Thursday, August 28, 2014

Istung 12

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 12.

Volikogu esimehe ettepanekul hääletati päevakorrapunktid 9,10,11 (Emmaste valla eelarvest koduse lapsehoiuteenuse rahastamise ja osutamise tingimused ja kord; Emmaste lasteaia Naksitrallid põhimääruse muutmine; Leisu lastehoiu põhimääruse muutmine) päevakorrast välja. Eelnõud suunatakse komisjonidesse arutamiseks, seisukoha võtmiseks, juhtivkomisjoniks määrati haridus- ja kultuurikomisjon.
6 poolt, 1 vastu

1. Vallavanema info
Juuli lõpu seisuga on laekunud 466 tuhat € tulumaksu, mis on 101% prognoositust. Maamaksu 44 tuhat. 31. juuli seisuga kulude täitmine 58% ja tulude täitmine 62%.
28. augusti seisuga tulumaksu laekumine 536 tuhat eurot, mis on 2,1% rohkem kui prognoositud.
Alates 1. septembrist toimub muudatus bussiliinides. Info ka valla kodulehel. Miks esialgu leping üheks aastaks? Kuna tegemist on pilootprojektiga. Käina ja Emmaste liitunud. Pühalepale tehtud ettepanek ja Hiiu vallale Viskoosa liini osas. Kokkuhoid võiks aastas olla ehk 5000€.
Sõru sadama välisvalgustuse projekt on lõpusirgel. Tuleb 13 meetrikõrgust LED valgustit.
Oksjonil müüdi maha nii traktor (hind 6050.-) kui sõiduauto (300.-).
Tohvri päikesepaneelid on remonditud.
Valla kodulehel on uus kujundus, on ka turvalisem nüüd.

Avo: Emmaste keskuse pakendikonteinerid võiks mujale viia.
Merike: Kooli algklasside põranda remondiks on dokumendid hasartmängumaksu nõukogusse esitatud? Tähtaeg on tulemas.  Tiit: Ei ole, uurin.
Kes vaatab üle valla kodulehel avaldatavad uudised?
Avo: Miks Emmaste ei liitunud veeprogrammiga?   Tiit: raha polnud, tuli 2013 asjad lõpetada.
Ülo: Kuidas on lood Sõru veepumplaga?   Tiit: Saarte Liinid omandis. Vee kvaliteet kehv. Aga seadmed on kallid. Tahavad toetust küsida, selleks on vaja vee-ettevõte olla.
Kristi: Kas Leisu lastehoid saab septembris pearaha 3 lapse eest, kes seal käivad, aga on esitanud avalduse loobumaks kohast Emmaste lasteaias, mis annab kehtiva määruse järgi vallavalitsusele õiguse pearaha mitte maksta?   Tiit: Jah.

2. Kinnistu jagamine
6 poolt, 1 vastu

3. Kinnistu lähiaadressi muutmine
7 poolt

4. Maa taotlemine munitsipaalomandisse
6 vastu, Gustav taandas end hääletamiselt

5. Emmaste valla raamatukogude kasutamise eeskiri
Vallasekretär: Volinike käes olevale versioonile lisandusid andmekaitsesätted
7 poolt

6. Emmaste valla korra eeskiri
Arutelu lükati edasi järgmisele istungile, vaja eelnõu täpsustada

7. Kultuuriministeeriumi kooskõlastustaotlus riigiasutuse Hiiumaa Muuseum tegevuse lõpetamise eelnõu osas
Vallasekretär: vallavalitsus otsustab, volikogule on see informatsiooniks

8. Valla nimel SA Hiiumaa Muuseumid asutajaõigusi teostava isiku nimetamine
Esitati vallavanem Tiit Paulus
4 poolt, 3 vastu

9. Vallavolikogu seisukoht Hiiu maakonna tuuleenergeetika maakonnaplaneeringu kooskõlastamise kohta.
Otsustati taodelda vastuse tähtaja pikendamist
7 poolt

10. Revisjonikomisjoni akt nr 3 09.06.2014. Emmaste valla 2014. aasta nelja kuu eelarve täitmise kontroll.
Info võeti teadmiseks

11. Muud küsimused
11.1. Valimisliit Emmaste Eduks esitas vallavanemale umbusalduse avaldamise eelnõu .
11.2. Kuidas toimub valla põhimääruse muutmine? Eelnõu on ette valmistamisel, läheb vallavalitsusele, kes selle komisjonidele suunab, sealt tuleb tagasi vallavalitsusse ja siis volikogule.

Järgmine volikogu istung 25. septembril.

No comments:

Post a Comment