Saturday, February 27, 2016

Istung 29

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 29

Volikogus kohal kaheksa liiget

1. Vallavalitsuse info (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Tulumaksu laekus jaanuaris 87,5 tuhat. 113% prognoositud ühe kuu laekumisest. Tulevik ei pruugi nii rõõmustav olla, majanduslangus hakkab märku andma. Jaanuarikuu kulud on tehtud 1/12 piires 2015.a. eelarvest. Valla finantsjuhi kohale avalik konkurss tulemas. Spordihalli projekt valmis ja esitatakse Leader vooru. EV 98. aastapäeva vastuvõtu korraldamine ja tähistamine õnnestus.

Hergo: pean ka EV 98 sündmust kordaläinuks ja olen positiivset tagasisidet selle kohta saanud, teen ettepaneku vallavalitsusele kaaluda eestvedajate tunnustamist, vähemalt nende, kes oma põhitöö kõrvalt enim selle heaks panustasid.
Tiit: olen ka sellele mõelnud

2. Vallavolikogu aseesimehe Hergo Tasuja arupärimisele vastamine:
2.1 Ülevaade kolme valla ühinemisläbirääkimistest
Tiit: kolmel korral on kohtutud, midagi kindlat pole otsustatud. Käina ja Emmaste vald on juhtimistasandil võrdsete kuludega. Hiiu vald tegi ettepaneku kolmele vallale ühinemiseks. Kolme valla vahel käib arutelu edasi.
Ülo: kolme partneri vahel ei ole probleeme, mis puudutaks hoiakuid, suhteid. Ilma suuremate vastuoludeta oleme edasi liikunud.

2.2 Ülevaade kasutusest väljalangenud ohtlikest ehitistest ja nendega seonduvatest kitsaskohtadest Emmaste vallas
Tiit: suurim murelaps Sõru kõrtsiterrass. Harju tuulik saanud kahjustusi ning vajab remonti. Tärkma tee ääres lagunenud laut, pöördume omaniku poole. Vana rahvamaja, olukord ei ole hull, varisemisohtlikku ei ole midagi. Petijaam ja viilhall, välimus rääbakas, mõnele ehk meeldib. Omanikuga rääkisime, tal plaan see maha müüa. Tohvri vana kasarmu ohtu ei kujuta. Sõru ringil ebamäärane ehitis. Koolinoortel peaks olema teadmine, et võõral territooriumil kolada ja lõhkuda ei tohi.
Kairi: hoone lammutamine on äärmuslik samm. Vald saab alustada märgukirjadest ja nõuete esitamisest.
Hergo: ise pidasin just petijaama ning viilhalli suurimateks murekohtadeks, kus reaalne oht möödujatele. Võib küll öelda, et koolilastel peab olema teadmine, et seal käia ei tohi, aga on fakt, et nad kasutavad seda otseteed koolist noortekeskusesse minekul. Minu hinnangul tuleks probleemiga rohkem tegeleda.

2.3 Ülevaade Sõru väikelaevasadama töökorraldusest
Tiit: väikelaevasadama külalisaluste teenendamine on hetkel Sõru Merekeskuse ülesanne ja tasu on nad endale saanud. Selleks hooajaks plaan välja panna sadama eeskiri, kus kontaktinfo koos hinnakirja ja teenuste nimekirjaga.
Tiit L.: merekeskus ei ole huvitatud tasude korjamisest, nii mõnigi alusejuht on olnud arvamusel, et maksab millegi eest, mille eest ei pea maksma. Aluseid vähe viimasel ajal. Merekeskuse seisukoht, et vald võiks opereerida.
Hergo: kas ja kuidas on sadamakapten merekeskusega seotud?
Tiit: ei ole seotud, sadamakaptenile kehtivad kindlad nõuded ja igaüks ei saa olla.

