Sunday, April 3, 2016

Arupärimised

26.veebruar

2. Vallavolikogu aseesimehe Hergo Tasuja arupärimisele vastamine:

2.1 Ülevaade kolme valla ühinemisläbirääkimistest

Hergo: kolme valla (Emmaste, Pühalepa, Käina) juhid on mitmel korral kohtunud seoses võimaliku ühinemise aruteluga. Paraku ei ole volikogu liikmeid ses osas piisavalt informeeritud­. Millal toimusid kohtumised, mis oli sisuks, edasised plaanid jne. Kas seda saaks/võiks paremini korraldada?

Tiit: kolmel korral on kohtutud, midagi kindlat pole otsustatud. Käina ja Emmaste vald on juhtimistasandil võrdsete kuludega. Hiiu vald tegi ettepaneku kolmele vallale ühinemiseks. Kolme valla vahel käib arutelu edasi.

Ülo: kolme partneri vahel ei ole probleeme, mis puudutaks hoiakuid, suhteid. Ilma suuremate vastuoludeta oleme edasi liikunud.


2.2 Ülevaade kasutusest väljalangenud ohtlikest ehitistest ja nendega seonduvatest kitsaskohtadest Emmaste vallas

Hergo: Riigikontrolli audit näitab, et "kohalikud omavalitsused peaksid oma territooriumil olevatele ohtlikele ehitistele rohkem tähelepanu pöörama ja nõudma nende lammutamist või ohutuks muutmist. Omavalitsused jätavad praegu ehitise vastutustundetu omaniku pigem korrale kutsumata, kuna kardavad ebapiisava juriidilise kompetentsuse tõttu vaidlustes alla jääda.
Ei ole saladus, et ka meil Emmastes on sellega probleeme. Rahvamaja, petijaam ning viilhall, kui silmatorkavamaid näiteid otsida. Et koolinoored sealt iga päev mööda jalutavad ja arvestades nende seisukorda, siis on tegemist tõepoolest - ja seda sõna otseses mõttes -­ eluohtliku olukorraga. Kas oleme kindlaks teinud Emmaste vallas asuvad kasutusest väljalangenud ohtlikud ehitised? On need kaardistatud? Mil moel oleme planeerinud tegevused ohtlike ehitiste arvu vähendamiseks?

Tiit: suurim murelaps Sõru kõrtsiterrass. Harju tuulik saanud kahjustusi ning vajab remonti. Tärkma tee ääres lagunenud laut, pöördume omaniku poole. Vana rahvamaja, olukord ei ole hull, varisemisohtlikku ei ole midagi. Petijaam ja viilhall, välimus rääbakas, mõnele ehk meeldib. Omanikuga rääkisime, tal plaan see maha müüa. Tohvri vana kasarmu ohtu ei kujuta. Sõru ringil ebamäärane ehitis. Koolinoortel peaks olema teadmine, et võõral territooriumil kolada ja lõhkuda ei tohi.

Kairi: hoone lammutamine on äärmuslik samm. Vald saab alustada märgukirjadest ja nõuete esitamisest.

Hergo: ise pidasin just petijaama ning viilhalli suurimateks murekohtadeks, kus reaalne oht möödujatele. Võib küll öelda, et koolilastel peab olema teadmine, et seal käia ei tohi, aga on fakt, et nad kasutavad seda otseteed koolist noortekeskusesse minekul. Minu hinnangul tuleks probleemiga rohkem tegeleda.


2.3 Ülevaade Sõru väikelaevasadama töökorraldusest

Hergo: kuidas on korraldatud Sõru väikelaevasadama töö? Pean silmas just alustele teenuste osutamist ja selle eest tasumist. Tean, et väikelaeva omanikelt on sildumise/ankrus olemise ja teenuste eest tasu küsitud, ent ei leia eelarves kohta, kus see tulu kajastuks. Ka ei leidnud konkreetset hinnakirja.

