Monday, September 26, 2016

Avaldus

Oleksin tahtnud seda enne päevakorra kinnitamist öelda, aga meie põhimäärus annab võimaluse peale seda sõna võtta.

Seda teksti kirjutades ei tea ma, mitu volikogu liiget seekord istungil osaleb. Ilmselt mitte üheksa. Ses suhtes oli eelmine istung meeldiv erand. Vaatasin – viimati toimus volikogu istung täiskoosseisus 30. aprillil 2015. Tahaks loota ja uskuda, et näeme seda edaspidi tihedamini kui kord pooleteise aasta tagant.

Seepärast natukene aktiivsusest ja panustamisest. Valla põhimäärus sätestab, et komisjonide koosolekud kutsutakse kokku vähemalt korra kvartalis (§ 28, lõige 4). Samamoodi, et komisjon annab volikogule oma tegevusest aru vähemalt üks kord aastas (§ 22, lõige 6).

Viimast olen ma mulle teadaoleva info põhjal ainsana praktiseerinud. Kutsun üles ka teisi seda tegema. Ja Ülo kui volikogu esimeest komisjonide toimetamisel silma peal hoidma.
Samas koosolekute osas tunnustan Maidot, kelle juhitud sotsiaalkomisjon minu teada järjepidevalt ja süstemaatiliselt koosolekuteks koguneb.

Ja ma ei taha teha sulle etteheiteid, Gustav. Saan sinu takistustest aru. Aga ma tean, et vajadusel (nt volikogu esimehe valimiste eel või nüüd, kui presidendi valijamehe valisime) on sul energiat panustada, siis kutsun sind ka vähempõnevate teemade juures enam kaasa mõtlema.

Emmaste Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni põhimäärus toob välja, et komisjon juhindub oma tegevuses muuhulgas Emmaste valla põhimäärusest (§ 1, lõige 2). Sellele eelpool viitasin seoses koosolekute läbi viimisega. Viimane komisjoni koosolek oli aga veebruaris.

Samuti on komisjoni põhimääruses kirjas, et selle ülesanneteks on avaldada arvamust vallavolikogu menetlusse esitatud eelnõude kohta, mis kuuluvad komisjoni tegevusvaldkonda (§ 2, lõige 8) ning teha ettepanekuid vallavalitsusele eelarvet puudutavates küsimustes (§ 2, lõige 9). See tähendab, et pea kõik tänased eelnõud pidanuks komisjoni läbima.

Eelnõudes viidatakse komisjoni koosolekule 18. septembril. Paraku ei olnud see juriidiliselt pädev koosolek. Komisjoni töökord sätestab, et komisjon on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni kinnitatud koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees (§ 4, lõige 2).

Ma olen nõus, et osa tänastest eelnõudest peaks päevakorda jääma, vaatamata eelpool öeldule. Lisaeelarve on kooskõlastatud allasutustega ja oluline paljuski neile. Arengukava ja eelarvestrateegia on esimesel lugemisel. Ehk peame kahe volikogu istungi vahel need niikuinii läbi vaatama.

Samas ma ei ole nõus, et viimane punkt päevakorda jääb. Seda ei toetanud ka eestseisus. Ja sellega ei ole kiiret. Me ei tohi jätta muljet võimalikust korruptsioonist. Praegu on selleks oht olemas. Ma ei ütle, et tegemist on kindlasti korruptsiooniga. Aga poliitika peab olema puhas ja ka näima puhas.

Ma julgen väita, et koostööleping tõusis päevakorda minu aasta alguses tehtud arupärimiste järel. Sest sisuliselt ei ole seda muudetud, meie ees on muutmata kujul 2011. aasta lepinguvariant. Muidugi, eks vallavalitsusel ongi seda teemat keeruline arutada, kui kaks liiget ei ole erapooletud. Ma ei kontrollinud, aga loodan, et vallavalitsuse istungil nad koostöölepingu arutelul ei osalenud.

Ma hindan kõrgelt sinu isiklikku panust ja huvi Sõru sadamas tegutseda, Tiit L. Küll mõtlen ma ilmselt lennukamalt ja kõrgemalt kui mitmed meist. Ehk me ei peaks leppima praeguse olukorraga vaid võtma eeskuju sealt, kus seda saab teha. Näiteks Orjaku sadama arengutest.

Valla arengukavas, millega ilmselt kõik alles hiljuti taastutvusime, kuna see päevakorras on, seisab muuhulgas: „väikelaevasadam on ainuke külalissadam vallas, millel on suur potentsiaal turismisadamana.“ ja „Suvehooajal külastab sadamat umbes 100 väikelaeva.“ ning „Teenuste tase sadama külaliste teenindamiseks on nõrk ja vajab oluliselt kaasajastamist.“ jne.

Hetkel puudub meil pädev ülevaade väikelaevasadamaga seotud rahavoogudest, hoonete ja vahendite seisukorrast, pole näinud ka sellega seotud arengukava. Need on aga olulised taustateadmised valla varaga seotud otsuste tegemiseks.

Ehk me peaksime lähtuma kevadel kokku lepitust. Siis jäi jutt, et Gustav majanduskomisjoni esimehena kutsub kokku komisjoni laiendatud koosoleku, kus oleks ka Merekeskus ja Sõru sadamaga seotud ettevõtjad ja külaselts esindatud. See pidi toimuma juunikuus. Vallavanem ütles, et torkis sind ka korduvalt tagant, aga tulemusteta.

Ma väga loodan, et eelmise volikogu istungi põhjal võin järeldada sinu suuremat soovi panustada, Gustav. Ehk enne kui koostöölepingu praegusel kujul kinnitame, peaksime läbi mõtlema, kas ja mis variandid meil on Sõru sadamale suurema arenguhoo andmiseks.

No comments:

Post a Comment