3. Vallavolikogu määruse ”2016. a. eelarve kinnitamine” teine lugemine
Heidi: toimub eelarve teine lugemine, vallavalitsus on teinud muudatusettepanekuid ja Hergo tegi oma ettepanekud, mille vallavalitsus osaliselt sisse viis.
Hergo: mul on hea meel, et vallavalitsus mitmeid ettepanekuid toetas, usun, et oleme üsna mõistliku kompromissi leidnud. Huviringi tasude kaotamine õpilastelt on suuresti poliitiline otsus ja siinkohal ma ootangi volikogu liikmete selget seisukohta, kas see valimislubadus oli sõnakõlks või reaalne soov. Hetkel on vallal selleks võimekus olemas.
Hääletusele pandi kaks muudatusettepanekut. Lasteaia abiõpetajate töötasu tõus ja huviringitasude kaotamine. 7-1 häältega oldi mõlema poolt. 
Kinnitada eelarve koos kahe muudatusettepanekuga.
7 poolt.

4. Vallavolikogu otsus “Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine”
Kõik poolt
5. Vallavolikogu otsus „Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine”
Kõik poolt
6. Vallavolikogu otsus „Emmaste Vallavolikogu 28.08.2015 otsuse nr 92 „Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine“
Kõik poolt
7. Vallavolikogu otsus „Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine“
Kõik poolt
8. Vallavolikogu otsus „Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine”
Kõik poolt
9. Vallavolikogu otsuse “Emmaste Vallavolikogu 28.09.2006 otsuse nr 84 “Kohalike maanteede nimekirja kinnitamine” muutmine
7 poolt

10. Vallavolikogu määrus „Sotsiaalkaitseks ettenähtud hüvitiste määramise ja maksmise kord Emmaste vallas”
Liia: kooskõlla viimise tingisid 2016.a. 1. jaanuarist kehtima hakanud uued sotsiaalvaldkonna seadused.
7 poolt

11. Vallavolikogu määrus „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Emmaste vallas“
Kõik poolt

12. Vallavolikogu määrus „Eluruumi piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks Emmaste vallas“
Kõik poolt

13. Vallavolikogu määrus „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord“
Kõik poolt

14. Vallavolikogu määrus „Emmaste valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise, lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord“
7 poolt

15. Vallavolikogu määrus „Tugiisikuteenuse osutamise kord“
Kõik poolt

16. Vallavolikogu määrus „Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste määrade kehtestamine“
Kõik poolt

17. Vallavolikogu määrus „Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord“
Ülo: kuidas on meie olukord võrreldes naabervaldadega? Eelmine kord muudeti määrust 2003.a.
Liia: Viimsi vald võttis alles hiljuti minu 2003.a. kehtestatud määruse enda koduteenuste korra kehtestamise aluseks, sisuliselt copy-paste nendest tabelitest. Meil on sellega hästi
Kõik poolt

18. Vallavolikogu määrus „Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine“
7 poolt

19. Vallavolikogu otsus “Sotsiaalkomisjoni koosseisus muudatuste tegemine”
Kristi ja Svetlana isikliku avalduse alusel välja arvata. Lisada liikmeks Liia Rull. Kõik poolt

20. Vallavolikogu otsus “Revisjonikomisjoni liikme määramine”
Tiit L.: ettepanek määrata Triinu
7 poolt, 1 vastu määrati revisjonikomisjoni liikmeks Triinu Pihel

21. Vallavolikogu protokolliline otsus revisjonikomisjoni vaide kohta.

22. Vallavolikogu protokolliline otsus vallavolikogu esindaja määramiseks Marie Breveri hariduspreemia kandidaatide hindamise komisjoni.
Hergo: esitan kandidaadiks Ülo
7 poolt, Ülo taandas end; preemia määramise komisjoni liikmeks valiti Ülo

23. Hiiu maakonnaplaneeringu kooskõlastamise taotlusele vastamise tähtaja pikendamise taotlus.
Ülo: ettepanek pikendada vastamise tähtaega kuu aja võrra.
Kõik poolt


Järgmine volikogu istung 1.aprillil

No comments:

Post a Comment