Tiit: väikelaevasadama külalisaluste teenendamine on hetkel Sõru Merekeskuse ülesanne ja tasu on nad endale saanud. Selleks hooajaks plaan välja panna sadama eeskiri, kus kontaktinfo koos hinnakirja ja teenuste nimekirjaga.

Tiit L.: Merekeskus ei ole huvitatud tasude korjamisest, nii mõnigi alusejuht on olnud arvamusel, et maksab millegi eest, mille eest ei pea maksma. Aluseid vähe viimasel ajal. Merekeskuse seisukoht, et vald võiks opereerida.

Hergo: kas ja kuidas on sadamakapten merekeskusega seotud?

Tiit: ei ole seotud, sadamakaptenile kehtivad kindlad nõuded ja igaüks ei saa olla.



1.aprill

2. Vallavolikogu aseesimehe Hergo Tasuja arupärimisele vastamine:

2.1. Ohtlikest ehitistest

Hergo: eelmisel korral saime ülevaate, millised objektid asuvad Emmaste vallas. Palun välja tuua, mida täpselt on vallavalitsus alates 2013.a. sügisest teinud olukorra paranemiseks. Ehk milliste ohtlike ja lagunevate objektide omanikega on suheldud? Millal ja mitu korda seda tehtud on? Kellele, millal ja millised ettekirjutused tehtud on?


Tiit: eelmine kord oli juttu. Peame aru saama juriidilisest aspektist. Ei ole nii, et käime ja näitame näpuga, et on ohtlik. Vajalik on ekspertiis ja see nõuab raha.
Tohvri rajatiste avamine loob ohtliku koha. Olen ka Selirannaga sellest rääkinud. Need objektid on ohtlikud ja vajavad hoiatussilte. Inimesed peavad teadma, et kui midagi juhtub, siis on see nende omal vastutusel.
Ametlikke ettekirjutusi ei ole valla poolt ühelegi kinnistuomanikule tehtud.


2.2. Teenustest Sõru Väikelaevasadamas

Hergo: valla kodulehel oleva info järgi on Emmaste vald kehtestanud Sõru sadamas teenuste hinnakirja ja tasu peaks samuti vallale laekuma. Tulu kusagil ei kajastu. Eelmisel istungil saime teada, et on sõlmitud leping Sõru Merekeskusega, mille alusel teenuste eest laekuv tulu neile läheb. Kelle vahel ja millal täpselt leping sõlmitud on? Mis on selles kokkulepitud tingimused? Miks ei informeeritud eelarvekomisjoni ega volikogu sellest lepingust?

Tiit: teenuste hinnakiri on kehtestatud varasematel aegadel. Vaatame seda üle. Leping on sõlmitud aastal 2011 Merekeskuse ja eelmise vallavanema vahel. Oleme omavahel kohtunud ja leping on ülevaatamisel.


2.3. Kärdla Veevärgiga liitumisest

Hergo: jaanuarikuu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul (väljavõte protokollist) "esitas Arvu Kastein küsimuse, kas Emmaste vald pole kaalunud, et Kärdla Veevärk siia tuleks? Sel teemal arutati ja otsustati, et võiks seda võimalust uurida." Kas seda on tehtud ja millal tulemused infovahetusest, analüüsidest meieni jõuavad?

Tiit: see ei ole niisama lihtne operatsioon. Kärdla VV inimestega oleme kohtunud. Ja ka oma objektid üle vaadanud. KIK-ist enam vald abikõlbulik pole projektide jaoks. Küsimus, et kas tahame, et meil on oma EMKO. Samas veevärgi üleandmine ei tähenda EMKO lõppu, vaid saaks rohkem teistele tegevustele keskenduda. Kärdla VV liitumine saaks toimuda avaliku konkursi kaudu, kus saaksid ka teised ettevõtted kandideerida.

No comments:

Post a Comment