Friday, November 27, 2015

Istung 26

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 26

Volikogu saalis kohal seitse (üks saabus 20-minutilise hilinemisega) liiget, üks Skype-ühenduses.

Vallavalitsuse info
Tiit: 2016.a. eelarve projekt on täna üle antud volikogu esimehele. Tulumaksu on laekunud 88,8% planeeritust ehk 107% prognoositud 10 kuu laekumisest. See on 12,2% enam kui 2015.a. Maamaksu 96% planeeritust.
Lumetõrjeks tehnika valmis. Kuusk paigaldatud, ettevalmistused advendiajaks tehtud. Purjelaev Iiris omanik on avaldanud soovi kinkida alus vallale. Kulusid peale eksponeerimise ei kaasne, pandaks välja vaatamaks mida teeb ilmastik laevaga.
Haldusreformi teemal valitsuse sisend olemas. Olen Käina vallavanemaga suhelnud sel teemal, mõte kohtuda ja asja arutada.

Volikogu määrus Emmaste valla 2015. aasta eelarve II lisaeelarve
Heidi: Eelmine reede oli eelarvekomisjonis arutelu, tehti kaks muudatusettepanekut. Üks sisuline, teine numbriline. Kui volikogu komisjoni ettepanekuid toetab, siis jääks eelarve 1300€ plussi.
Toetati muudatusettepanekuid.
Kõik 7 eelarve vastuvõtmise poolt

Volikogu määrus „Emmaste valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“
Vaadati üle kirjalikult laekunud kommentaarid-küsimused. Tehti mitmeid muudatusettepanekuid.
Ülo: Kas maksta toetuseid alaliselt siin elavatele isikutele nagu praegu määruses või kõigile, kes kantud rahvastikuregistrisse Emmaste valla elanikuna? 4 muudatuse poolt, 4 vastu ehk toetuste maksmise kord jäi nii nagu seni. 
Katrin: Sünnitoetuse puhul võiks erandina olla määrav rahvastikuregistri elukoht. 6 poolt, 2 vastu
Kõik määruse kinnitamise poolt

Volikogu määrus „Emmaste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“
Üks muudatusettepanek.
Määruse kinnitamise poolt 7, vastu 1

Volikogu määrus „Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine ning Emmaste Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine.“
Saadeti II lugemisele
Kõik poolt

Volikogu otsus “Vallavara omandamine”. (spordihalli jooksurada)
Kõik poolt

Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Metsalauka tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Tagametsa tee 1”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Tagametsa tee osa 2”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Tagametsa tee osa 3”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Kabuna-Harju tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Riidaküla tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Tilga-Tõnise tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Kiriku tee osa”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Kohalikule maanteele teenindusmaa määramine Tärkma tee”.
Volikogu otsus “Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja kohanime määramine. Kopli tee”.

Volikogu otsus “Emmaste Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus
muudatuste kinnitamine”.
Lisada liikmeks Teet Laja.
6 poolt, 2 vastu

Muud küsimused:
Kodaniku pöördumine seoses Emmaste keskuse jäätmekonteinerite paiknemisega tema ärihoone läheduses. Arutelu.
Tiit: Küsimus prügikonteinerite asukohas. Olen küsinud, miks siia jäätmekogumismaja ei ehitatud omal ajal? Kui asukohta muuta, võib jääda inimestele vana harjumus ja toovad prügi ikka samasse kohta. On ka küsimus, et kus on parem koht konteinerite jaoks?
Otsustati pöördumisele vastamine ja võimalike lahenduste otsimine vallavalitsusele delegeerida.

Ülesanne revisjonikomisjonile - hinnangu andmine vallavalitsuse tegevusele Pähkla–Konsu–Simuna kinnistute piiride kindlaksmääramise protsessis. Tulemused/tähtaeg
Tiit L.: 20.novembril kogunes komisjon. Juriidiliselt ei ole me pädevad hindama, aga andsime oma hinnangu.
Kairi: akti ei ole veel esitatud, seega ametlikult ei saa veel menetleda
Ametlik vastus jõuab järgmisesse volikogusse.

Järgmine volikogu istung 17.detsembril

No comments:

Post a Comment