Friday, April 18, 2014

Istung 9

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 9.

1. Vallavanema informatsioon
Tulumaksu on laekunud I kvartaliga 99,9% prognoositud 3 kuu laekumisest ehk +5% võrreldes eelmise aastaga. Maamaksu esimene osa laekub mais.
Eelarve täitmine: tulud ca 27% märtsi lõpuks, kulud ca 25% eelarvemahust. Arvelduskrediidi limiit kasutamata. 30.03 täpsustus 2013 eelarve täitmine.
19.04 saabus kiri KOV finantsseaduse rikkumise kohta Rahandusministeeriumilt, valla netovõlg on 70%. Miks tekkis, ei tea. Esitati ettepanek revisjonikomisjonile uurimiseks. Merike ütles, et tegeletakse vaid Emmaste valla asjadega ja arutamisele ei võetud.
Merike: mis see summa (laenu üle läinud osa lubatud 60%-st) on. Vastus Heidilt: 113 003€.
ANKis 10.04-st Kristel Pisa tööl, peale lapsepuhkust. Valla aastapäev 30.04 kell 18 koolimajas.
Volikogu võttis info teadmiseks.

2. Raamatupidamise 2013. aasta aastaaruande auditi läbiviimiseks audiitori nimetamine. Tiit: pöörduti kolme audiitori poole, kaks vastas. Odavam oli L.Kivistik. Vallavalitsus tegi ettepaneku ta audiitoriks nimetada 2013. aasta auditi läbiviimiseks. 
6 poolt, 1 vastu

3. Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine. 
Kõik poolt.

4. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine.
Kairi: Vastu on võetud uus korruptsioonivastane seadus. Praegu ring laiem, kitseneb, kes deklaratsiooni esitama peab. Esitamine uutel alustel, e-maksuameti kaudu. 
Kõik poolt.

5. Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
Kõik poolt.

6.-9. Kinnistu jagamised.

10. Kinnistu kasutusse andmine – Nurste küla Motokrossi.
Asi on üleval olnud üle poole aasta. MTÜ Krossipalavik on suhelnud vallavalitsusega, asja arutas haridus- ja kultuurikomisjon, MTÜ Agapäeotsaselts saatis pöördumise vallavalitsusele, viidi läbi rahvakoosolek kõigi osapoolte osalemisel.
Volikogu arutas asjaolusid ja andis vallavalitsusele ülesandeks sõlmida kinnistu kasutusse andmiseks leping MTÜ Krossipalavikuga. Arvestades tingimusi: Trenni tehakse K-R kella 13-20 ja L,P kella 13-18 vahel. Arvestatakse Keskkonnaameti kirjaga. Lepingu pikkuseks 3 aastat.
Ettepanek otsustamine järgmisele istungile edasi lükata. 1 poolt, 6 vastu.
Kinnistu kasutusse anda. 6 poolt, 1 vastu

11. Üldplaneeringu ülevaatamine.
Kõik poolt.

12. Valla uue arengukava koostamise algatamine.
Ülo eelnõu, võttis tagasi. On olnud aega läbi mõelda. Mitu aastat formaalselt arengukava pikendatud, 1. oktoobriks peab seaduse järgi taas pikendatud olema. Ettepanek, et järgmiseks volikoguks vallavalitsus koostab eelnõu uue arengukava koostamiseks, siis moodustame komisjoni selle jaoks. Ajutine komisjon. See juhiks protsessi.

13. Kinnistu soetamine – Emmaste küla Tankla.
Kinnitada 20000€ ostuhinnaks, 10% sellest sissemakse. Merike: mis realt raha? Tiit: Järgmine volikogu punkt annab vastuse. Ehk kergliiklustee tänavavalgustus. 
6 poolt, 1 vastu.

14. Emmaste kergliiklustee valgustuse finantseerimine.
Tiit: Vald võlgu hetkel. Kergliiklustee valgustuse summa liisingusse andmine vabastaks vahendeid. Riigihanget vaja ei ole. Korraldatakse lihthange. Lepingu maksimumpikkus 5a.
6 poolt, 1 vastu

15. Traktorite müük.
Harri: K 701 vastu on huvi olnud ka oma vallast, aga kord näeb ette müüki nii nagu eelnõus. 
Kõik poolt.

