikogu poolt, huvi peab olema noortel endil. Tundub, võib-olla ma eksin, et hetkel ei ole vallas piisavalt noori, keda see asi huvitaks.
Ülo: tunnistan, et keegi pole minuga varem ühendust võetud, ise ma pole ka initsiatiivi näidanud. Hergo, kuna sina oled selle teemaga vast kõige paremini kursis, siis mis on sinu soovitus?
Hergo: arvestades, et noortevolikogu on 2011.aastal volikogu määrusega loodud volikogu juures tegutsevaks nõuandvaks organiks ja et see oli veel mõned aastad tagasi üsna tegus, aga ka et juba 2017.aasta sügisel saavad 16-aastased vallavolikogu valimistel osaleda, mistõttu teadlikkuse tõstmine ja kaasamine juba enne seda on igati tervitatav, ning et noortevolikogu toetamine on ka valla arengukavas mainitud, soovitan volikogu esimehel noorsootöötajaga suhelda sel teemal, kas ja kuidas volikogu poolt on võimalik selle taaskäivitamisele kaasa aidata.

Millistel kaalutlustel ei korraldanud Emmaste Vaba Aja Keskus vallavolikogu poolt uue allasutuse koosseisu loodud sporditöötaja ametikohale konkurssi?
Tiit: täpsustuseks ütlen, et sellist ametikohta ei ole kinnitatud, on nimetus sporditöö koordinaator. Ajutiselt on tööl neid ülesandeid täitev noor inimene. Kuna konkursi korraldamise kohustust ei ole, siis tegime suunatud pakkumise. Kui koostöö sobib osapooltele, oleme valmis töölepingu sõlmima.

Kas ja millal esitatakse projektid arengukavas välja toodud spordivaldkonna prioriteetsete teemade arendamiseks?
Tiit: uus arengukava võeti vastu eelmisel aastal, sporditöö reorganiseerimine viidi lõpule alles hiljuti. Samas on ka teisi valdkondi, mis vajavad arendamist peale spordi.
Hergo: ma väga loodan - ja kindlasti suhtlen sel teemal Emmaste VAKiga - et MiniArena osas samuti lähitulevikus arenguid toimuks, arvestades kui populaarne see noorte jaoks on ning et see on üpris amortiseerunud.

Emmaste Põhikooli hoolekogu korraldatud kooli lapsevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõtte tutvustamine
Hergo andis põgusa ülevaate küsitlusest ning tutvustas trende. Pedagoogidele anti sarnane ülevaade, millele järgnes arutelu. Hoolekogu tutvustab küsitlust põhjalikumalt sügisesel lastevanemate üldkoosolekul.


Muud küsimused.

Arutelu Käina vallavolikogu otsuse “Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine“ osas, millega tehti Emmaste ja Pühalepa vallale ettepanek ühinemisläbirääkimisteks eesmärgiga moodustada 2017.aasta KOV valimisteks ühine omavalitsusüksus eelpool nimetatud kolme valla baasil.
Otsustati esimesel võimalusel kokku kutsuda erakorraline volikogu istung antud ettepaneku suhtes otsuse tegemiseks.

No comments:

Post a Comment