Monday, September 25, 2017

Istung 49

Volikogu istung 49
Kohal 8 liiget

Vallavalitsuse info
2017.aastal laekus tulumaksu võrreldes 2016.aasta 8 kuuga 0,66% rohkem. Reservfondist toimus septembris raha eraldamine advokaadibüroodele.

Emmaste valla arengukava  2016-2023 seirearuanne
Tiit: Eks igaüks loeb sellest välja, mida välja lugeda tahab.

Volikogu määrus Emmaste valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve
Kõik poolt

Volikogu otsus „Loa andmine riigihanke korraldamiseks“
Vähendati hanke maksumust 65-lt tuhandelt 45-le.
7 poolt

Volikogu otsus „Emmaste valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 kinnitamine“
Karin: Anne-Ly on seda eest vedanud. Riigipoolne toetus 10 tuhat eurot on juba vallale laekunud.
Kõik poolt

Volikogu otsus „Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine”
7 poolt

Volikogu otsus „Vallavara tasuta kasutamise lepingu pikendamine otsustuskorras“
Tiit Laun lahkus arutelu ajaks
Pikendada MTÜ Sõru Merekeskusega vallavara tasuta kasutamise lepingut viieks aastaks.
4 poolt

Volikogu otsus „Vallale kuuluvast kinnistust osa kasutusse andmise pikendamine“
Kõik poolt

Volikogu otsus „Vallale kuuluvast kinnistust osa kasutusse andmine“
Kõik poolt

Volikogu otsus “Kasutusvaldusesse antava põllumajandusmaa nimekirjast väljaarvamine“
Kõik poolt

Volikogu otsus “Vaba põllu- ja metsamaa nimekirjast väljaarvamine”
Kõik poolt

No comments:

Post a Comment