Monday, October 17, 2016

Istung 38

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 38

Osales viis liiget

Otsustati muuta päevakorda, lükates eelarve-majanduskomisjoni koosseisus muudatuste tegemise järgmisele volikogu istungile seoses komisjoni esimehe puudumisega tänaselt istungilt.

Vallavolikogu määruse eelnõu „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021” teine lugemine
Karin: ettepanekuid mulle vahepeal laekunud ei ole, samas on peale esimest lugemist strateegiasse lisatud eakate päevakeskuse renoveerimine.
Tiit: eakatel on noortekas ka tegevused ja võimalused, aga need kaks ei ühildu päris hästi, eakad soovivad ka oma ruume ja seal võimalusi omaette tegutseda.
Hergo: toetan päevakeskusesse panustamist, soojustamise teema näiteks on juba paar aastat üleval olnud. Tuleks ära teha.
Kristi: Sõru sara, miks seda vaja on?
Tiit L: laululava enam ei ole planeeritud, ikka sadamateenuste pakkumiseks vajalik.
Ülo: terve sadama piirkonna planeeringu võiks tervikuna läbi mõelda
Arutelu eri objektide üle – nt kooli saali ja WC-de renoveerimine. Ülo loetles valla arengukavas olevaid investeeringuobjekte.
Küsimus selles, kui palju me laenu võtame ja mis on meie täpne investeerimisvõimekus järgnevateks aastateks.

Suunati kolmandale lugemisele. Kõik poolt.


Emmaste valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemislepingu projekti arutelu. Vahur lahkus kell 19
Hergo: teen ettepaneku lisaks lepingu avalikule väljapanekule viia läbi ka koosolekud valla eri otskondades.
Arutati sisuliselt mitmeid küsimusi ühinemislepingu projekti osas.

Suunati koos ettepanekutega ühinemiskomisjonile läbi arutamiseks. Kõik poolt.


Tähtaja pikendamine Käina Vallavolikogu 24.08.2016 otsusega nr 103 „Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine“ esitatud ettepanekule vastamiseks


Suunata komisjonidesse ettepanekute tegemiseks ja arvamuse avaldamiseks. Pikendada tähtaega korralise istungini. 3 poolt, 1 vastu
Hergo: toetan komisjonidesse saatmist, aga olen vastu tähtaja pikendamisele. Soovitasin juba septembrikuu eestseisuse koosolekul ettepanek otsustamisele saata ja ei pea õigeks otsustamatust.

No comments:

Post a Comment