Thursday, February 26, 2015

Istung 18

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 18

Vallavanema informatsioon
Tulumaksu on jaanuarikuuga laekunud 74 tuhat eurot ehk 8,1% planeeritud aastamahust ehk 104,7% prognoositud 1 kuu laekumisest. Võrreldes 2014.a. jaanuarikuuga on tulumaksu laekunud 15,2% enam. Tulud on 8,6% kavandatust täidetud.
Sõru väikelaevasadam saab registreeritud sadamaregistris, umbes kahe nädala pärast on asi lõpule viidud.
Valitsuse otsusega saime 9700€ täiendavalt teerahadeks, läheb Pharmasse viiva tee mustkatte alla viimiseks.

Hergo: Tunnustan, et komisjonis tõstatatud lasteaia värava teema kiire lahenduse sai. Niisamuti oleks mul hea meel, kui oktoobris-novembris teemaks olnud sild ja selle käsipuu lahenduse saaks. Millised on praegused arengud sellega?
Tiit: Materjal on jaanuari alguses käsipuu jaoks ära tellitud.

Ülevaate andmine Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevusest
Noortekeskuse töötaja Kristel Pisa: toimivad päästering, näitering, mudeliring; abiks on vabatahtlik Slovakkiast, siin kuni 18.12.15; külastajaid on sõltuvalt päevast ca 7-17, ürituste puhul rohkem.

Vallavolikogu otsus “AS Saarte Liinid ühisveevärgi liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlastamine”
Tiit: Saarte Liinid on teine vee-ettevõtja Emmaste territooriumil, tuleb kooskõlastada liitumistasud. Lühidalt on see see, kui keegi tuleb ja liitub SL-le kuuluva veetoruga. Tasu on konkreetsete tööde maksumus. Kasumeid sealt välja imema ei hakata, kulude katteks esitatakse arve.
Olemasolevaid tarbijaid see ei puuduta.
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus “Sõru sadamas vee-ettevõtjaks määratud AS Saarte Liinid ühisveevärgiga liitumise eeskiri”
Kanalisatsiooni see määrus ei puuduta.
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste Lasteaia Naksitrallid põhimäärus“ muutmine
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus „Kinnistu omandamine“
Eesmärk osta tankla kinnistu, sihtotstarve ärimaa. Müüja kustutab hüpoteegiga tagatud nõuded. Hinnaks 20000.
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus “Vallavara kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldamise delegeerimine vallavalitsusele”
Kõik poolt

Emmaste Vallavolikogu 31.01.2013 määruse nr 69 „Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend“ lisa nr 2 muutmine
Ettepanek muuta palgajuhendit nii, et uus ametikoht, kultuuri- ja spordispetsialist oleks ametikoht, mitte töökoht. 2 poolt, 4 vastu
5 poolt, 1 vastu

Emmaste Vallavolikogu 17. aprilli 2014 otsuse nr 3 “Vallale kuuluva kinnistu kasutusse andmine” kehtetuks tunnistamine
Kõik poolt

Raamatupidamise 2014. aasta aastaaruande auditi läbiviimiseks audiitori nimetamine
5 hinnapakkumist. Vastas kaks firmat, soodsam valiti
Kõik poolt

Vallavolikogu esindaja nimetamine Marie Breveri nimelise hariduspreemia määramise komisjoni
Hergo esitas volikogu esindajaks Ülo.
Kõik poolt

Muud küsimused:

H.Tasuja ettekanne täiendavate vahendite hankimisest Hiiumaa valdade eelarvesse ehk turismimaksust.

No comments:

Post a Comment