16. Teehöövli soetamine.
Harri: Tehtud kalkulatsioonid. Omahind 30€/h ilma töömehe tasuta. Aga nemad niikuinii palgal. Kava järgi 4nda aasta lõpuks tagasi teeninud end. Aga eelised, nt kasutad siis kui vajadus on. Lisavõimalus teenust pakkuda.
6 poolt, 1 vastu.

17. Revisjonikomisjoni liikmete arvu suurendamine.
Ülo: Põhjuseks asjaolu, et praeguste liikmete puhul on oht huvide konfliktiks seoses 2013 aastaga. Ettepanek suurendada liikmete arvu viieni.
Kandidaatideks esitati Kristi Ugam ja Gustav Kotkas.
Gustav 6 poolt, 1 vastu. 
Kristi 6 poolt, 1 vastu.

18. Volikogu otsustus finantsjuhi töölevõtmisega seoses koostatud revisjonikomisjoni akti ja eelnõu suhtes.
1 poolt, 6 vastu. Lükatud tagasi.

19. MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa pöördumine.
Võeti teadmiseks, suunatud teisele lugemisele.

20. Muud küsimused.
1. Hiiu maakonna merealade maakonnaplaneeringu eelnõu kohta (saadetud volikogu nimel 06.03.2014) Emmaste Vallavolikogu küsimuste ja ettepanekute volikogu istungil kinnitamine. 
Kõik poolt.
2. Emmaste Vallavolikogu seisukohad Hiiu maakonnaplaneeringu KSH programmi kohta (saadetud volikogu nimel 07.03.2014) volikogu istungil kinnitamine. 
Kristi: Mida lisada vastusesse, pakkus oma ettepanekud. Saadab kirjalikult.
Kõik poolt. 
3. Leisu lastehoiu avaldus. 
Suunatakse vallavalitsusele tagasi.
4. SA Hiiumaa Muuseumid moodustamine. 
Info võeti teadmiseks.
5. T. Lehtmaa e-kiri, küsimused offshore tuuleparkide kohta. 
Suunata vallavalitsusele vastamiseks, volikogu on seisukoha sel teemal juba võtnud.
6. MTÜ Sõru Merekeskus juhatuse liikme T. Laun'i järelpärimine vallavalitsusele ja volikogule. 
Ülo: olen Launiga rääkinud sellest, ei ole enam kiiret selle asjaga.
7. Eelarve- ja majanduskomisjoni liikme H.Russaku 3 küsimust vallavolikogule. 
Audiitor peaks asja üle vaatama, suunata info talle edasi
8. Hiiu maakonna hooldekeskuse juhatuse liikme A.Ström kiri vallavolikogule. 
Tiit: Teema päevakorrast maas, asjad lahendatud. Samas vajab hooldekeskus volikogu eritähelepanu, eelarves olulise summana sees.
9. Tõmbekeskused. Emmaste Vallavolikogu ettepanekud halduskorralduse reformi eelnõu kohta.
Tegeleme teemaga edasi.
10. Vallavanemalt arutamiseks suunatud Rahandusministeeriumi märgukiri netovõlakoormuse ületamise kohta 2013 aastal.
Merike: mina asjaga kursis ei olnud, pigem tuleks küsida eelmise raamatupidaja ja Tiit Peedu käest. Eelmine volikogu koosseis ei tea, miks ei makstud ära kergliiklustee valgustust eelmisel aastal, nii nagu ette nähti. Ülo: suunata küsimus audiitorile üle vaatamiseks. Tiit: kohustus on vastata rahandusministeeriumile.
11. Kristi ettekanne volikogu töö puudustest. Lükkus ajapuudusel järgmisele istungile.
Kairi andis teada, et Emmaste vald liitus projektiga Maale Elama, andis infot selle kohta.

No comments:

Post a Comment